GMH/ÍNDICE A-Z

066
1457

pan style="font-weight: bold; ">-66-pan>

Perfilládego.

Ẽno porto de Rriãjo, XXJ djas de agosto, ano4 dito de LVIJ. Como4 eu, / Mpan style="font-style: italic; ">arípan>a de Leýño, moradora en Sã Saluador de Taragoño, moller191 que foy de Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n de Corques, / outpan style="font-style: italic; ">orpan>go que, nõ endusjda por força nẽ por engano4, antes de meu querer pan style="font-style: italic; ">epan> libre võtade, / porfillo pan style="font-style: italic; ">epan> tomo pan style="font-style: italic; ">epan> escollo por meu fijo a vós, Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o de Lugo, morador ẽna dita freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja / de Sã Saluador, en quanto poso e de192 fpan style="font-style: italic; ">eypan>to pan style="font-style: italic; ">epan> de dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>to para herdar pan style="font-style: italic; ">epan> vosas / voses todos quantos bẽes rraýses[193] eu teño ẽna dita fregpan style="font-style: italic; ">repan>sja: casas, cortes, eyras, enxidos, / bjnas pan style="font-style: italic; ">epan> herdades pan style="font-style: italic; ">epan> foros, así da eglpan style="font-style: italic; ">epan>ia como4 outros quaesque(e)r e que me perteesçẽ pan style="font-style: italic; ">epan> pertee/sçer deuẽ, como4 que(e)r e por qualque(e)r rrasõ, a mõtes pan style="font-style: italic; ">epan> a fontes, os bpan style="font-style: italic; ">eepan>s pan style="font-style: italic; ">epan> hpan style="font-style: italic; ">epan>rdampan style="font-style: italic; ">enpan>tos rraýses, / a saluo que quede para mj os tres toledaos de pã do casal de Lopo4 do Outeyro, que (sõ)194 / quedẽ para mj e para195 meus yrmaos; do jur, teẽca, señorío pan style="font-style: italic; ">epan> posesiõ / me par[to]196, pan style="font-style: italic; ">epan> des oje dito dja poño en la posesiõ, jur pan style="font-style: italic; ">epan> señorío deles a vós, o dito Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o de / Lugo, pan style="font-style: italic; ">epan> a vosas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os e subçesores, en tal maneyra que os ajades libres (pan style="font-style: italic; ">epan>) / pan style="font-style: italic; ">epan>197 conppan style="font-style: italic; ">ripan>do poder para los entrar pan style="font-style: italic; ">epan> a posesiõ deles por vosa abto/ridade para vender, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>; pan style="font-style: italic; ">epan> avedes vós pan style="font-style: italic; ">epan> vosas boses de pagar o foro á dita / eglpan style="font-style: italic; ">epan>ia pan style="font-style: italic; ">epan> outros quaesque(e)r foros que eu seja obligada por rrasõ dos ditos bees198 / en que vos así porfillo pan style="font-style: italic; ">epan> dou ẽna dita freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja segpan style="font-style: italic; ">unpan>do dito he. E outrosí / me avedes de dar a mj, en cada ano199 fasta la ora da mjña morte4, a metade do vjno que Deus ẽnas / ditas vjnas der, pagado200 o desmo pan style="font-style: italic; ">epan> foro que se delas ha de pagar segpan style="font-style: italic; ">undpan>o que eu / so obligada, e despoys de mjña morte quedẽ para vós cõ todos os outros ditos / bees rraýses ẽnos quaes vos perfillo; pan style="font-style: italic; ">epan> se neçesario he, voslos dou en / pura, franca pan style="font-style: italic; ">epan> libre201 doaçõ para que sejã bosos, ora por filládego, ora por doaçõ, / ora segundo pan style="font-style: italic; ">epan> como4 pan style="font-style: italic; ">epan> ẽna mellor manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra que eu voslos posa dar como4 dou pan style="font-style: italic; ">epan> / os vós herdar pan style="font-style: italic; ">epan> eles vosos ser, así de fpan style="font-style: italic; ">eypan>to como4 de dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>to, para senpre jamais, pan style="font-style: italic; ">epan> porfíllo/vos pan style="font-style: italic; ">epan> fáçovos esta dita doaçõ puramẽtpan style="font-style: italic; ">epan> e sinpresmẽte sen outra cõdiçõ algpan style="font-style: italic; ">úapan>, / por võtade que ey de o faser por boas obras202 que de vós ey rreçebjdo pan style="font-style: italic; ">epan> espero rreçeber, / contra o qual todo, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>, prometo pan style="font-style: italic; ">epan> prometo a boa fee sẽ malo engano4 de nõ yr nẽ pasar / nẽ lo rreuocar, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>, pan style="font-style: italic; ">epan> en espeçial prometo de o nõ rreuocar ahuũque me cayades pan style="font-style: italic; ">epan> / ajades caýdo en caso de engratetude ou façades contra mj algúas das cousas que / poẽ os dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>tos por que posa ser rreuocado; oblígome4 cõ todos os outros ditos meus bees / a o mãter, gardar pan style="font-style: italic; ">epan> o nõ rreuocar, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Outorgo carta firme de porfilládego qual paresçer / signada de meu signo4. Testigos: Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Cãtelrra, morador ẽno dito porto, pan style="font-style: italic; ">epan> Juã Durã / de Rriãgiño pan style="font-style: italic; ">epan> Pero Pipa de Leýño.

____________

pan class="doc_pe">4. Leva un trazo sobre a palabra.
191. Escribiu pan style="font-style: italic;">moradorapan> e corrixiu en pan style="font-style: italic;">mollerpan> riscando o pan style="font-style: italic;">apan>
192. Despois está riscadopan style="font-style: italic;"> derpan>eypan style="font-style: italic;">to deuopan>.
193. pan style="font-style: italic;">Rraýsespan> está entreliñado.
194. Escribiu pan style="font-style: italic;">sõ / parapan>, riscou esta última palabra e deixou a primeira.
195. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">mjpan>.
196. Está escrito pan style="font-style: italic;">parpan>.
197. Escribiupan style="font-style: italic;"> librespan> pan style="font-style: italic;">e / qpan>uipan style="font-style: italic;">tos para vender, et çéterapan>. Despois riscou o pan style="font-style: italic;">span> de pan style="font-style: italic;">librespan> e tamén pan style="font-style: italic;">qpan>uipan style="font-style: italic;">tos para vender, et çéterapan>.
198. Despois está riscado ẽna /dita pan style="font-style: italic;">freigpan>repan style="font-style: italic;">sjapan>.
199. pan style="font-style: italic;">En cada anopan> está entreliñado.
200. Despois está riscadopan style="font-style: italic;"> o foropan>.
201. Despois está riscado o signo tironiano de pan style="font-style: italic;">epan>.
202. Antes está riscado un pan style="font-style: italic;">bpan>
pan>.