GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos do arquivo da catedral de Ourense (1289-1399)

369
1364, decembro, 6-7
proceso xudicial

Traslado de todo o proceso, presentado en Santiago (8 de decembro de 1406) e en Ourense (4 de xaneiro de 1407) ľxunto co documento de cambio da vila de Fisterra por outras propiedades entre as igrexas de Santiago e Ourenseľ, no que Xoßn I (Medina del Campo, 16 de febreiro de 1381) decide en favor da Catedral de Santiago, revoga a sentenza anterior de ┴lvaro RodrÝguez, alcalde do Adiantamento de Galicia, e confÝrmalle a exenciˇn tributaria concedida por Fernando III e posteriormente confirmada por Sancho IV (Santiago, 29 de xullo de 1291 e Valladolid, 18 de maio de 1294), Afonso XI (real sobre Lerma, 28 de setembro de 1336 e Lerma, 5 de decembro de 1340) e Pedro I (Valladolid, 4 de outubro de 1351), mandada gardar por Rodrigo Afonso de Mansilla, adiantado en Leˇn e Asturias e meiri˝o maior en Galicia (Allariz, 6 de decembro de 1364) e por Xil Vßzquez, deßn de Ourense e alcalde maior das Irmandades de Galicia (Ourense, 7 de decembro de 1364), documentos que previamente foran trasladados en Ribadavia (11 de decembro de 1364).

ACOu, Escrituras VIII, 330-335v (pergami˝o co traslado do 11 de decembro de 1364 en Privilexios IV, 20)

Anno do nasšimento do nosso se˝or Ihesu Cristo de mill quatrošentos e sessenta e tres annos, a veynte e šinqo dias do mes de febrero, dentro ena igleia cathedral do se˝or Sant Marti˝o da šibdade de Orenes ante os honrrados e discretos varoons don Ares Fernandes chantre et Roy Garšia dĺEspinosa thesorero da dita igleia, vicarios generales da dita igleia, šibdade e obispado de Orenes a see vacante et en presencia de mi o notario e testigos de juso escriptos paresšio o honrrado e discreto varon Afonso Gonšales de Aguiar canonigo en nomme dos se˝ores personas canonigos da dita igleia et presento duas cartas escriptas en pargameo de coyro escriptas en romanšo de previlegios sentenšias, la hua signada e subscripta do signo e subscripšion de Pero Anfreus notario publico del rey ena villa de Ribadavia et la outra signada e subscripta de Gonšalo Fernandes notario publico da šibdade de Orenes segundo por elas paresšia, das quaes huna pos outra seus tenores de verbo a verbo se seguen:

Era de mill e quatrošentos e dous annos, dia quarta feyra honse dias do mes de desenbro, sabean todos commo en presenša de mi[n] Pero Anfreus notario publico del rey ena villa de Ribadavia e das testimonias que adeante son escriptas eneste |eneste| dito dia estando Vasco Garšia juez ena dita villa ante as portas das casas de Lourenšo Escudeyro šapateiro vesino da dita villa morador no arrabaldo, paresšeron y ante el Estevoo Peres e Martin Peres moradores en Vide que he en Riba de Mi˝o et presentaron ante o dito juyz e por mi[n] dito notario feseron leer hun traslado de hun previllegio de nosso se˝or el rey don Pedro que deus mante˝a por moytos annos e boons ao seu servišio, o qual dito traslado do previlegio era escripto en purgameneo de coyro e feyto por Garšia Suares dos Encroves notario publico jurado da šidade de Santiago e signado de seu signal segundo que por el paresšia, o qual levaron para goarda de seu dereito e do qual \o/ tenor atal he:

Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Pedro por la grašia de de dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e se˝or de Molina, vi una carta del rey don Alfonso mi padre que dios perdone escripta en purgameneo de cuero e sellada con su sello de plomo colgado, fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Alfonso por la grašia de dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe e se˝or de Molina, vimos una nuestra carta escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo, fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Alfonso por la grašia de dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe e se˝or de Molina, vimos una carta del rey don Sancho nuestro avuelo escripta en purgamenio de cuero e seellada con su sello de šera colgado, fecha en esta guissa: Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Sancho por la grašia de dios rey de Castilla, de Leon, de Tolledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe e se˝or de Mollina, vimos una nuestra carta escripta en papel seellada con nuestro [fol. 330]

sello dela poridat fecha en esta guisa: Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Sancho por la gracia de dios rey de Castilla, de Leon, de Tolledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe, vi un previllegio del rey don Fernando mi avuelo que me mostraron los clerigos dela iglesia de Santiago en que dize que quitava a los sus hommes que labran los sus heredamientos de toda demanda de moneda e fonsada e de otra demanda qual quier, et pidieron meršed que gelo confirmasse, et yo por les fazer bien e meršed e por el alma de mi padre e de mis abuelos confirmo gelo et mando e deffiendo firmemente a todos aquellos que cogieren moneda o fonsadera o servicios quales quier en Gallisia que lles non demanden nin tomen ninguna cosa delo suyo por esta rason a ellos nin a los sus hommes que labraren los sus heredamientos, ca tengo por bien, pues que el rey do Fernando mi avuelo gelo quitˇ, de gelo quitar yo e les fazer en ello bien e meršed, et por que los otros mios seellos non eran conmigo mandel ende dar esta carta seellada con el mio seello pendiente. Dada en Santiago, viinte e nove dias de jullio, era de mill e tresientos e viinte e nove annos. Yo Miguell Rodrigues la fiz escrivir por mandado del rey. Et los clerigos del coro dela iglesia de Santiago enbiaron a nos a Johan Fernandes das Donas clerigo del coro desse lugar e su personero a pedirnos meršed que nos quel mandassemos dar esta carta escripta en purgamino de cuero e seellada con nuestro sello de šera colgado, et nos toviemoslo por bien e mandamos gela guardar. Dada en Valladolid, dies e ocho dias de mayo, era de mill e tresientos e triinta e dous annos. Yo Miguell Rodrigues la fiz escrevir por mandado del rey. Marcos Peres, Domingo Peres vista, Fernan Gonšalves. Et agora el aršobispo e el cabildo dela dicha iglesia de Santiago enbiaron nos pedir meršed que toviessemos por bien deles confirmar esta dicha carta e de gela mandar guardar, et nos el sobredicho rey don Alfonso por les faser bien e meršed et por que nos lo pidio por mercede don Pero Fernandes de Castro nuestro vassallo e nuestro mayordomo mayor e pertigueiro mayor de tierra de Santiago et nuestro adelantado mayor enla frontera, toviemosllo por bien e otorgamos gella dicha carta e confirmamos gela et mandamos que lles valla e lles sea guardada en todo bien e conplidamente segund que se enella contiene e lles valliˇ e fue guardada en tienpo del rey do Sancho nuestro avuelo et del rey don Fernando nuestro padre que dios perdone e enel nuestro fasta aqui, et defendemos firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados delles yr nin delles passar contra esta mercede que lles nos fasemos en todo nin en parte della en ningun tienpo nin por alguna manera, et qual quier que lo fiziesse pechar nos ya en pena mill mrs. dela moneda nueva et al dicho aršobispo e cabildo o a quien su voz toviere todo el dapno e el menoscabo que por ende rešibieren doblado, et desto lles mandamos dar esta carta seellada con nuestro sello de plomo. Dada enel real de sobre Lerma, veynte e ocho dias de setenbre, era de mill e tresientos e seteenta e quatros annos. Yo Pero Fernandes la fiz escrivir por mandado del rey. Abatdajuaz, Ruy Dias dayan vista, Johan de Canbras. Et agora don Martino aršibispo de Santiago pedionos meršed que toviessemos por bien delles confirmar esta carta et de gela mandar gardar. Et nos el sobre dicho rey [fol. 330v]

don Alfonso parando mientes alas muy altas e muy grandes mercedes que dios fizo alos reyes onde nos venimos e por ruego del aršobispo de Santiago e a nos fasta aqui, se˝aladamente enla batalla que oviemos con el poderoso Abulhašen rey de Bellamarin e de Marruecos e de Fez e de Suyussumeša e de Tremešen et con el rey de Granada šerca la villa de Tariffa en que fueron venšidos los dichos reyes, que fue lunes triinta dias del mes de otubre dela era desta carta, et por los buenos servišios que los aršobispos que fueron en Santiago fizieron alos reyes onde nos venimos et el dicho aršobispo a nos se˝aladamente, que se acaesšio conosco enesta dicha batalla, et por faser bien e meršede alos dichos clerigos del coro dela dicha iglesia de Santiago confirmamos lles la dicha carta et mandamos que les valla e que les sea guardada en todo bien e conplidamente segund que se enella contiene et deffendemos firmemente que ninguno nin ningunos non sean osados de les yr nin de les passar contra esta meršede que les nos fazemos en todo nin en parte della en ningund tienpo nin por ninguna manera, ca qual quier o quales quier que llo fisiessen pechar nos yan en pena mill mrs. dela moneda nueva et a los clerigos del coro dela dicha iglesia de Santiago o a quien su voz toviere todo el da˝o e el menoscabo que por ende rešibiessen doblado. Et desto lles mandamos dar esta carta seellada con nuestro seello de plomo. Dada en Llerenna, šinqo dias de diziembre, era de mill e trezientos e seteenta e ocho a˝os. Yo Pero Fernandes dela camara la fiz escrivir por mandado del rey el a˝o quel sobre dicho rey don Alfonso venšio al poderoso Albuhašen rey de Marruecos e de Fez e de Sujulmeša e de Tremešen et al rey de Granada en la batalla de Tariffa, que fue lunes triinta dias de otubre. Johan Fernandes vista. Juan Estevez, Fernan Martines ben acaba, Johan Fernandes agardel. Et agora don Gomez aršobispo de Santiago pidiome meršed que toviesse por bien de le confirmar la dicha carta e della mandar guardar, et yo el sobredicho rey don Pedro por fazer bien e meršed alos dichos clerigos de coro dela dicha iglesia de Santiago confirmo lles la dicha carta et mando que lles valla e lles sea guardada en todo bien e conplidamente segunt que se enella contiene et defiendo firmemente que ningunt nin ningunos non sean osados delles yr nin passar contra ella nin contra parte della en ningunt tienpo por ninguna manera, ca qual quier o quales quier que lo fiziesse pechar me ya en pena mill mrs. dela moneda nueva et alos clerigos del coro dela dicha iglesia de Santiago o a quien su voz toviere todo el da˝o e el menoscabo que por ende rešibieren doblado. Et desto lles mande dar esta mi carta seellada con mio seello de plomo colgado. Dada enlas cortes de Valladolid, quatro dias de otubre, era de mill e tresientos e ochenta e nueve a˝os. Yo Alvaro Fernandes la fiz escrivir por mandado del rey. Fernan Peres vista. Pascual Buey.

Este he traslado do dito previllegio do nosso se˝or el rey, o qual era escripto en purgameno e seelado de seu seello de plomo colgado en fios de seda verdes e vermellos e brancos e amarelos, o qual \eu/ Garšia Suarez das Encroves notario publico jurado de Santiago vii e lii e de verbo a verbo aqui fiz trasladar por mandado e autoridade de don Fernan Xemenez juyz de Luou ordynario na igleia de Santiago que me para ello deu, triinta dias do mes da(gosto) da era de mill e quatrošentos e huun annos a pidimento de Pascoal [fol. 331]

Fernandes juez de Vellestro et mandou que este traslado valuesse e fezesse fe en juyzo e hu quier que paresšiesse asi commo o verdadeyro original et aqui meu nomme e signal po˝o en testimonio de verdade. Testimonias que a esto foron presentes Martin Peres clerigo de Marošos e Juan Garšia criado do dito Pascoal Fernandes e Afonso Fernandes e Gonšalo Rodrigues escrivaens de min notario e outros. Et o qual dito traslado do dito privillegio presentado logo os ditos Estevoon Peres e Martin Peres presentaron ante o dito juyz huna carta de Rodrigo Afonso de Mansilla endeantado mayor \por/ de nosso se˝or el rey en terra de Leon e de Asturias e seu meirino mayor en Gallisia, a qual dita carta era escripta en papel et seellada en costa do sello do dito Rodrigo Afonso endeantado segundo que por ela parescia, et outrosi presentaron ante o dito juys outra carta de Gil Vaasques dean dĺOurense, alcalde mayor por nosso se˝or el rey das yrmandades do regno de Gallisia, a qual dita carta era escripta en papňl e seellada en costa do seelo do dito Gil Vaasques \dean/ e robrada do seu nomme segundo que todo esto porla dita carta paresšia, as quaes ditas cartas os ditos Estevan Peres e Martin Peres logo levaron para goarda do seu dereito, et dos quaes o tenor atal he:

De mi Rodrigo Alfonso de Mansiella adelantado mayor de nuestro se˝or el rey en tierra de Leon e de Asturias et su merinno mayor en Gallizia, a todos los merinos e jueses e alcaldes e alguasiles e otros offišiales quales quier que agora son o seran de aqui adelante enel dicho adelantamiento, salud e buena ventura. Fago vos saber que paresšio ante mi Sancho Martis procurador de Pascual Fernandes canonigo de Santiago en nonbre del aršobispo e canonigos e clerisia dela dicha iglesia de Santiago et mostrome hun traslado de hun previllegio de nuestro se˝or el rey signado de notario publico del rey don Alfonso que dios perdone confirmado de nuestro se˝or el rey don Pedro que dios mantenga enel qual se contiene quel dicho se˝or rey faz meršede a todos los clerigos e canonigos e rašoeyros e outros clerigos quales quier del coro dela dicha iglesia de Santiago en que quita a todos los sus ommes que labran sus heredamientos de monedas e fonssada e de servišios e de otros pedidos quales quier segund que mejor e mas conplidamente se contiene enel dicho previllegio, et agora dise que maguer mostra el dicho previllegio alos cogedores delos dichos pechos que gelo non quieren guardar et que lle veen e passan contra el et pidio me que lle mandasse guardar e conplir el dicho previllegio, por que vos mando de parte del rey que veades luego el dicho previllegio o su traslado e que lo guardedes e cunplades en todo segund se enel contiene et non consintades alos dichos cogedores delos dichos pechos que les prendan nin tomen ninguna cosa delo suyo por los dichos pechos nin por alguno dellos alos dichos labradores que labran las heredades del dicho aršobispo e delos clerigos dela dicha iglesia de Santiago, et vos nin los dichos cogedores non fašades ende al so la pena contenida enel dicho previllegio et de seysšientos mrs. desta moneda usual a cada uno. Dada en Allariz, seys dias de desienbro, era de mill e quatrošientos e dos a˝os. Yo Pero Garšia escrivan la fiz escrivir por mandado de Franšisco Peres alcalde del rey. Franšisco Peres alcalde.

De min Gil Vaasques dean dĺOurense, alcalde mayor por nosso se˝or el rey das yrmandades do regno de Gallisa a todos los alcaldes e jurados das yrmandades do regno de Gallisa et a todos los moradores e pobradores das ditas yrmandades et de cada huna dellas a que esta carta for mostrada soude e boa ventura, fašovos a saber que Sancho Martines procurador sustituto do aršibispo e igleia de [fol. 331v]

Santiago paresšeu ante Rodrigo Afonso de Mansella meiryno mayor por nosso se˝or el rey don Pedro et mostroulle e fezolle šerto por estormento feyto por notario en commo a dita igleia de Santiago avya privillegios e liberdades dos reys que foron en Castella e en Leon confirmados do dito se˝or rey \don/ Pedro por que quita a todos os homes lavradores e pobradores dos cassares e lugares da dita igleia de Santiago toda moeda e fonsada et outra qual quer demanda que les fosse posta, et outrosi me mostrou huna carta do dito Rodrigo Afonso con o traslado do dito privillegio confirmašon, por a qual carta o dito Rodrigo Afonso manda a todos los meirinos, juyzes, alcaldes e alguazilles e outros offišiaes quaes quer do endeantamento de Gallisia que vejan logo o dito previllegio ou traslado del e que lo garden e conpran en todo segundo que se en el conten, et que non consintissen aos colledores dos ditos peytos que non pe˝oren por los ditos peytos e dereitos aos ditos lavradores que lavran as heredades do dito aršobispo e dos clerigos da dita igleia, et pidiome o dito Sancho Martines por nome da dita igleia de Santiago que le mandasse dar mi˝a carta para vos que anparassedes e deffendessedes aos ditos lavradores de forša e os non leyxades pi˝orar por a dita rason. Et eu visto o traslado do dito privillegio e da carta do dito Rodrigo Afonso mandeylle dar esta mi˝a carta para vos en esta razon, por que vos mando da parte do dito se˝or rey e do dito Rodrigo Afonso e digo da mi˝a que vejades o dito privillegio ou o trasllado del signado de notario et a dita carta, et as conprades en todo segundo se en ellas conten, et non consintades a colledor nin a colledores dos ditos peytos que tomen nin foršen aos ditos omes lavradores das ditas herdades ninhuna coussa do seu contra suas voontades por razon dos ditos peytos nen de cada huun delles, et se lles alguna cousa quiseren tomar que lanšedes con eles apellido commo con roubadores que passan e queren passar contra o mandado do dito se˝or rey e de seu endeantado et lles tollades a penora e penoredes segundo que o dito se˝or rey manda por o qaderno da yrmandade aos foršadores e robadores et os huuns nen os outros non fašades ende al so pena da meršee do dito se˝or rey e de saseenta moravedis desta moeda husual a cada huun. Dada en Ourense, sete dias de desenbro, era de mill e quatrošentos e dous annos. Petrus Egidius decanus auriensis.

Et mostradas et liudas o dito trasllado de privillegio et cartas, os ditos Estevoon Peres e Martin Peres disseron por ante o dito juyz que elles e os moradores do dito lugar de Vide que se temian de perderen o dito traslado de previllegio e as ditas cartas por quanto ellas eran escriptas en papell, por fogo ou por agoa ou por outra ocassion alguna, porlla qual razon disseron que o seu dereito e dos moradores do dito lugar de Vide et dos outros lugares e coutos da dita igleia e cabidoo de Santiago perderian o seu dereito, et por ende que pedian ao dito juyz, por quanto era juyz ordynario por nosso se˝or el rey en esta dita villa de Ribadavia, que mandase a mi dito notario que lles trasladasse en publica forma con meu nome e con meu signal o dito traslado de privillegio et as ditas cartas et desse aos ditos trasllados sua autoridade ordynaria que valuesen e fesessen fe en juiso e fora del e en todo lugar que parescessen, et o dito Vaasco Garšia juyz, visto o dito traslado do dito privillegio et as sobre ditas cartas do dito Rodrigo Afonso e Gil Vaasques dean et o pidimento que lle os ditos Estevo Peres e Martin Peres fasian, diso que dava a este traslado do dito traslado de privillegio et das ditas cartas sua autoridade et mandou que valuesen e fezessen fe en juyzo et fora del et en todo lugar que parescessen asi commo os publicos originaas do dito previllegio e das ditas cartas [fol. 332]

Et desto en commo passou os ditos Estevoon Peres e Martin Peres pidiron a min dito notario que lles lo desse assy con meu nome e signal para garda do dereito deles e dos moradores do dito lugar de Vide e dos outros lugares e coutos da dita igleia e cabidoo de Santiago. Esto foy enna dita villa de Ribadavia, era e mes e dias sobre ditos. Testimunyas que a esto foron presentes e viron as ditas cartas e traslado de previllegio Gomes Gonšalves dito Ferro e Afonso Peres notarios da dita villa e Estevoon Martines criado de Martin Anes reitor da igleia de Santiago, Pero Gonšalvez, Afonso Falcon mercador e Rodrigo Peres Beycana, Fernando Ferro, Lourenšo Escude[i]ro šapate[i]ro, Pero Migues alfayate vesinos da dita villa e outros. Et eu Pero Anfreus notario publico del rey ena dita villa de Ribadavia a esto presente fuy e escrivi e aqui meu nomme escrivi e meu signal en testimonio de verdade.

Don Johan por la grašia de dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Muršia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira et se˝or de Lara e de Viscaya e de Molina, a vos el conde don Pedro nuestro primo, pertiguero mayor de tierra de Santiago, salud commo aquel de que fiamos, et a vos Pero Ruys Sarmiento nuestro adelantado mayor del regno de Gallisia et a los pertigueiros e merinos e alcaldes que por nos o por vos andudieren enla dicha pertigueria e merindades del dicho adelantamiento e en qual quier dellas agora e daqui adelante et a todos los otros jueses e justišias e merinos e alguasiles e los otros offišiales quales quier del aršobispado de Santiago e dela villa de Ribadavia et de todas las otras šibdades e villas e lugares del dicho regno de Gallisia e qual quier o quales quier que cogen o recabdan o ayan de coger e de recabdar e de enpadronar en renta e en fieldat o en otra manera qual quier las nuestras monedas o qual quier dellas que nos mandamos coger e recabdar este a˝o dela era desta carta o mandaremos coger o recabdar de aqui adelante en qual quier manera enla sacada de Toro˝o contra Orense a qual quier e a quales quier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della signado de escrivano publico sacado con autoridat de juez o de alcalde, salud e grašia. Sepades que pleito passo enla nuestra corte ante Martin An[e]s nuestro notario del regno de Leon que vino antel por appellašon, el qual passo primeramente y enla dicha villa de Ribadavia ante Alvaro Rodrigues alcalde del dicho adelantamiento de Gallisia, que era entre Gomez Gonšalves dito Ferro escrivan dela dicha villa de Ribadavia, recabdador que fue delos seys monedas e moneda real que nos mandamos coger e recadar este a˝o passado dela era de mill e quatrošientos e diez e ocho a˝os dela dicha sacada de Toro˝o contra Orense dela una parte et don Rodrigo aršobispo de Santiago e el dean e cabildo dela dicha su iglesia e los sus omes moradores e pobradores e lavradores d[e]las sus heredades e casares quel dicho aršobispo, dean e cabildo e dela su iglesia an e tienen enla dicha sacada e su procurador en su nonbre dellos dela otra parte, sobre rason de demanda e pedimiento quel dicho Gomes Gonšalves fiso ante el dicho Alvar Rodrigues alcalde contra los dichos omes delos dichos aršobispo e dean e cabidoo, moradores e pobradores enna dicha sacada, en que dixo que el queriendo prendar alos sobredichos por que le diesen e pagassen la moneda real quel dicho a˝o mandamos coger e recabdar, que los /sobre\ dichos moradores en la dicha sacada e omes del dicho aršobispo e dean e cabildo que le non quisieran dar nin pagar la dicha moneda real et fiso sobre ello su pedimiento al dicho alcalde en que mandasse alos sobre dichos que le pagasen la dicha moneda segund que lo nos mandavamos, contra lo qual fue dicho por parte delos dichos aršebispo e dean e [fol. 332v]

cabildo e delos dichos sus omes labradores que non eran tenudos de pagar la dicha moneda real por quanto nunca lo pagaran e eran quitos e escusados dela pagar por que los dichos aršobispo, dean e cabildo dela dicha iglesia de Santiago avian cartas e previllegios e alvalas e sentenšias que los sus omes e labradores que lavrasen sus heredades non pasassen la dicha moneda real nen otras algunas, delo qual ante el dicho alcalde fue mostrado e presentado el traslado delos dichos previllegios e cartas e sentenšias el alvalas que avian sobre la dicha rason et fue pedido e requerido por las dichas partes que examinasse los dichos previllegios e cartas e sentenšias e alvalas e el nuestro quaderno por do mandavamos coger e recadar la dicha moneda real e que librase sobre todo lo que fallase por derecho segund que todo esto e otras cosas mejor e mas conplidamente se contienen enel prošesso del dicho pleito que passo antel dicho alcalde sobre la dicha rason, enel qual dicho pleito el dicho Alvar Rodrigues alcalde pronunšio e dio sentenšia en que dixo que fallava que segund las condišiones contenidas enel nuestro quaderno por do mandamos coger e recadar la dicha moneda real que los dichos omes non eran escusados dela pagar, et mando alos dichos omes en persona del dicho su procurador que diessen e pagassen la dicha moneda real al dicho Gomes Ferro alos terminos que enel dicho nuestro quaderno se contenia, dela qual sentenšia e pronunšiamiento la parte delos dichos aršobispo e dean e cabildo e delos dichos sus ommes e labradores en agraveandose dela dicha sentenšia e mandamiento apelo para ante nos e fueles otorgado la dicha apelašion et posto e asignado termino a que la seguisen et mando que lo fisiessen saber ala otra parte a que viniese con el seguir la dicha apelašion se quisesse, con la qual apelašon e processo del dicho pleito Pero Cochorro vesino dela šibdad de Santiago en voz e en nonbre delos dichos aršobispo e dean e cabildo e delos sus omes e lavradores moradores enla dicha sacada se apresento ante el dicho nuestro notario en siguimiento dela dicha apelašion enel tienpo que devia e commo devia, et otrosi apresento antel hun testimonio signado de escrivano publico en commo fuera requerido el dicho Gomez Gonšalves Ferro que venise seguir la dicha appellašion se quisese segund que por el dicho alcalde le fuera mandado, et el dichyo Gomes Gonšalves nin procurador por el nin otro alguno non paresšio nin se apresento antel dicho nuestro notario en seguimiento dela dicha apelašion maguer que fue atendido e apregonado por tres pregones e por sus prasos derechos segund que es uso e costunbre dela nuestra corte, sobre lo qual fue fecho pedimiento por el dicho procurador delos sobredichos aršobispo e dean e cabildo e delos dichos omes, lavradores e pobradores e caseros e servišiales al dicho notario en que dixo que seyendo los sobre dichos \omes/ e lavradores del dicho aršobispo e dean e cabildo moradores enla dicha sacada quitos e ysentos de non pagar moneda real nin otras algunas monedas por cartas e previlegios e alvalaes e sentenšias que los dichos aršobispo e dean e cabildo avian e an delos reyes passados nuestros antešessores e confirmados de nos et que nunca los pagaran de tanto tienpo a aca que memoria de omes non era en contrario et que lles fueran sienpre goardados e mantenidas las dichas cartas e previlegios e alvalaas e sentenšias e usos e costunbres que sobre la dicha rason avian, et otrosi que sobre esta rason los dichos aršobispo e dean e cabildo e los dichos sus omes, lavradores e pobradores delos dichos sus cotos e logares ovieran ya pleito e contenda enla nuestra corte ante los oydores dela nuestra audienšia con algunos cojedores e recabdadores de algunas monedas dela dicha sacada e que contendieran antellos en pleito fasta que los dichos nuestros oydores dieron sobre ello sentenšia en que fallaran que los omes e lavradores e pobradores ennos dichos [fol. 333]

cotos e lugares delos dichos aršobispo, dean e cabildo eran quitos e ysentos delas dichas monedas e las non devian pagar e los dieran por libres e por quitos dellas, delo qual mostro antel dicho nuestro notario una nuestra carta de sentenšia escripta e purgamino de cuero sellada con nuestro sello de plomo colgado, et que el dicho Alvar Rodrigues non parando mientes a esto que diera la dicha sentenša contra los dichos labradores e moradores enlos dichos sus cotos e casares e lugares en que lles mandara pagar la dicha moneda real et que julgara mal e contra derecho, et pidio al dicho nuestro notario que en revocando la dicha sentenša del dicho Alvar Rodrigues alcalde non enbargante la absenšia dela outra parte, pues que fuera atendido e apregonado e non paresšia, que en su rebellia disse a los sobredichos omes e lavradores e moradores enlos sobredichos sus cotos e casares e lugares e cada uno dellos por libres e por quitos dela dicha moneda real et mandase que la non diesen nin pagasen nin otras monedas algunas de aqui adelante et por su sentenšia lo pronunšiasse asi condepnando ala otra parte o all dicho alcalde qual de derecho deviese enlas costas derechas et que concluya e gelo dava a librar. Et el dicho Martin Anes nuestro notario visto e examinado el prošesso del dicho pleito e todo lo enel contenido et commo la otra parte fuera atendida e apregonda e non paresšiera et otrosi la dicha nuestra carta e sentenšia dada por los dichos nuestros oydores sobre la dicha rason antel apresentada et el pedimiento que les sobrello fue fecho por el dicho procurador en rebellia dela otra parte dio dio sentenšia enel dicho pleito en que fallo que por quanto el dicho Alvar Gonšalves alcalde non quisiera ver nin examinar los previllegios e cartas e alvalaas e sentenšias que la dicha iglesia de Santiago avia e ha delos reyes passados e del rey don Enrique nuestro padre que dios perdone e confirmados de nos en rason delas dichas monedas que antel fueran presentadas por parte delos dichos aršobispo, dean e cabildo por que los dichos omes e labradores moradores e pobladores enla dicha sacada dela dicha iglesia de Santiago eran quitos e ysentos que non pagasen monedas nin otros tributos algunos que acaesšiessen en qual quier manera nin del dicho uso e costunbre en que avian e han estado sobre la dicha rason de non pagar monedas algunas, mayormente que sobre otro tal pleito semejante deste fuera contendido en juysio ante los oydores dela nuestra audienšia, et los dichos nuestros oydores en examinando las cartas e previllegios e alvalaas e sentenšas que ante ellos fueran apresentadas por parte delos dichos aršobispo, dean e cabildo dieran sentenšia en que dieran por libres e por quitos delas dichas monedas alos vasallos e caseros e servišiales e labradores e moradores enlos dichos cotos e casares que son enla dicha sacada, que fallava que julgara mal e agraveara alos dichos aršobispo e dean e cabildo de Santiago e a los dichos sus onbres e lavradores e vassallos e moradores e pobradores enlos dichos sus cotos e casares e lugares e a sus procurador en su nonbre, et por ende revoco su juysio e sentenšia et dio por libres e por quitos dela ... [fol. 333v]

enlos cotos de Juvin e dĺAmarante e de Vilar de Rey que son enla dicha sacada de Toro˝o contra Orenes et mando que las non pagassen nin que los non prendassen nin tomassen por la dicha moneda ninguna cosa delo suyo et si alguna cosa lles avian prendado o tomado por la dicha moneda que gelo tornassen todo bien e conplidamente en guisa que les non minguase cosa alguna, et condeno al dicho Alvar Rodrigues alcalde en las costas derechas desde el dia dela data dela su sentenša en adelante et revoco en si la taxašion dellas et por su sentenšia julgando prononšiolo asi, las quales costas en que condepno al dicho Alvar Rodrigues alcalde tasso con juramento del dicho Pero ăochorro procurador en dosientos e šinqoenta e šinqo mrs. segundo que estan escriptos e tassados por menudo enel prošesso del dicho pleito. Et mando dar esta nuestra carta ala parte delos dichos aršobispo e dean e cabildo e delos dichos moradores e pobladores enlas heredades dela dicha iglesia de Santiago que son enla dicha sacada para vos enesta rason. Por que vos mandamos, vista esta nuestra carta o el traslado della signado commo dicho es, a vos los sobre dichos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurisdišion[e]s que non fagades ninguna nin alguna cosa por la por la dicha sentenšia dada por el dicho Alvar Rodrigues alcalde sobre la dicha rason, et sy por ella alguna cosa avedes fecho o mandado faser o algunas prendas avedes o an tomado alos dichos omes e caseros e lavradores moradores e pobladores enlos dichos sus cotos e lugares e sacada que son delos dichos aršobispo e dean e cabildo dela dicha iglesia de Santiago desfasendolo e tornandolo todo enel lugar e estado en que estava al tienpo que la dicha sentenšia del dicho alcalde fue dada, dandolles e entregandolles todo lo que lles por la dicha rason avedes prendado o tomado o mandado tomar o prendar todo bien e conplidamente en guisa que les non mengue ende alguna cosa, et ved la dicha sentenšia quel dicho Martin Anes nuestro notario dio sobre la dicha rason que enesta nuestra carta va encorporada e guardadla e conplidla e fasedla guardar e conplir en todo bien e conplidamente segun que se enella contiene nin lle vayades nin passedes contra ella nin contra lo enella contenido, et otrosi prendad e tomad tantos delos bienes moviles e rayses del dicho Alvar Rodrigues alcalde do quier que los fallardes e vendedlos segund foro et delos mrs. que valueren entregae e fased pago alos dichos aršobispo e dean e cabildo e alos dichos omes e labradores moradores e pobladores enlos dichos sus cotos o a quien los oviere de arrecabdar por ellos delos dichos dosientos e cinqoenta e šinqo mrs. delas dichas costas en que fue condenado por el dicho nuestro notario commo dicho es, et los unos nin los otros non fagades ende al por alguna manera so pena dela nuestra meršed e de seysšientos mrs. desta moneda usual a cada uno de vos. Et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o el traslado della signado commo dicho es et los unos e los la conplirdes mandamos so la dicha pena a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrar testimonio signado con su signo por que nos sepamos commo conplides nuestro mandado. La carta leyda dadgela. Dada en Medina del Canpo, dez e seys dias de febrero, era de mill e quatrošientos e dez e nove annos. Yo Johan Porbien escrivano del rey la fize escrivir por mando de Martin Anes notario del regno de Leon. Martin Anes.

Este he traslado da sobredita carta [fol. 334]

do dito se˝or rey don Johan escripta en purgameno de coyro e firmada enna fin en dous lugares de nommees que disian Martin Anes et seelado en pendente de seelo de plomo do dito se˝or rey colgado en filos de seda blancos e verdes e amarelos, a qual carta non era rasa nen canšelada nen en alguna parte de si sospeyta segundo que por ela paresšia, a qual carta eu Afonso Anes Jaco notario publico jurado de Santiago vii e lii de verbo a verbo e aqui ben e verdaderamente fiz trasladar de mandado e autoridade que me para elo deu Pay Peres justiša enna šibdade de Santiago, a oyto dias do mes de desenbro, anno domini m║ cccc vi║. Presentes por tests. Estevo Rodrigues Varela šidadaao de Santiago, Afonso Fernandes de Leon coengo de Santiago, Martin Afonso omme da dita justiša e Garšia Anes omme de Alvaro Afonso Juliate e o[u]tros. Et meu nomme e signal po˝o que tal he. Este he traslado da sobredita carta feyta eno tenor sobre dito, a qual era escripta en purgameno de coyro e signada do signal do dito Afonso Anes Jaco notario, et a qual eu Gonšalvo Fernandes notario publico da šibdade dĺOurense por lo obispo e por la igleia desse lugar vi e lii e aqui de verbo a verbo ben e fielmente en mi˝a presenša fiz trasladar a pedimento de Fernan Rodrigues coengo enna igleia dĺOurense e procurador do cabidoo da dita igleia et por mandado e autoridade Garšia Paas jues da dita cibdade dĺOurense que me mandou que desse o traslado da dita carta ao dito Fernan Rodrigues signado de meu signal por quanto achou que non era rasa nen chanšellada nen en alguun lugar sospeyta, et o qual dito juez deu sua autoridade e entreposo seu decreto ao traslado ou traslados que eu o dito Gonšalvo Fernandes notario desse da dita carta ao dito Fernan Rodrigues procurador do dito cabidoo signado de meu signal et mandou que valuese e fesesse fe onde quer que paresšesse asi commo a dita carta original mesmo. Que foy feito este dito traslado en Ourenes, quatro dias do mes de janeiro do anno do nasšemento do nosso se˝or Ihesu Cristo de mill e quatrošentos e sete. Tests. que foron presentes aa dita autoridade e viron a dita carta original donde este traslado foy sacado que non era rasa nen chanšellada nen en algun logar sospeyta, Johan Fernandes notario da dita šibdade dĺOurense e Gonšalo Rapela e Johan Perdo˝o omes do dito juys e outros. Et aqui meu nomme e meu signal fise en testimonio de verdade que tal he. Gonšalvo Fernandes.

Et otrosi o dito Afonso |o dito Afonso| Gonšalves de Aguiar presento mas huna carta escripta en purgamino de cuero signada dos signos e subscripšiones de Garšia Dias canonigo enna igleia de Orenes e notario publico e chanšeller da dita igleia e šibdade de Orense et de Roy Gonšalves de Tapia clerigo da diocese de Burgos notario apostolico, da qual o primeiro reglon comenša e dise asi: In dei nomine amen. Noverint universi quod anno a nativitate eiusden domini millesimo trecentesimo octoagesimo quarto, die vero decima nona mensis aprilis, indicione septima pontificatus sactissimi in Cristo patris et domini nostri. Et acaba asi: in testimonium premissorum rogatus et requisitus. A qual carta he de šerto concanbio que o aršobispo de Santiago e seu cabidoo et o obispo dĺOurense e seu cabidoo fisieran entre si, en que se conten que o cabido dĺOurense deu ao aršobispo de Santiago e seu cabido o lugar de Finisterre e seu couto de Duyo con |con| suas perteenšas en concanbio por outras propriedades e coutos que ena dita carta estan escriptas et contenidas en huna clausula da dita carta que dise asi:

Unde habito super hoc administrare diligenti tractatu dictus dominus archiepiscopus [fol. 334v]

nomine dicte sue ecclesie de consensu decani et capituli conpostellani in persona dictorum suorum procuratorum qui consenciunt in omnibus supradictis et infrascriptis dicte mense dicti capituli auriensis domos suas sitas in villa ripavense in vico de Platea que de Teyga vulgariter nuncupantur cum cupis et doliis que habet in dicta villa, et locum suum et possessiones de Avellanal cum omnibus hereditatibus et possessionibus ad dictam suam mensam pertinentibus, et medietatem her[e]ditatum de Rebordanos diocese tudense cum suis foris et pertinenciis et juribus universis et omnes possessiones et bona cum suis casalibus et pertinenciis et foris et directuris quibuslibet que sibi et ad dictam suam mensam archiepiscopalem pertinent in loco de Paašos de Arenteyro et in Sobreda scolastrie de Orzellon. Item loca et redditus et bona sua de Jovin cum suis domibus et ypothecas, foris, pertinenciis et directuris et juribus universis. Item casale suum de Figueroaa cum suis pertinenciis situm in plano de Castella. Item suum casale de Carreyra situm in parrochia de Garavaas archidiaconatus de Castella cum suis pertinenciis. Item cautum et locum suum de Vide diocese auriense cum omnibus suis juribus et pertinenciis et serviciis et cum jure patronatus ecclesie de Vide et juribus universis. Item casale suum de Souto cum omnibus juribus et pertinenciis suis situm in parrochia Sancti Michaelis de Mellees, quod casale nunc tenent ut aseritur Martinus Johanis et Michael Duran coloni. Item casale suum de Lama et de Vergara cum omnibus suis juribus situm in parrochia Sancti Pelagii de Alvan. Item casale suum de Moredo situm in parrochia Sancte Marte de Aguiar cum omnibus suis juribus et pertinenciis et cum jure patronatus dicte ecclesie et ecclesiarum Sancti Petri de Trioees et Sancti Cristofori de Jermariz diocese auriense. Item heremitagium vocatum de Casqueoffez cum omnibus suis casalibus et pertinenciis. Item vota archipresbiteratus ripavensis que bona pertinencia ad mensam dicti domini archiepiscopi in diocese auriense et tudense sita esse noscuntur cum omnibus suis juribus et pertinenciis ad montes et fontes cum omnibus suis libertatibus, previlegiis et exempcionibus universis que et quas in dictis possessionibus et bonis habuit et habet dicta ecclesia conpostellana causa permutacionis dicte mense dicti capituli auriensis in perpetuum assignavit in extimacione dictorum trium millium et quingentorum morabitinorum, quamquidem assignacionem dictorum suorum bonorum dicte mense predicte facere asserebat pro dicto loco et villa de Finibusterre cum dicto cauto de Duyo et cum omnibus juribus et pertinenciis ad dictam villam et cautum pertinentibus quodquomodo dictorum bonorum et possessionum dominium et proprietatem per presentem cartam in dictum auriense capitulum in perpetuum trasferendo. Et dicti vicarius decani et capitulum ecclesie auriense mutuam dictarum ecclesiarum conpostellane et auriensis utilitate pensata dicta bona et possessiones pro se et sucessoribus suis et pro dicta mensa sua in extimacionem dictorum trium millium et quingentorum morabitinorum anuatim a dicto domino archiepiscopo reciepiente sibi et suis sucessoribus et dicte mense sue archiepiscopali causa permutacionis et in concanbium dictorum bonorum et possessionum dictum locum seu villam de Finisbusterre cum dicto cauto et cum omnibus juribus et pertinenciis ad dictum capitulum pertinentibus quoquomodo in perpetuum concesserunt ac eciam assignarunt dominium et possessionem dicti loci seu ville cum dicto cauto in dictum archiepiscopatum et ejus menssam archiepiscopalem per presentem cartam libere transferentes cum omnibus juribus et pertinenciis suis permutacione et concanbio supradictis.

Et asi presentadas as dictas cartas e escripturas ante os ditos se˝ores vicarios o dito Afonso Gonšales de Aguiar canonnigo en nomme dos ditos se˝ores, personas, canonigos e benefišiados da dita igleia [fol. 335]

diso que por quanto era nešessario por algunas causas e negošios que o dito cabidoo avia fora desta šibdade, por lo qual les era menester de presentar os ditos previllegios e sentenšias et por que se temia que se podrian perder por alguna ocasion asi commo por foro, agua, furto, toma, roubo ou por alguun outro caso fortuitu do qual podria venir e seguir grande dapno ao dito cabidoo e a el en seu nomme, que lles pedia e rogava que diessen sua abtoridade e interpusiesse seu decreto ao traslado e traslados que por mi infrascripto notario fossen sacados e signados. Et logo os ditos se˝ores vicarios tomaron en suas manos os ditos previllegios e sentenšias et cataronlos con diligenšia et diseron que por quanto as vian sanos non rotos nin chanšellados e enteros et caresšentes de todo višio e suspišion segundo que por eles prima facie paresšia, que mandavan e mandaron a mi \notario/ infrascripto que sacasse das sobre ditas escripturas e sentenšias hun traslado, dos ou mays quantos ao dito cabidoo fossen menester e los signasse de meu signo et que mandavan e mandaron que valuesen e fesessen fee tam conplida commo os mesmos originales asi en juyzio commo fora del e donde quer que fossen presentados, aos quaes diseron e cadaun deles diso que davan sua abtoridade conplida e interpo˝ian seu decreto. Et o dito Afonso Gonšales demandolo asi signado para goarda de seu dereito e do dito cabidoo. Testigos que eran presentes Alvaro de |de| Fafian e Gomez Ares rašioneiros, Afonso Pere[i]ra, Gomez Ares da rua Nova, Rodrigo Yanes de Sevilla clerigos de coro da dita igleia e Juan Ares clerigo familiar do dito se˝or chantre e outros a esto llamados spešialmente e rogados. Et non enpeescan as partes escriptas entre reglons e sobre raydas e disen Ĺdeĺ Ĺeuĺ Ĺporĺ ĹFranšiscoĺ Ĺdonĺ Ĺo ditoĺ Ĺsetoĺ Ĺtrasladoĺ Ĺdeĺ ĹOrenesĺ ĹToro˝oĺ Ĺigleiaĺ ĹMartin Anesĺ, que asi ha de dezir, que foron omissas por inadvertenšia de mi o notario infrascripto.

Et yo Garšia Fernandez de Berlanga clerigo dela diošesi de Siguenša, publico por la abtoridat apostolica notario que alas dichas presentašion, petišion, requisišion, rešepšion, examinašion, abtoridat e decreto et a todas las otras cosas de suso contenidas e a cada una dellas en uno con los sobre dichos testigos presente fuy, vi e oy et por mandado delos dichos vicarios e por ruego e pedimiento del dicho Alfonso Gonšales este instromento de traslado en estas seys fojas de papel šepti por mi mano escriptas delas duso dichas escripturas fielmente saq, corregÝ e colacionÚ et de mis signo e subscripšion acostunbrados signÚ e subscrivÝ en fe e testimonio de verdad que tales son, rogado e requerido.

(sinal) [fol. 335v]

[reverso do pergami˝o] Escripturas do couto de Jovin
commo ho exse(...)

Materias

adiantado; albarß; alcalde; alcalde maior; alcume; apelaciˇn; arcebispo; arcediagado; arciprestado; arquivo; audiencia bispal; auto xudicial; avˇ; barrio; barrio; beneficio; bispado; cabaleiro; cabido; caderno; cßmara; casas; caseiro; chancelarÝa; chanceler; chantre; chumbo; cˇengo; coiro; colono; concello; conde; confirmaciˇn; cordˇn; coro; couto; crego; criado; deßn; delito; dignidades; diocese; emprazamento; ermida; escribßn; escritura; estatuto; exÚrcito; familia; familiar; fidalgo; fiel; fillo; fisco; guerra; irmandade; lingua; malfeitor; mandamento; mandamento; marabedÝ; mercÚ; mesa bispal; mesa capitular; mestrescola; misiva; mordomo; musulmßn; neto; notario; notario apostˇlico; notario capitular; notario maior; padroßdego; pai; papel; pßrroco; pena; pena; pergami˝o; permuta; pertegueiro; porta; prebenda; pregoeiro; preito; prenda; prezo; privilexio; proceso; procurador; procurador; protesta; publicaciˇn; racioneiro; rebeldÝa; recadador; rei; repartimento; requirimento; rexedor; r˙a; secretario; seda; seguro; selo; sentenza; sinatura; tesoureiro; tonel; traslado; tributos; vacante; valoraciˇn; vasalo; veci˝anza; viaxe; vigairo; violencia; voto; xastre; xuÝz; xulgado diocesano; xurado; xurisdiciˇn; zapateiro; catedral

Persoas

Vasco GarcÝa, xuÝz de Ribadavia; Abatdajuaz; Abdul Hacen, rei dos benimerÝns; Afonso Eßns Xacob, notario; Afonso Falcˇn, mercador; Afonso Fernßndez de Leˇn, cˇengo de Santiago; Afonso Fernßndez, escribßn; Afonso Gonzßlez de Aguiar, cˇengo de Ourense; Afonso Pereira, crego do coro de Ourense; Afonso PÚrez, notario; Afonso XI, rei de Leˇn e Castela; ┴lvaro Afonso Xuliate; ┴lvaro de Fafißn, racioneiro de Ourense; ┴lvaro Fernßndez, secretario; ┴lvaro RodrÝguez, alcalde; Domingos PÚrez; Estevo MartÝnez, criado; Estevo PÚrez; Estevo RodrÝguez Varela; Fernando Ferro; Fernando Gonzßlez; Fernando III, rei de Leˇn e Castela; Fernando MartÝnez ben acaba; Fernando PÚrez; Fernando RodrÝguez, cˇengo de Ourense; Fernando XimÚnez, xuÝz de Luou; Francisco PÚrez, alcalde do rei; GarcÝa DÝaz, cˇengo de Ourense; GarcÝa Eßns, home de ┴lvaro Afonso Xuliate; GarcÝa Fernßndez de Berlanga, notario apostˇlico; GarcÝa Paz, xuÝz de Ourense; GarcÝa Sußrez das Encrovas, notario; Gˇmez Ares da R˙a Nova, crego do coro de Ourense; Gˇmez Ares, racioneiro de Ourense; Gˇmez Fernßndez, notario; Gˇmez Gonzßlez, dito Ferro, notario; Gˇmez Manrique, arcebispo de Santiago de Compostela; Gonzalo Fernßndez, notario; Gonzalo Rapela, home de GarcÝa Paz; Gonzalo RodrÝguez, escribßn; Henrique II, rei de Leˇn e Castela; Lourenzo Escudeiro, zapateiro; Marcos PÚrez; Marti˝o Afonso, home de Paio PÚrez; Marti˝o Eßns, colono; Marti˝o Eßns, notario maior de Leˇn; Marti˝o Eßns, pßrroco; Marti˝o Fernßndez, arcebispo de Santiago de Compostela; Marti˝o PÚrez; Marti˝o PÚrez, crego; Miguel Durßn, colono; Miguel RodrÝguez, secretario; Miguel RodrÝguez, secretario; Paio PÚrez, rexedor de Santiago; Pascual Buey; Pascual Fernßndez, xuÝz de Villestro; Pedro Anfreus, notario; Pedro Cochorro; Pedro Fernßndez de Castro, pertegueiro maior de Santiago; Pedro Fernßndez de la Cßmara, secretario; Pedro Gonzßlez; Pedro I, rei de Leˇn e Castela; Pedro Miguez, xastre; Pedro RuÝz Sarmiento, adiantado en Galicia; Pedro Xil, deßn de Ourense; Rodrigo Alfonso de Mansilla, adiantado de Galicia; Rodrigo de Moscoso, arcebispo de Santiago de Compostela; Roi Afonso de Mansilla, adiantado de Galicia; Roi de Moscoso, arcebispo de Santiago de Compostela; Roi DÝaz, deßn; Roi Eßns de Sevilla, crego do coro de Ourense; Roi GarcÝa de Espinosa, tesoureiro de Ourense; Roi Gonzßlez de Tapia, notario apostˇlico; Roi PÚrez Beicana; Sancho IV, rei de Leˇn e Castela; Sancho MartÝnez, procurador; Vasco RodrÝguez, xuÝz de Ribadavia; Xil Vßzquez, deßn de Ourense; Xoßn Ares, familiar do chantre de Ourense; Xoßn de Canbras; Xoßn Fernßndez das Donas, crego do coro de Santiago; Xoßn Fernßndez, agardel; Xoßn Fernßndez, notario; Xoßn GarcÝa, criado de Pascual Fernßndez; Xoßn I, rei de Leˇn e Castela; Xoßn Perdo˝o, home de GarcÝa Paz; Xoßn Porbien, secretario; Ares Fernßndez, chantre de Ourense

Outros

Castela, reino; Granada, reino; Marrocos, reino; Ourense, diocese; Ribadavia, concello; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, concello; SigŘenza, bispado; Terra de Toro˝o; TremecÚn, reino; Tui, bispado; Leˇn, reino

Lugares

Albßn, San Paio; Algarve, reino; Allariz; Alxeciras; Amarante, couto; Armariz, San Cristovo; Asturias; Avelanal; BenimerÝn. Antigo reino no Magreb; Bergaza; Berlanga; Bizcaia; Burgos, diˇcese; Carreira, A; Casqueofez, eremitorio; Castela, reino; Castela. Antiga xurisdiciˇn; Cˇrdoba; Duio, couto; Duio, San Vicenzo; Encrobas, As; Espinosa; Fez; Figueiroa; Fisterra; Galicia; Garabßs, San Pedro; Granada, reino; Lama; Lara. Antigo arcediagado e se˝orio; Leˇn, reino; Lerma; Llerena; Luou; Mansilla; Marrocos, reino; Marrozos, Santa MarÝa; Medina do Campo; Melias, San Miguel; Molina de Aragˇn; Moredo, O; Murcia; Orcellˇn. Antigo territorio; Ourense; Pazos de Arenteiro, San Salvador; Rebordanos; Riba de Mi˝o, comarca; Ribadavia; Ribadavia, arciprestßdego; Santiago de Compostela; Santiago, arcebispado; Santiago, terra. Antiga xurisdiciˇn.; Sevilla; SigŘenza; Sijilmasa; Sobreda; Souto, O; Tapia; Tarifa; Toledo, reino; Toro˝o, antiga xurisdiciˇn; TremecÚn; Triˇs, San Cibrao; Tui; Valladolid; Velle, Santa Marta; Vide de Mi˝o, San Salvador; Vilar de Rei, couto; Villestro; XaÚn; XubÝn, couto