GMH/ÍNDICE A-Z

637
1361, xuño, 17. Lugo

O Cabido de Lugo arréndalle ao arcediago de Neira, don Rui Fernández, a administración de abril por 1550 marabedís anuais e as obrigas de costume.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 110r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, lo dayan, et cabidoo da iglesia de Lugo seendo juntados en cabidoo por campaa taniuda eno coro desa iglesia, segundo que avemos de custume, arrendamos a vos don Ruy Fernandes, arçidiago de Neyra, por en todos vosos dias a nosa amiistraçon do mes de abril, con todos los fruytos rendas et dereyturas et pertenenças que a nos perteesçen por ela et perteeçer deven en qualquer maneyra, segundo que a de nos tinna arrendada don Fernan de Deus, chantre que foy desta iglesia de Lugo. Por la qual renda nos avedes a dar, cada anno, mill et quinentos et çinquaenta moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso que fuy, et avedes-los a pagar a aqueles prazos a que se pagan as outras rendas das amiistraçoes desta iglesia et sub esas mismas pennas et con essas miismas condiçoes.

Et eu, o dito arçidiago, que estou presente asy reçebo de vos, o dayan, et cabidoo sobreditos, a renda da dita amiistraçon et obligo todos meus bees para vos pagar, cada anno, os ditos mill et quinentos et çinquaenta moravedis a os praços a que se acustuman a pagar as rendas das outras amiistraçoes desta iglesia, et sub essas miismas pennas, et demays para o todo asy comprir dou-vos por fiadores: don Affonso Gomez, arçidiago de Deçon, et don Alvar Rodrigues, thesoreyro de Lugo, nos los sobreditos arçidiago et thesoreyro, que estamos presentes, et outorgamos a a dita fiadoria et obligamos para elo nosos bees. Et eu, o dito arçidiago de Neyra, obligo meus bees para quitar en salvo a vos los ditos fiadores da dita fiadoria.

Et que esto seia çerto nos las partes sobreditas rogamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que fezese desto duas cartas tal huna commo outra, huna eno livro do cabidoo et outra a o dito arçidiago.

Que foron feytas en Lugo XVII dias de junyo, era de mill et treçentos et noveenta et nove annos.

Et foron presentes: don Diego Ferrnandes, dayan; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Vasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Vasco Diaz, arçidiago de Triacastella; don Lopo Domingues, juys; don Alvar Rodrigues, thesoreyro; Johan Diaz, Thomas Gomes, Diego Gomes et Diego Martines, coengos da dita iglesia.

Et eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo dado por autoridade do bispo dese lugar, a esto presente fuy et a rogo das ditas partes esta carta aqui scripvi et puge y meu signal en testemoyo de verdade. (+).