GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos Xoán García Manrique

1
1395, novembro, 20. Santiago

Traslado dunha carta (17-XI-1395) do arcebispo don Johán Garçía Manrique na cal lle prohibe a Johán Fernandes de Torres, casteleiro de Lobeira, e a calquera outro cobrarlles ós labregos do arcebispado de Santiago calquera tipo de imposto monetario, tal como el e outros veñen facendo, pois son labregos do cabido.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 2r., inverso

Despacho del arçobispo don Juan1

Dom Iohán, por lla graçia de Dios e de lla santa iglesia de Roma arçobispo de Santiago e perpetuo administrador de la nuestra iglesia e obispado de Tuj, chançeller mayor de nuestro señor el rey e su capellám mayor e notario mayor del regno de Leóm, a uós Johán Fernandes de Torres, nuestro castillero de Lobera, e a otros quales quier que ouuerem de coger e rrecabdar las monedas en el nuestro arçobispado, salud e bendiçión. Sepades qu’el deám e cabillo dela nuestra iglesia de Santiago se nos enviaron querellar e disen que uosotros que demandades a los sus labradores e a los moradores de los sus cotos que som de la dicha nuestra iglesia monedas, non las auiendo ellos de pagar et syendo d’ellas quitos por priuilegios que tiene la dicha nuestra iglesia de los rreis passados, et que lles tenedes prendados los dichos sus labradores por esta rrasón. Et en esto que resçebem grant agrauio e sim rasón. Et que nos pedían por merçet que lles mandásemos gardar los dichos preujlegios. Et nós mandamos dar esta nuestra carta en esta rrasón por que uos mandamos que non demandedes a los homes e labradores del dicho deám e cabillo que moran en elos sus cotos e herdades monedas algunas pues som d’ellas quitos por uertud de los dichos priujlegios, njn les prendedes sus bienes por esta rrasón de aquí adelante. Et se alguna cosa por esta rasón lles auedes tomado o prendado que ge los dedes tornedes e entreguedes luego. Et les non vayades njn pasedes contra los dichos preujlegios. Et los vnos nin los otros non fagades ende al so pena dela nuestra mercet. Dada en la nuestra villa de Rredondela, diez e sete días de nouenbre, año del nasçemento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mjll e CCCo e noueenta e çinquo años. Et sobr’esto gardatles los dichos preuilegios segunt senpre se gardaron fasta aquí. Archiepiscopus conpostellanus. Gonçaluo Garçía, notario.

Anno Domini Mº CCCº XCº Vº, XX días de novenbro. Foy dada autoridade a esta carta por Johán de Monrreal, cóengo de Santiago e juíz de Vellestro ordinario [...]2 -3 [...]4, a pedimento de Gonçalvo Freire, cóengo de Santiago. Testemoias: Fernán Dominges d’Ínsoa e Pero Díaz, criado de Rodrigo Aras, cóengo de Santiago, Stevo Rodriges, Roy de Soares.

Concordado porlo original scripto em papel e seelada em costa e firmada dos ditos dous nomes.

1. Marxe superior, letra do século XIX.
2. Uso estes [ ] para marcar texto ilexible,  espazos en branco ou anotación miñas.
3. Uns seis carácteres ilexibles.
4. Unha palabra ilexible.