GMH/ÍNDICE A-Z

1282
1478, setembro, 23. Lugo
O arcediago de Dozˇn, trala vacante producida, nomea o novo clÚrigo da igrexa parroquial de San Pedro de So˝ar, Lopo GarcÝa, a quen os fregueses lle deberßn entrega-los dezmos, froitos e rendas correspondentes.

MADRID, AHN, Cˇd. 419 B, f. 58 r.

De min Gomes Garšia de Goyoso aršediano de Dešon en a iglesia de Lugo, capelan de noso senor el Rey et administrador da admistrašon dos coutos de Lugo por lo cabilldo da dita iglesia de Lugo, a todos los flegreses et parrochianos de toda a parrochial iglesia de San Pedro de Sonar, sita en os ditos coutos de Lugo, saude en Deus. Fagovos saber que esa dita iglesia con cura vacou et esta vaca por pura et sinple renunšiašion que dela feso Franšisco de Salamanca, clerigo que dela foy, ou en outra qualquer maneyra que este vaca, da qual colašion et provison perteesše a min por la dita admistrašon, por ende a a presentašion del reverendo senor don Afonso Enrriques, Obispo de Lugo, padron in solidum que es de apresentar a dita iglesia en nombre de sua mesa obispal cada que aconteše vacar, et en tal posison han estado seus antešesores et el esta, fige por lo tenor da presente fago titolo, colašion, promison et canonica instituišion de toda a dita iglesia con cura de San Pedro de Sonar et rectoria dela, et Lopo Garšia, clerigo de misa, fillo ligitimo de Estebo de Ieesto, o qual dito Lopo Garšia, clerigo, jurou en minas maaos en un sinal de crus, en lugar dos santos evangelios, que tevese et guardase esta presente letera de titolo et colašion en seu poder, ou de seu padre, ou de outra persona eclisiastica seu amigo fiel, et que non partise os frutos et rendas da dita iglesia con persona leyga alguna por via de el seer coroša, nin fesese con ela colašion nin outra ylišita paušion por cabsa dela, et que terria et guardaria as constituišoes et ordenanšas da dita iglesia de Lugo, et que senpre fose obediente et fiel a o dito senor Obispo et seus sušesores et a min et a os outros administradores que despois de min viesen, et que faria reseidenšia personal en o dito benefišio, segund de dereyto era obligado, cada et quando que por min et por meus sušesores lle fose mandado. Por ende vos digo et mando a todos et a cada uuns de vos asi omes como mulleres, moradores et provadores en a dita fligresia de San Pedro de Sonar, en virtud desta obedenšia et su pena dĺescomonion, et vos amoesto primeyro, segundo, teršeiro dandovos et asignandovos un dia por cada amostašion et termino perentorio, asi que do dia que vos esta mina carta de titollo et colašon for mostrada, liuda, provada et por ela fordes requeridos fasta tres dias primeyros segentes et dende endeante aiades et rešebades por voso clerigo cureiro de toda esta dia iglesia de San Pedro de Sonar a o dito Lopo Garšia, clerigo, et non a outro alguno, et lle recudades et fagades recudyr con todos los disimos, frutos et rentas et outras quaesquer dereyturas a ela devidas et perteesšentes ben et conplidamiente em guisa que lle non mingue cousa alguna, segund que mellor et mays conplidamente recudistes et respondestes et deverades recudir a o dito Franšisco de Salamanca et a os outros seus antešesores, clerigos que dela foron. Et su a dita pena dĺescomonyo mando a qualquer clerigo da dita administrašion que con esta letera de titolo for requerido que vaa con o dito Lopo Garšia, clerigo, et ho pona et apodere en a posison corporal, real, abtual [...] da dita iglesia por los libros, cales et vestimentas et outros ornamientos dela con capa tangida, segund custume da dita admistrašon. Et os unos nin os outros non fagades ende al se non [...] o dito termino endiante feytas as ditas amostrašoes en estes presente escriptos et por eles [...] premissa pono en vos et en quaesquer de vos que delo feserdes o contrario sentenša dĺescomonyon por mina intenšion que se o dito Lopo Garšia, clerigo, a o tempo da presente colašion, ou por dous meses antes o despois, foy ou he ou for publico concubinato enton que por ese mesmo feyto esta presente colašion et titulo sea en sy ninguna et de ningun valor. En fe do qual lle dy delo esta presente letera de titulo et recudimiento firmada de meu nome et seelada con meu seelo et signada do notario juso escripto.

Dada en a šibdade de Lugo, a veynte et tres dias do mes de setembre, do ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et setenta et oyto anos.

Testimoyas que foron presentes: Vaasco de Vaamonde, allcalde ordenario da dita šibdad, et Rui Lopes do Canpo, regidor, et Gonšalvo de Silvarrey, notario, et outros.

Et eu Pedro de Riba de Neyra, escrivano del Rey noso senor et seu notario publico en a sua Corte et en todos los seus regnos et senorios, a esto que dito he en uno con os ditos testigos presente foy, et este titolo et colašion arriba escripto, segundo que por ante min pasou, por outro en mina presenšia fis escripvir et aqui en el a rogo et pedimiento del procurador del cabilldo de la iglesia de Lugo puje meu nome et signo acostumado en testimonio de verdade rogado et requerido.

Pedro de Riba de Neyra.