GMH/ÍNDICE A-Z

430
1342, agosto, 26
Testamento do deán don Fernando Arias do Páramo.

MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 11r.

PIÑEIRO: Memorias, t. IV, fol. 42.

CAÑIZARES: pp. 1041-1042.

In Dei nomine amen. Sabean quantos esta carta viren como eu Fernan Arias de Paramo, dayan de Lugo, sendo doente e temendome de morte pero con todo meu sisso e con todo o meu entendemento, que Deus mellor quisso dar, ordeno en esta maneyra das minnas cousas, et faço meu testamento que seia valiosso despoys de minna morte para senpre. Primeyramente mando minna alma a Deus que ma meteu eno corpo et a a Virge Santa Maria sua madre, et mando sepultar meu corpo ena iglesia de Santa Maria de Lugo ena cappella de San Miguel ut ias meu padre. Item mando a os coengos dessa iglesia para pitança aquel dia que me suterraren çem moravedis. Item mando a o moesteyro de San Domingo çinquenta moravedis. Item mando a o moesteyro de San Françisco çinquenta moravedis. Item mando a todos aquelles que viven et andan conmigo en minna casa cumuadamente huna capa et huna saya de valançina, a cada hun home, et a as mulleres senllas sayas. Item mando a os pobres d’ospital dos pobres vergonçossos des moravedis. Item mando a os outros pobres dos outros ospitales da villa de Lugo des moravedis. Item mando que oferescan por minna alma a des dias a todos los altares da iglesia de Lugo a tres dobrados et a tres paes grandes et a tres taças de vinno cada altar cada dia. Item mando a meu sennor obispo hun marco de prata que el ha d’aver de min por loytossa. Item mando a minna cama con seus cabeçaes et alffameres et destallos a o mestrescola por condiçon que el de por ella a o cabidoo aquelo que el ha d’aver de custume por ella. Item mando que paguen a Affonso Eanes, coengo, aquelo que veer en verdade que lle eu devo por las degretaes, descontados çent et çinquo moravedis que me el deve da yglesia de Canedo, et que as den a o cabidoo de Lugo cuias son. Item mando que hun breviario que de min ten Lopo Domingues que lle pagen o que lle por el devo et que vendan el et os outros livros da cappella que eu aio et den aquelo que valueren por minna alma, salvo que mando que entreguen o Custume a o cabidoo cuio he. Item mando a o mestrescola a mina caldeyra con seus guissamentos da coçinna. Item mando que digan dous anaes por minna alma aly ut viren meus exsecutores que sera mellor. Item mando que se algun ome ou muller de boa fama disser por sua verdade que lle eu alguna coussa devo ata çinquenta moravedis mando que lle los paguen. Item mando que todos los tidoos et cartas que eu teno que perteeçen a alguuns omes, assy de iglesias commo d’outras cousas, que os paguen a aqueles a quen perteeçen, et mando que meus exsecutores et compridores deste meu testamento que o cumplan todo por lo meu et sen seu danno et que paguen minnas devedas et minnas mandas et façan minna mixon a meu sennor obispo de Lugo et a frey Gomes de Sonnar, frade da orden de San Françisco. Et mando a este frey Gomes por seu travallo çento moravedis. Et rogo et peço por merçee a meu sennor obispo que o queyra comprir, et apodero estes meus exsecutores sobreditos en todos los meus beens que eu aio et doulles comprido poder que possan demandar, vender et debaratar [...]tos delles por cumplan (sic) este meu testamento et paguen minnas mandas et minnas devedas et façan minna mixon. Et meu testamento comprido et mina mixon feyta, et as devedas et mandas pagadas, faço herel a obra da iglesia de Santa Maria de Lugo en todos meus bees que ficaren remanentes et tollo poder et vos a todos omes et mulleres, asy de minna parte commo da estraya, que non possan yr contra este meu testamento nen enbargarlo en todo nen en parte. Et seu aio feyto outro testamento ou manda ou codiçillo ante deste eu os revogo et dou por ninhuus et mando que non vallan salvo este que mando que valla compridamente; et se non valuer como testamento que valla commo codiçillo, et se non valuer commo codiçillo que valla commo aquel que he minna postrimeyra voontade. Et que esto seia çerto et non venna en dulta roguey a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta de testamento.

Que fuy feyta en Lugo viinte et seys dias do mes d’agosto, era de mill et quatroçentos et oyteenta annos.

Testemoyas que foron pressentes: don Pedro Aras, mestrescola de Lugo; Vaasco Rodrigues, coengo dese lugar; frey Johan de Meyra, frade da orden de San Françisco; Fernan Vaasques, clerigo de Deade; Gil Ferrnandes, chamereyro do dito dayan; Johan Amigo, clerigo do coro de Lugo; Gil Oares, clerigo; Afonso Aras das Cortinas, ts.

Et eu Fernan Garçia, sobredito notario publico de Lugo dado por autoridade do bispo desse lugar, a esto commo dito he con as ditas testemoyas pressente fuy et a rogo do dito dayam esta carta de testamento scripvi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.