GMH/ÍNDICE A-Z

1036
1433, xuño. Roma

O Pontífice, Euxenio IV, concédelle ó bispo de Lugo, don Lopo, facultade para formaliza-lo seu testamento.

LUGO, AC, Tumbo Nuevo, fs. 270 v.- 271 r.

RISCO: E.S., T. XLI, pp. 134-135.