GMH/ÍNDICE A-Z

032
1457

(15V)

pan style="font-weight: bold; ">-32-pan>

Doaçón.

Ẽna freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja de Sã Saluador de Taragoño, estando en casa de Juã / d'Ouril, a XIIJ djas do mes de junjo de LVIJ anos4; como4 eu Aldonça Munjs, / moller de Rroý de Leys4, moradora en Sã Pedro de Vialo, outpan style="font-style: italic; ">orpan>go pan style="font-style: italic; ">epan> coñosco / que dou en bõa pan style="font-style: italic; ">epan> pura doaçõ, segpan style="font-style: italic; ">undpan>o pan style="font-style: italic; ">epan> ẽna manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra que mellor lo poso / pan style="font-style: italic; ">epan> deuo dar, de fpan style="font-style: italic; ">eypan>to e de dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>to, a vós, Sancha4 Rrodpan style="font-style: italic; ">rigepan>s, moller que fostes de Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d / Gomes da Mẽda, moradora en Sã Geenjo de Vamjo, que estades presente, o meu padroádego105 que me perteesçe aver ẽno b[e]nefiçio106 de / Sã Pedro de Vialo por bos de Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Gpan style="font-style: italic; ">arçpan>ía de Vialo, meu padre, de que /  eu solja leuar hũa faneiga de pã; a qual dita doaçõ vos faço porlas / moytas graças e bõas obras que en este mũdo eu de vós ey rreçebjdo, / pan style="font-style: italic; ">epan> prometo e me obligo4 cõ todos meus bẽes de vosla nõ rreuocar / nẽ rremouer en algũu tepan style="font-style: italic; ">npan>po nẽ por algũa rrasõ, so obligaçõ dos ditos / meus bẽes; e desde aqpan style="font-style: italic; ">uípan> me desapodero de jur pan style="font-style: italic; ">epan> posesiõ do dito padroád/ego pan style="font-style: italic; ">epan> pono pan style="font-style: italic; ">epan> apodero en el a vós, a dita Sancha4 Rrodpan style="font-style: italic; ">rigepan>s, e a vosas boses / e hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eypan>ros e soçesores, para que seja voso e deles, para vender, trocar, en/penar, faser dele pan style="font-style: italic; ">epan> en ele o que vós qpan style="font-style: italic; ">uipan>serdes pan style="font-style: italic; ">epan> por bẽ touerdes como4 / de vosa cousa propia, libre pan style="font-style: italic; ">epan> desẽbargada, çerca do qual rrenũçio quaes/que(e)r leys4 pan style="font-style: italic; ">epan> outorgo carta firme de doaçõ ante107 o presente notario pan style="font-style: italic; ">epan> tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os qual pare/sçer signada4 de meu signo4, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os que forõ presentes: Juã d'Ouril, / morador ẽna dita freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja de Sã Saluador, e Estéuõo do Njne4, morador en Njne4, / que he ẽna freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja de Sã Viçenço de Çespoõ, e Fepan style="font-style: italic; ">rnandpan>o d'Oeste, cpan style="font-style: italic; ">ripan>ado da dita Sancha Rropan style="font-style: italic; ">drigepan>s.

_________

pan class="doc_pe">4. Leva un trazo sobre a palabra.pan>
pan class="doc_pe">105. Despois está riscado de pan style="font-style: italic;">Sã Pedro de Vialopan>.pan>
pan class="doc_pe">106. Está escrito pan style="font-style: italic;">bnefiçiopan>.pan>
pan class="doc_pe">107. Escribiu pan style="font-style: italic;">ppan> e corrixiuno a pan style="font-style: italic;">apan>.pan>