GMH/ÍNDICE A-Z

050
1457

pan style="font-weight: bold; ">-50-pan>

Procuraçõ / e poder.

Este dja, XXVIJ días do dito mes143, o dito Pero de Teayo faço meu procurador, pan style="font-style: italic; ">epan> para sostituýr144 ẽnos pleitos pan style="font-style: italic; ">epan> nõ en al145, pan style="font-style: italic; ">epan> dou meu poder cõppan style="font-style: italic; ">ripan>do ao dito Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Seco, morador en Rriãjo, / para que por mj e en meu nome4 e para mj146 posa rreçebjr pan style="font-style: italic; ">epan> rrecabdar pã e147 bestias / e147 herdades que a mj perteescã en terra de Postomarcos e147 ẽna Luaña / pan style="font-style: italic; ">epan> as partyr pan style="font-style: italic; ">epan> estremar segpan style="font-style: italic; ">unpan>do entẽdere que a mj cũpre e qpan style="font-style: italic; ">uipan>ser pan style="font-style: italic; ">epan> por bẽ / touer, pan style="font-style: italic; ">epan> para que o posa demãdar e, se neçesario4 for, entrar en cõtẽda / de juýsjo pan style="font-style: italic; ">epan> dar carta de pago148, pan style="font-style: italic; ">epan> cõpoer pan style="font-style: italic; ">epan> cõprome/ter en mão de amjgos pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>149, e para avenjr pan style="font-style: italic; ">epan> ygualar / qualqu[er]150 pleito ou debate que teña en esta dita terra de Postomarcos. / Poder pan style="font-style: italic; ">epan> procuraçõ firme bastante qual paresçer de meu sjgno4. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: os / ditos. En espeçial que posa rreçebjr de Gpan style="font-style: italic; ">onçalupan>o de Rrial151 dúas fanegas / de pã que lle erã deujdas do froyto pasado152.

________

pan class="doc_pe">4. Leva un trazo sobre a palabrapan>.
pan class="doc_pe">143. pan style="font-style: italic;">XXVIJ días do dito mespan> está entreliñado.
144. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">para enjuysiarpan>; na entreliña está riscado para pan style="font-style: italic;">sostituýrpan>.
145. E para pan style="font-style: italic;">sostituýr ẽnos pleitos e nõ en alpan> está entreliñado.
146. E pan style="font-style: italic;">para mjpan> está entreliñado.
147. Está escrito sobre pan style="font-style: italic;">oupan>.
148. Despois vén riscado pan style="font-style: italic;">poder pan>pan style="font-style: italic;">cunpridopan>.
149. E pan style="font-style: italic;">cõpoer...amjgos, et çéterapan> está escrito en tres liñas na marxe.
150. Está escrito pan style="font-style: italic;">qual qualpan>.
151. Comezou a escribir pan style="font-style: italic;">Rriãjpan> e corrixiu por riba.
152. pan style="font-style: italic;">En espeçial ... pasadopan> está engadido tralo peche da nota
pan>.