GMH/ÍNDICE A-Z

972
1420, marzo, 8. Lugo

Cláusulas testamentarias de Rodrigo Afonso polas que lle manda á igrexa de Lugo quince marabedís para unha misa de réquiem.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, f. 147 v.; Traslado polo notario Vivián Pérez: 1480-III-8; Libros, lib. 6289 con referencia ó Lib. A f. 147.
       

Estas son çertas clausulas de hun testamento que feso Rodrigo Afonso das Cortinas, o qual dito testamento outorgou et fezo o dito Rodrigo Afonso en presença de min Vivian Peres, notario de Lugo, das quaes ditas clausulas os thenores son estes que se siguen: «Item mando a Costança Sanches de Vaamonde estas minas casas das cortinas en que ora eu moro et todo o que en elas esta de portas adentro para que as more et usse con as ortas que estan fora desta villa a a Porta Minaa a par da çerca. Et todo esto que o aia et use en sua vida, et despoys de seu finamento mando que fiquen a Ares Vasques, meu fillo. Et mando mays a este dito Ares Vasques, meu fillo, de melloria as minas herdades que eu aio et me perteesçen en Çima de Villa et en Costante et en a figresia de San Lourenço d’Albeyros et en Carral. Item lle mando mays todos los iglijarios que ey por meu padre et por mina madre, et que eu comprey et gaaney con tal condiçon que todo esto que lle eu mando que o non posa vender, nen eallar, nen supinorar, nen cambear et a seu finamento non avendo fillo que se torne todo esto que lle asi mando a Mor Gonçalves, mina filla, sua yrmaa. Et finandose estos ditos meus fillos sen fillo, ou filla, ou neto mando et outorgo que as ditas casas et herdades das ditas mandas que se tornen et fiquen a hun home que seia o mellor que vier do meu linagee dereytamente, que seia meu neto ou visneto, en quanto o y ouver deste meu linagee asy cono en maneyra de suçeson, segun que o eu poso leixar ordenadamente en dereyto et segundo que he mina voontade. Et pono logo esta condiçon a qualquer que ouver et morar as ditas casas desta suçeson: que seia tiudo de faser diser por mina alma et de meu padre et d’aqueles a que soo tiudo huna misa cantada de requien de cada ano por dia de San Miguell en a iglesia de Lugo. Et que as personas et coengos desa iglesia vaa sobre la mina sepultura diser hun responso a a seyda desa missa con a cruz et con agoa bieyta, et que den et pagen por la dita missa et responso quinse maravedis.

Feyto et outorgado fuy este testamento en Lugo, oyto dias do mes de março por lo dito Rodrigo Afonso, ano de mill et quatroçentos et viinte anos.

Testemoyas que foron chamadas et rogadas: Roy Ferrnandes, notario de Lugo, et Afonso Ferrnandes, yrmao do dito Roy Ferrnandes; et Juan Peres, mercador; et Vaasco Rodrigues, alfayate, et Juan Afonso, criado do dito Vaasco Rodrigues; et Pedro Ferrnandes, clerigo de Juan Dias, coengo de Lugo.

Et eu Viviam Peres, notario publico de Lugo por lo senor Obispo et iglesia dese lugar, a todo esto que sobredito he presente foy con as ditas testemoyas, et este dito trasllado das ditas clausulas do dito testamento do dito Rodrigo Afonso por outro fis escripvir a petiçon et a pedimento do procurador do cabidoo de Lugo, et aqui puge meu nome et meu signal en testemoyo de verdade que tal he (signo).

Viviam Peres, notario.