GMH/ÍNDICE A-Z

678
1366, setembro, 11. Monforte
Carta de poder outorgada por Elvira Eanes a favor do seu marido, Rodrigo Afonso.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fols. 108v-109r e v, incluída en: 1368-II-3, (CD n.º 681).

Sabeam quantos esta carta de procuraçon virem commo eu Elvira Eanes, muller de Rodrigo Afonso do Tendal, visino de Monforte, con outorgamento do dito Rodrigo Afonso, meu marido, faço et ordeno et estabelesco meu lidimo, verdadeyro, sufiçiente procurador a o dito Rodrigo Afonso, meu marido, portador desta presente carta de procuraçon, espeçialmente o faço meu procurador qu’el por mi et en meu nome posa demandar, reçeber et acadar as novidades et rendas et çeso que a min perteesçe de aver de dereyto, et me deven do tempo pasado de todas las herdades et casas et vinas et arvores et iantares et padroadigos das iglesias et moesteyros que a min ficaron, et eu devo aver de dereyto, por parte de Iohan Broollo, meu padre, et de minna nana, Moor Arias, en quaes terras quer et sub quaes signos quer en todo o reyno de Gallisia, et dou todo meu livre et complido poder a o dito Rodrigo Afonso, meu procurador, que por min et en meu nome posa aforar et vender et deytar et supinorar et eallar as ditas herdades et casas et vinas et arvores et iantares et padroadegos, et demandar os maos paramentos ou supinorar et aforamentos ou eallamentos que en ellas foren feytos, a qualquer ou a quaesquer omes ou mulleres, clerigos et frades et leygo de qualquer estado ou condiçon que seia en quaesquer terras et comarcas, et sub quaesquer signos que seian en todo o dito reyno, et demays ainda o faço meu procurador, commo sobredito he, en todos los meus pleitos et contendas et demandas, movidas et por mover, que eu aio ou aspero de aver contra qualquer pesoa ou pesoas, ou que outra pesoa ou pesoas an ou entendo de aver contra min sobre qualquer cousa et demanda et por qualquer rason ante qualquer ou quaesquer endeantado ou endeantados, meryno ou merynos, et iustiça de noso sennor el rey et de noso sennor o conde don Fernando, et por ante outro alcallde ou alcalldes, iuys ou iuyses ordenarios dellos dos ou subdelegados de qualquer çibdades et villa ou lugar ou terra, asi clerigos como leygos, por ante que se posa et deva faser complimento de dereyto en qualquer lugar que esta carta de procuraçon paresçer, et dou et outorgo a este dito meu procurador todo meu livre et complido poder de pe[...] enprasar, demandar, reçeber, recadar, responder, defender, rasoar, alegar, recusar, frontar, protestar, conviir, reconviir, recusar, rasoar, exçepçoos famosas criminaes et periudiçias et perentorias et as que de dereyto foren poer et alegar et a outras responder libellos por [...] posiçoes poer et a outros [...]der pleito ou pleitos entrar, contestar iuramento de caplunia et deçesorio et de diser verdade, et qualquer iuramento que lle pedido et demandado for en minna alma dar et en a parte o poer se complir [...] reprovar por cartas et instrumentos et por testemoyas, et a outras cotradiser se complir, ou sentenças pidir oyr et [...] et dela ou delas apellar et suplicar, et apelaçon et suplicaçon seguir se mester for, carta ou cartas gaanar et a outras contradiser, et testar custas, pidir et demandar, iurarlas et reçeber et pidir por min et en meu nome a eysecuçon do que for iulgado, et restituyçon et integ[...] et para entrar a posison et estar en ella, et para dar carta ou cartas de pago et quitamento, et de quanto por min et en meu nome reçeber ou recadar, et por el for por min a o pleito ou pleitos non entendo por ende a revogar o dito meu procurador, et que posa sobre todo esto, que dito he, faser et procurar todas las cousas et cada huna delas que boo procurador pode et deve faser, et que eu miisma faria se presente fose et o fesese, ainda que seian de aquellas cousas que requeren espeçial mandado se en esta carta non foren contenidas, et quanto por este dito meu procurador fose feyto et dito et trautado et procurado, en quanto sobredito he, eu o outorgo et ey et averey por firme et por estavel, et con outorgamento do dito meu marido obligo a min et a todos meus bees para estar por el a todo tempo et complir et pagar et estar a quanto for iulgado et procurado tan ben por min commo contra [...] et relevo o dito meu procurador de toda carrega et satisdaçon, segundo dis aquel dereyto iudicio so [...] con todas suas clausulas. Et porque esto seia çerto et non vena en dulta rogo et mando a Françisco Eanes, notario publico por o conde don Fernando en Monforte et en seus cotos, que escripvise esta carta de procuraçon et a signase de seu signal.

Feyta en Monforte, onse dias de setembre, era de mill et quatroçentos et quatro annos.

Testemoyas que presentes foron: Iacome Eanes, Françisco Eanes, clerigo, Estevoo Peres, mercador, visinos de Monforte; Afonso Eanes Xouxou, et outros.

Et eu Françisco Eanes, notario publico sobredito, a todo esto que sobredito he con as ditas testemoyas presente foy et esta carta de procuraçon por mandado da dita Elvira Eanes escripvi esta carta, et aqui fis en testemoyo de verdade que tal he. Non enpesca a esta carta ut vay entrelinado hun vervo et dis vender que eu, notario, o errey et o escripvi con minna mao.

Françisco Eanes.