GMH/ÍNDICE A-Z

676
1366, maio, 20. Lugo
Lope Rodríguez dóalles ao bispo e á igrexa de Lugo todo o que lle pertence no couto de San Xulián de Caborrecelle.
MADRID, AHN, Carp. 1332 F/12, perg. orix., galego, gótica cursiva, 309x106 mm.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu, Lopo Rodrigues de Paradela, dou et outorgo en esmola et doaçon a vos, lo onrrado sennor don frey [Pedro Lopes, obispo de Lugo], et a vosa iglesia de Lugo para senpre por iur de herdade, toda a minna parte et dereito que eu aio et me perteesçe et perteesçer deve de patrimonio et de compras et de guaanças et d’outra maneyra qualquer [enno couto] de San Iullao de Reçelle, et ennos moradores et lavradores del con o padroadigo et apresentamento que aio et me perteesçe na dita iglesia de San Iullao. Et esta esmola et doaçon sobredita vos faço [por la mia alma] et de aquelles de que o eu guaaney, et porque me perteesçe, et por muyto ben et merçee que reçebi et reçebo de vos et de vosa iglesia, et logo por esta presente carta vos ponno no iur et posison et propiadade desta esmola et doaçon sobredita que vos dou, et por ende [mando] et outorgo que a aiades d’aqui adeante livre et quita de min et de minna vos para senpre, et dou-vos poder que por vosa autoridade propia a posades entrar et reçeber, quando quiserdes, por vos ou por outren, pero que retenno en min, en meus dias, o huso fruyto do padroadigo et a presentaçon que aia na dita iglesia de San Iullao, que conosco que o uso por vos et en voso nome, et a noso finamento que vos fique livre et desenbargado para senpre. Et renunçio et prometo a a boa fe et faço iuramento a os santos avangeos, corporalmente taniudos con minna maos, que nunca contra esta doaçon et esmola sobredita venna por qualquer rason ou exçepçon que podese seer de feyto ou de dereito, et se o quiser faser que non valla. Et demays tollo vos et poder a meus fillos et a outras persoas quaesquer que non posan viir contra esta doaçon et esmola sobredita, que vos eu faço, nen enbargarla en [ninhuna] maneira. Et qualquer que contra elo veer ou tentar de viir aia a minna maldiçon et a de Deus et seu enbargo non valla.

Et nos, o dito sennor obispo, asy a reçebemos et por nos et por nosos suçesores por esta esmola et doaçon que vos, Lopo Rodrigues, fasedes a nos et a nosa iglesia damos-vos, cada anno, por en todos vosos dias quatro terças de pan que as aiades por lo noso celeyro de Vivelle, et mandamos a qualquer ou quaesquer que o dito çeleito por nos colleren en renda ou en fialdade que vos las den et paguen de cada anno ben et compridamente, et nos et nosos sucçesores reçeberlas emos en conta. Et que esto seia çerto nos, lo dito sennor obispo, et Lopo Rodrigues sobreditos, rogamos et mandamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que fesese desto duas cartas tal huna commo outra signadas con seu signal.

Que foron feitas en Lugo, viinte dias de mayo, era de mill et quatroçentos et quatro anos.

Testemoyas: don Iohan Affonso, arçidiago de Deça; don Ruy Gomes, mestrescola; Gonçalvo Yanes, coengo, Iacome Ferrnandes et Rodrigo Affonso, rasoeiros de Lugo; Pedro Afonso, copeyro do bispo; Arias Nunes de [...] ts.

Et eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo dado por autoridade do bispo desse lugar, a esto commo en çima dito he presente fuy con as ditas testemoyas et de mandado et rogo dos ditos sennor bispo et Lopo Rodrigues esta carta scrivi et puge en ela meu nome et meu signal en testemoyo de verdade. (+).