GMH/ÍNDICE A-Z

002
1457

pan style="font-weight: bold; ">-2-pan>

Este dito dja, mes pan style="font-style: italic; ">epan> ano4, ẽno dito logar. O dito Fpan style="font-style: italic; ">epan>rrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Munjs de Deyra, morador / ẽna fpan style="font-style: italic; ">regrespan>ja de Sã Viçenço4 de Sespoõ, se obligou cõ todos seus bees a / dar a Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n de Barral, labrador, morador ẽna fpan style="font-style: italic; ">regrespan>ja de Span style="font-style: italic; ">anpan>ta Coõba / de Rriãjo, que presẽte estaua, ou a que(e)n seu poder ouver, seysçentos4 e sesẽta mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidíspan> que del rreçebja prestados; rrenũçió as leys en rrasõ / da paga, et çétera, pagados en esta maneyra: en seys anos4, en cada / hũu ano4, hũa pipa de vjno de XXXVJ canadas vellas pan style="font-style: italic; ">epan> hũa / faneyga de pã, medjo mjllo pan style="font-style: italic; ">epan> medjo çẽteo, porla medida de Rriãjo, apreçiado pan style="font-style: italic; ">epan> vendido en çẽto pan style="font-style: italic; ">epan> des mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidíspan>, en cada hũu / ano4 fasta os ditos seys anos4 serẽ cõppan style="font-style: italic; ">ripan>dos37 pan style="font-style: italic; ">epan> pagos os / ditos DCLX mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidíspan>; e39 que lo dé pan style="font-style: italic; ">epan> o el aja ẽnos seus herdamẽtos / pan style="font-style: italic; ">epan> bẽes rreýses que ha pan style="font-style: italic; ">epan> lle pertẽesçen en toda a freigpan style="font-style: italic; ">resjpan>a de Span style="font-style: italic; ">anpan>ta / Mpan style="font-style: italic; ">arípan>a d'Asados, todo so pena do dobro da dita cõtía. Deu poder a las justipan style="font-style: italic; ">çipan>as e rrenũçiou todas leys4 e outpan style="font-style: italic; ">orpan>gou carta firme, / qual paresçer4 de meu signo4. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Pereyreyros e Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o / Pereyrpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os, seu fillo,e Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Peres da Pera do Outeyro, vpan style="font-style: italic; ">esiñopan>s do dito / porto.//

____

4 Leva un trazo sobre a palabra.
37. Está escrito cpan style="font-style: italic;">oppan>dos cun trazo por riba.
38. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">dou capan>.
39. O pan style="font-style: italic;">epan> está escrito sobre pan style="font-style: italic;">sopan>.