GMH/ÍNDICE A-Z

076
1457

pan style="font-weight: bold;">-76-pan>

Traspasamẽto / de foro.

Ẽno dito porto, XXVIIJº djas do dito mes de agosto, ano4 dito. Como4 eu, Pero do Outeyro, / morador en Rriãjo, por rrasõ que eu teño o casal da qpan style="font-style: italic; ">uipan>nta de Rriãgiño, casas, cortes, eyra, / enxjdos237 pan style="font-style: italic; ">epan> herdades a el pertẽescentes, aforado de Pay Gomes, que Deus aja, por çinco fanegas / de pã, medjo mjllo pan style="font-style: italic; ">epan> medjo çẽteo, porla medida de Padrõ, pan style="font-style: italic; ">epan> hũu par de capõos / ou de boas galljnas quando nõ teuer capõos, en cada ano4, para senpre jamais, segpan style="font-style: italic; ">undpan>o / se máis largamẽtpan style="font-style: italic; ">epan> cõtén ẽna carta do foro que aqpan style="font-style: italic; ">uípan> presento4 signada4 de Gomes de / Nemãcos, notario, que Deus aja; por ende outorgo e coñosco por esta presente / carta que dou en pura doaçõ pan style="font-style: italic; ">epan> eçedo pan style="font-style: italic; ">epan> traspaso en vós, Pero da Rribeyra, cpan style="font-style: italic; ">ripan>ado / de Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>do de Catoyra, morador en Briõ238, que sodes presente, que seja para vós pan style="font-style: italic; ">epan> para / vosa moller             57 pan style="font-style: italic; ">epan> vosas boses, cõuẽ a saber: o dito casal / da qpan style="font-style: italic; ">uipan>nta de Rriãgiño, así casas, cortes, pardineyros, eyras, enxjdos, herdades / pan style="font-style: italic; ">epan> chantados a el pertẽesçentes, segũdo4 que o eu teño aforado do dito Pay Gomes / pan style="font-style: italic; ">epan> o eu teño pan style="font-style: italic; ">epan> poseo, para todo senpre jamais, cõ que paguedes pan style="font-style: italic; ">epan> sejades obliga/do4 de pagar vós pan style="font-style: italic; ">epan> vosas boses para senpre jamais a Sueyro Gomes de Soutomayor, / fillo mayor legítimo do dito Pay Gomes, pan style="font-style: italic; ">epan> a seus hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os, boses pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores239 / as ditas çinco fanegas de pã medyo mjllo pan style="font-style: italic; ">epan> medio çẽteo, porla dita medjda / de Padrõ, e hũu par de bõos capoos, ou de boas galljnas quando nõ teuerdes / capõos, en cada hũu ano4, para senpre jamais; a qual dita doaçõ pan style="font-style: italic; ">epan> traspasamẽto vos / faço puramẽtpan style="font-style: italic; ">epan> e sinpresmente, de bõa võtade pan style="font-style: italic; ">epan> por cárrego que de vós teño pan style="font-style: italic; ">epan> por / vos faser grapan style="font-style: italic; ">çiapan> e boa obra. E desde agora me qpan style="font-style: italic; ">uipan>to pan style="font-style: italic; ">epan> parto de todo ello pan style="font-style: italic; ">epan> poño / a vós pan style="font-style: italic; ">epan> a vosas boses pan style="font-style: italic; ">epan> hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os pan style="font-style: italic; ">epan> subçesores ẽno jur pan style="font-style: italic; ">epan> posesiõ, señorío pan style="font-style: italic; ">epan> propie/dade delo, segũdo pan style="font-style: italic; ">epan> cõas cõdiçõospan style="font-style: italic; "> epan> ẽna forma pan style="font-style: italic; ">epan> maneyra e cõ aqueles mesmos / cárregos con que o eu tenja240, de que vos dou / pan style="font-style: italic; ">epan> entrego en presença do notario desta carta pan style="font-style: italic; ">epan> tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os a carta de foro que do dito casal tenja. E / eu, o dito Pero da Rribeyra, así o rreçebo para mj e a dita mjña moller e hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os para senpre  /  jamais, e me obligo4 cõ todos meus bees mobles e rraýses, gañados pan style="font-style: italic; ">epan> por ganar, / de o pagar en cada ano4 ao dito Sueyro Gomes pan style="font-style: italic; ">epan> a súas voses pan style="font-style: italic; ">epan> de sacar a pas pan style="font-style: italic; ">epan> / a saluo ao dito Pero d'Outeyro, so pena4 de çent4 floríns d'ouro. Outpan style="font-style: italic; ">orpan>garõ amas partes dúas cartas, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>, / firmes. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: Fpan style="font-style: italic; ">ernandpan>o de Catoyra pan style="font-style: italic; ">epan> Ares de Vila pan style="font-style: italic; ">epan> Ferrnando de Valeyrõ, cpan style="font-style: italic; ">ripan>ado de Fpan style="font-style: italic; ">ernanpan>do de Catoyra. //

__________

pan class="doc_pe">4. Leva un trazo sobre a palabra.
57. Deixou un espacio en branco.
237.pan style="font-style: italic;"> Enxjdospan> está escrito na marxe.
238. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">e enpan>.
239. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">pgpan>.
240. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">e eu, o dito Pero da Rribeyra, así o rreçebo para / mj e para a dita mjña moller; e me obligo cõ todos meus bẽespan>; pan style="font-style: italic;">obligopan> leva un trazo por riba
pan>.