GMH/ÍNDICE A-Z

H1
1435( ) ( decembro)

Álvaro de Aguiar recibe arrendada vitaliciamente unha horta previamente revertida do foreiro ao propietario, por catro puzais anuais de viño (dous de bo e dous de delgado). (fol. 1)
(...) a elo ouvera de foro do dito Afonso Ares por rason (...) demetiçon, por ende que el que la leixava (...) sua vyda para que en ela fesese sua orta et levase dela figos e orta e o que le conprise da ortariça, et mays o dito Alvaro d’A(g)*gyar se obrigou dele dar de cada huun anno en sua vyda dous puçaas de viño boon e dous de delgado, por rason do viño que ouver enna dita orta, et o dito Alvaro d’Agyar que procure et repare a dita orta, et as ditas partes asy outorgaron etç. Tests. os sobre ditos.