GMH/ÍNDICE A-Z

423
1342, xaneiro, 13. Lugo
O bispo e o Cabido de Lugo derrogan a orde relativa ao pagamento de racións cando os cóengos e racioneiros están ausentes.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 75v, traslado polo notario Fernando Pérez: 1342-I-17.

Sabeam quantos esta carta [viren] [...] Santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, seyendo en cabillo [...] et nos fose deunçiado por algunas persoas et canonigos et raçoeyros [...] fora da çiudade en noso obispado por tempo de triinta dias que ouvese la raçon, dineyros [...] et fose contado en toda asy commo cada huun dos residentes et que por esta raçon avian muytos ocassyon de andar fora da iglesia et [...] ofiçios devinales et el serviço della. Nos veyendo que esto que es contra dereito, et en grande periudiçio da dicta iglesia et de-llos que lla serven de cada dia, tenemos por bien et mandamos que d’aqui adelante ninguno dos canonigos et raçoeyros da dita iglesia non ayam os dineiros triinta dias, nen sean contados en elles en ninguna maneyra. Et se ordinaçon o estatuto es fecha por nos sobr’esta raçon, nos por esta nosa carta lo revogamos por raçion que se torna en dapno da dita iglesia, pero por esto non entendemos de ignovar nin de mudar ninguna cossa dellos triinta dias que ha cada hun administrador segunt la ordynaçon de la iglesia. Et en testemoyo desto mandamos seellar esta nuestra carta con nuestro seello.

Dada en Lugo trese dias de enero, era de mill et CCC et oytaenta anos. Iohannes episcopus.

Eu Fernando Peres, publico notario iurado da çiudade de Lugo dado pella autoridade do bispo dese lugar, vy et lii huna carta huna carta (sic) seellada con seello do bispo sennor sobredito et firmada de seu nome scrita con sua mao, a qual era feita enno thenor sobredito, et a pitiçon dos omees boos do cabidoo de Lugo, et por mandado et outorgamento de don Pedro Iacome, iuys de Lugo, a trasladey en este livro de vervo a vervo, et puge y meu signal.

Feyto foy esto XVIIe dias de ianeyro, era de mill et CCC LXXX annos.

Testemoyas: Aras Pellaes, thesoreyro; Andres Peres, Affonso Eanes, Fernando Affonso, coengos de Lugo; et Iohan Fernandes, raçoeyro ts. (+).