GMH/ÍNDICE A-Z

141
1457

-141-465

Boa ti~ta se deue faser en [e]sta466 guisa:

Cosjda:

Para hũu neto de ti~ta, õça e media de agalla / deitaredes medio açu[n]bre467 d'agua de chuuja / e ferua fasta que mẽgüe la metade cõ as / ditas agallas quebradas. E despoys que asẽta/do, sacar esta agua e deitarle IJ õças de / terra ou J õça de caparrosa e pónase / al sol dous djas. E ha de feruer en / ola noua.

Que nõ seja cosjda:

Tomar hũu neto de vjno brãco e se / teuer pũta de vjnagre tãto he mellor, / e deitar en el as agallas quebradas e / estẽ ao sol dous ou tres djas. E despoys / deitarlle la terra ou caparrosa, aquello / que virdes que rrequire.

XXXIIIJº (40R)

A goma deitarla ẽno tĩteyro. //

__________

465. Esta nota presenta unha disposición distinta á redacción de todo o libro, pois a súa orientación é horizontal e ocupa a parte inferior da folla.
466. Está escrito ensta.
467. Está escrito açubr cun trazo por riba
.