GMH/ÍNDICE A-Z

297
1349, marzo, 13
pan style="font-weight: bold; ">sentenzapan>

Sentenza dada por Bartolomeu Pérez, mestrescola de Mondoñedo e vigairo do bispo, en favor dos capeláns de Santa Eufemia na súa demanda da oferta desa capela que lles fora ocupada.

ACOu, pan style="font-style: italic;">Escrituraspan> XXII, 193

Sabean quantos esta carta de sentença viren que en presença de min Pero Lourenço notario publico d’Ourense pola igleia desse lugar e das testemoyas adeante escritas pareçeron en juizo ante don Bertolameu Peres mestrescola de Myndunedo coengo e vigario geeral do onrrado padre e señor don Alvaro pola graça de deus e da santa igleia de Roma bispo d’Ourense, Johan Affonso cappellan de Santa Oufemea por sy e en nome de Johan Domingues seu conpaneiro capelan da dita capela de Santa Oufemea, porlo qual deu poder en maneira que el aia por firme todo quanto o dito Johan Afonso por el e en seu nome feser en este pleito et esté e cunpra ao que for julgado. Et vindo o dito Johan Domingues a outorgalo en sua procuraçon sufiçiente que o dito fiador seia relevado, conven a saber o dito fiador Johan Sotil avogado que era presente e outorgante e obligou a dita fiadoria todos seus beens. O dito Johan Affonso por sy e en nome do dito Johan Domingues e da dita capela da una parte, et Diego Peres thesoureiro da igleia d’Ourense et Fernan Eanes clerigo do coro desse lugar e Garçia Alvarez recadador que se disia dos beens que perteeçian a obra de San Martiño e de Santa Oufemea, todos tres por sy da outra. Et logo o dito Johan Afonso por sy e en nomme da dita capela de Santa Ouffemea e do dito Johan Domngues diso e en juiso proposo contra os sobre ditos que commo a dita cappela e os capelaans dela que dela foron pelo tenpo seus anteçesores estevesse na posisson por tanto tenpo que a memoria dos ommees non era en contrario que qual quer dos capelans da dita capela de Santa Ouffemea que pelo tenpo foron quando acaeçer a dizer a minsa da prima no altar da dita capela de Santa Ouffemea que el tever o mellor pan que y veer que for offereçudo a mao beigada do clerigo que diser a dita missa, et o mellor diñeiro que y veer que for oferesçudo que non seia douro. Et commo o dito Johan Affonso era tiudo de diser a minsa no altar de Santa Ouffemea, domingo sete dias por andar deste mes de janeiro que ora passou da era de mill e tresentos e oyteenta e sete annos lle fosse ofereçuda huna regeifa triiga que estimou que valia triinta soldos desta moeda de nosso señor el rey don Affonsso, a qual regeifa diso que lle fora offereçuda por Tereiga Affonso moller d’Affonso de Feente alfaiate. Et a qual regeifa diso que Johane sobrino de Lourenço Eanes dito Cantelle clerigo do coro que era da igleia d’Ourense e Pero Eanes clerigo outrossy do dito coro e Tome sobrino do dito Fernando Anes que reçeberan a oferta en aquel dia que viinan ao dito altar de Santa Ouffemea e a igleia de San Martiño en seu prejudiçio e do dito Johan Domingues seu conpañeiro e da dita sua capela que tomaran a dita regeifa e a partiran entre sy et feseran dela o que quiseren et do que lles quedara lles desen a dita regeifa, que elles que o non quiseran faser et que el que chamara o dito Pero Anes clerigo e o dito Tome para ante este dito vigario. Et que lles pidia que lle desen e entregassen a dita regeifa, et que os ditos Pero Anes e Tome que se chamaran a outores e defendedores aos ditos thesoureiro e Fernan Anes en cuio nomme collian e recadavan a dita oferta, et que os ditos thesoureiro e Fernan Anes que se feseran outores do dito preito e tomaran en sy. Por ende o dito Johan Afonso por sy e en nomme do dito Johan Domingues seu conpañeiro e da dita sua capela pedio aos sobre ditos Diego Peres thesoureiro e Fernan Anes clerigo do coro e Garçia Alvarez que se disia teedor e reçebedor dos beens da obra de San Martiño e de Santa Ouffemea que lle dessen a oferta a dita regeifa que lles os ditos Pero Anes e Tome e Johane sobrino do dito Lourenço Anes Cantelle en nome da dita obra tomaron ou lle desse e entregasse a estimaçon sobre dita a que a estimara. Et pedio ao dito vigario que assy o mandasse por sentença, et foron estas partes tanto por preito adeante ata que os ditos Diego Peres thesoureiro e Fernan Anes e Garçia Alvarez diseron que elles achavan por homes vedrayos que a dita capela de Santa Ouffemea e os capellaans que dela foran pelo tenpo estavan en jur e en posse de levar o mellor pan que veesse a oferta ao altar de Santa Ouffemea e que fosse ofereçudo a mao beigada do capelan quando disesse a minsa no dito altar de Santa Ouffemea, et outrossi que estava en posse de levar o mellor diñeiro que lle fosse ofereçudo que non fosse douro. Et que elles daqui endeante sobresta rason que non querian mays contender con o dito Johan Afonso. Et logo o dito Johan Affonsso pedio ao dito vigario pois que os ditos tesoureiro e Fernan Anes e Garçia Alvarez confessavan que a dita capela de Santa Ouffemea e os capelaans que dela foran pelo tenpo estavan en jur e en possse de levar o dito pam e diñeiro sigundo que el desia en sua pitiçon, et desian que non queria con el mays contender sobresta rason que por sentença mandasse que a dita capela de Santa Oufemea e os capelaans que dela fossen pelo tenpo ouvessen o dito pan e diñeiro, et mandasse aos ditos thesoureiro e Fernan Anes e Garçia Alvarez que lle dessen e entregassen a dita regeiffa ou a estimaçon sobre dita a que a estimara, et lles mandassse por sentença que llela non enbargassen daqui endeante. Et logo o dito vigario, vista a demanda do dito Johan Afonso et vista a conffesson dos ditos thesoureiro e Fernando Anes e Garçia Alvarez, seendo en lugar de julgar mandou per sentença aos ditos tesoureiro e Fernan Anes e Garçia Alvarez que dessen e entregassen a dita regeifa ao dito Johan Afonso en nome de sy e do dito Johan Domingues seu conpañeiro e da dita sua capela de Santa Ouffemea ou lle dessen e entregassen a estimaçon sobre dita a que a estimara. Et outrossy lles mandou per sentença que lle non enbargassen o dito pan e diñeiro daqui endeante. Et a pedimento do dito Johan Afonso condenou os ditos thesoureiro e Fernan Anes e Garçia Alvarez nas custas dereitas. Dada foy esta sentença en Ourense, trese dias de março, era de mill e tresentos e oyteenta e sete annos. Testemoyas que presentes foron Françisco Peres e Johan Sotil avogados, Johan Fernandes notario d’Ourense, Lourenço Mercador escrivan et Martin Freira ome do dito vigario.

Et eu Pero Lourenço notario sobre dito que a esto presente foy e esta sen[ten]ça en myna presença fez escrivyr e meu nome e signal aqui puge que he tal.

(sinal)

Taxada en quinse mor.

Reçebi de Joan Fonso pola meatade do proçesso que se fez sobre esta sentença çinco mor.

[reverso] Sentença que foy dada sobre la regueifa dos capelans de Santa Oufemia das ofertas da missa (...)