GMH/ÍNDICE A-Z

E1-59
1437, abril, 27 e 30

Adxudicación en poxa de bens de veciños morosos en diferentes rúas. (fols. 37-38v)

A XXVII dias de abril se remataron estas prendas da Rua dos Çapateiros.
remydo (Huun pichel de Costança de Bobadela en Joan Garçia por VIII.-)*
(Remataronse des e sete marañas de fiado da muller que foy de
Afonso de Taboada enna

A XXX de abril se rematou VI moyos de viño de Fernando (çapateiro)* piliteiro enno çeleiro do arçediano en Afonso Vasques por XXX.- o moyo.
Rua de Çima (da)* con o Tendal da Figeira.
pagado     (Rematouse mays dous moyos de viño de Pero de Piñor, rematouse en Pero por XXX.- por cada moyo de viño, pagou o meyriño XLV.-)* (Rematouse mays huna cuba que leba VIIº moyos de viño que he de Afonso Martines çapateiro en Pero criado de Afonso da Barreira, por LXX.-)*
pagado     Rematouse mays huna espada de Afonso criado de Gonçalvo Yanes, rematada en pero por XX.- pagou o meirino XX.- (fol. 37) Rematouse mays hunas casas de Eynes Peres de Beredo en Pero por XL VI.-
Rua das Tendas.
Rematouse mays huna viña que foy de Tareija Peres a moça, rematouse en Pero por XL.(Rematouse mays V varas de morilla de Joan d-Agiar en Gomes de Chantada por LX.-)*
(Rematouse mays hunas tesouras de Afonso Gomes en Pero por çen mrs. entregas porlo meiriño ao (bispo). Tests. Afonso Codeyro e Joan de Agiar, Rodrigo escripvan, a XXX de abril)*
Rematouse mays (- - -)
Rua da Barreira.
(Rematouse mays VIº moyos de viño Afonso Yanes amo de Rodrigo Garçia en Pero por XXX.- cada moyo)* (Rematouse mays VIº moyos de viño de Afonso de Bouças en Pero por
XXX.- cada moyo)* (Rematouse mays huna tinalla de Ares Nunes en Pero por XX.-)* (Rematouse mays huna tinalla de Ares Françes en Pero por XXX.-)*
(Rematouse mays huun (manton)* gibon de Joan de Mellon en Pero por XXXV.-)*
Rematouse mays duas cubas de VIº moyos de Pero Gayo por L.- en Pero. (fol. 37v)
(Rematouse mays huna cuba de Tareija de Tabiaas en Pero por VIIIº.-)*
(Rematouse mays huun pelote de Costança Colaça en Pero por XL.-)*
Rematouse mays duas cubas de Estevo Coelo en pero XXXV.
(Rematouse mays duas cubas de Fernando Garçia en Pero por XX.-)*
(Rematouse mays VIº moyos de viño de Afonso Freire en Pero por XXX.cada moyo)*
(Rematouse mays huna tinala dos fillos de Pero Lopes da Barreira en Pero por L.-)*
Rua do Vylar.
(En este día se rematou II moyos de viño de Roy de Viño(as) en Vasco de Pyñor por XXX.- o moyo)*
Rematada en Vasco de Pyñor arca de Afonso Rodrigues Palmeyro por X.- en sua (casa).
(Rematados II moyos de viño enno dito Vasco, de Joan Gonçalves, por LXII.en çeleiro de Nuno Sanches)*
(De (Pero Gonçalves)* /Gonçalvo Yanes\ seu yrmaao II moyos de viño rematados en Vasco de Pinor por LX.-)*
Pero çapateiro tinalla de X moyos en sua casa en Vasco de Piñor por L.- paga Afonso da Barreira.
Rematado en Domingo ferreiro huun picher e huna sartana de Vasco de Santa Maria a Madre por XX IIII.- vellos.
(Rematado o balandran de Joan Rodrigues en Rodrigo escripvan por XXX.-)*
(Rematada huna valesta con seu çinto e corda e su corda en Garçia Preto por VI.- de Afonso Espu(ru)ga)*
(Rematada a tinalla de Afonso Rodrigues forneiro de XIIII moyos en Pero Folgado por L.- vellos en çeleiro e casa de Rodrigo de Souto Mayor)* (fol. 38)
(XL V.-)*
(Rematada tinalla de Gonçalvo Afonso carpenteiro en Joan Martines por XXX.-)*
(Rematada aixada royn e legon medeado en Gonçalvo Çarreda por VI.- e he de Costança de Pereiras)*
Rua Nova.
(Rematada a casa de Gomes Afonso en Gomes Prego por CC.-)*
Rematada cuba de Lopo de Deça de X moyos en Gomes Prego por XX.
Rematada (ca)* a casa de Vasco Peres en Lourenço do Rio por CC.
Entrega a cuba de Lopo de Deça en Gomes Prego para Afonso da Barreira. Tests. Gonçalvo de Lagares, Vasco Raton, Lourenço do Rio.
Rua da Praça.
(Rematado o balandran verde de Gomes Yanes en Gomes Prego por XL.-)*
Rematado X moyos de viño de Afonso Gomes d’Allaris en Gomes Prego por XXX.- cada moyo enna sua adega da Rua dos Çapateiros.

Materias

adega; alcume; apeiro; arca; arcediago; armas; armas; bispo; celeiro; débeda; enxoval; esposa; esposo; familia; ferramenta; fillo; fisco; irmá; marabedí; meiriño; muller; muller; panos; prenda; remate; roupa; subhasta; tecedeira; tesouras; tonel; tributos; viña; viño; viúva; zapateiro; Repartimento

Persoas

Pedro, zapateiro; Afonso Cudeiro; Afonso da Barreira; Afonso de Bouzas; Afonso de Espuga; Afonso de Taboada; Afonso Eáns, amo; Afonso Freire; Afonso Gómez; Afonso Gómez de Allariz; Afonso Martínez; Afonso Martínez, zapateiro; Afonso Rodríguez Palmeiro; Afonso Rodríguez, forneiro; Afonso Vázquez; Afonso, criado; Ares Francés; Ares Núñez; Ares, xastre; Constanza Colaza; Constanza de Pereiras; Domingos, ferreiro; Estevo Coello; Fernando García; Fernando Pérez de Bobadela; Fernando, peliqueiro; García Preto; Gómez Afonso; Gómez de Chantada; Gómez Eáns; Gómez Prego; Gonzalo Afonso, carpinteiro; Gonzalo de Lagares; Gonzalo Eáns; Gonzalo Eáns; Gonzalo Zarreda; Inés Pérez de Beredo; Lopo de Deza; Lopo Gonzalez de Vilariño; Lourenzo do Río; Martiño Eáns; Nuno Sánchez; Pedro; Pedro de Piñor; Pedro de Temes; Pedro Folgado; Pedro Gaio; Pedro González; Pedro López da Barreira; Pedro, criado; Pedro, criado; Roi de Soutomaior; Roi de Viñoás; Roi García; Roi, escribán; Roi, escribán; Tareixa de Tibiás; Tareixa Pérez, a moza; Vasco de Piñor; Vasco de Santa María a Madre; Vasco Pérez; Vasco Ratón; Xoán de Aguiar; Xoán de Aguiar; Xoán de Melón; Xoán García; Xoán González; Xoán Martínez; Xoán Rodríguez; Constanza de Bobadela

Outros

Ourense, concello