GMH/ÍNDICE A-Z

D122
1459, abril, 24
Afonso Iß˝ez de Palmou, bacharel, mestrescola e beneficiario de varios prÚstamos, arrenda durante seis anos a Fernando do Vale e a Vasco de Ervo os dous terzos do beneficio de San Xoßn de Palmou, un terzo do de Santa MarÝa de Filgueira e a metade dos de Santa MarÝa de Don Ramiro e San Marti˝o de LalÝn, por 2500 mrs. anuais, asÝ como as cargas que pesen sobre eles. (fols. 37-38)

Carta de arrendamento de Fernando do Valle et de Vasco dĺErvo dos benefišios que lle arrendou o mestre escolla.

Sabean quantos esta carta de arrendamento viren como eu Afonso Anes de Palmou, bacheller en decretos, mestre escolla enna iglesia dĺOurense et prestameyro dos prestamos et benefišios de /(Seoane) de\ Palmou et de Santa Maria de Filgeira et de Santa Maria de Don Ramiro et de San Marti˝o de Lalyn, arrendo a vos Fernando do Valle que sondes presente et Vasco dĺErvo que he ausente et a vos en voso nomme et del, conben a saber que vos arrendo as duas teršas partes do dito benefišio de San Joan de Palmou et hun teršo do dito bene (fol. 37)
de Santa Maria de Filgeira et ameatade do dito benefišio de Santa Maria de Don Ramiro et ameatade de San Marti˝o de Lalin, os quaes ditos prestamos dos ditos quatro benefišios vos /arrendo\ deste dÝa de San Joan Bautista do mes de juyo primeiro que ven /deste dito anno\ ata seys annos conpridos primeiros segentes seys novidades alšadas tan solamente et mays non, con estas condišoes: que me diedes et pagedes de cada huun anno en pas et en salvo, non enbargante grando nen giada nen outro caso fortetuyto, en esta šidade postos por vosa costa, dous mill et quinentos mrs. de moeda vella branca en tres d˝os. de cada anno por cada dia de qendas janeyras, et mays que pagedes rey et Roma et see et padroes et todoslos outros encarregos aos ditos benefišios perteesšentes /perteesšentes\ et do al que ajades et levedes para vos todoslos frutos e rentas, pan et vi˝o e disemos e primišias et esdoyras, foros e rentas, dereytos et dereyturas et outras quaes quer cousas a min perteesšentes de cada hun anno ennos ditos benefišios por tenpo dos ditos seys annos livres e quites de todo outro tribušeso /renta\ šenso et encarrego e renta alguna, et obrigo os beens dos ditos benefišios para vos faser saaos et de pas os ditos benefišios et prestamos et para vos defender con elles a dereito durante o dito tenpo /dos ditos seys annos\ segundo dito (fol. 37v)
he. Et eu o dito Fernando do Vale que soon presente por min et porlo dito Vasco dĺErvo que non he presente asy o outorgo et rešebo en min arrendados os ditos prestamos et renda dos ditos quatro benefišios de vos o dito mestre escolla por las maneiras et condišoes que ditas son et para /vos\ pagar de cada hun anno de renta porlos ditos prestamos et benefišios en pas et en salvo en esta šidade dĺOurense por cada dÝa de janeiro, non enbargante grando nen giada nen outro caso fortetuyto, os ditos dous mill et quinentos mrs. da dita moeda, et pagare/mos\ mays rey et Roma et see et padroes et todoslos outros encarregos aos ditos benefišios et prestamos perteesšentes de cada anno, et conprir/mos\ et agardar/mos\ todas las cousas et condišoens que en esta carta son contiundas et cada huna dellas obrigo a ello a min meesmo et a todos meus beens (movelles et reyses)* et do dito Vasco (do)* dĺErvo movelles et reyses, avydos et por aver, sobrelo qual nos as ditas partes damos poder conprido a quaes quer justišas que noslo fašan asy todo teer, conprir et agardar et renunšiamos sobre elo a todas las leys et dereitos, et qual quer de nos as ditas partes que contra esto for ou pasar et o non coprir et agardar peyte aa parte agardante por nomme de penna šen frolliins douro et de peso, et a dita pena pagada ou non esta carta e as cousas en ela contiundas fiquen firmes et vallan por tenpo dos ditos seys annos. Feita a carta enna šidade dĺOurense, viinte et quatro dias do mes de abril, anno do našemento do noso se˝or Ihesu Cristo de mill et quatrošentos et šincoeenta et nove annos. Tests. que foron presentes Rodrigo Gonšalves de Bašeiredo et Payo Macho et Fernan Lopes carnišeiro, vesi˝os et moradores enna dita šidade.
(Tests. Rodrigo Gonšalves de Bašeiredo et Payo et Fernando Lopes)*. (fol. 38)