GMH/ÍNDICE A-Z

19
1433, abril, 28

Martín Eanes, morador de Pontevedra, entra como aprendiz ó servicio de Rui de Nantes, armeiro, por un período de seis meses, para aprender o oficio de armería. Debe pagar 200 maravedís.

(ff. 9-9 v)

Viinte et oyto dias do dito mes de abril. Sabean todos que eu, Martin Eanes, morador ẽna villa de Pontebedra, prometo et outorgo a vos Rui de Nantes, armeiro, que este convosco deste primeiro dia do mes de mayo primeiro que ven, ata seys meses conpridos primeiros segientes, use do ofiçio de armaria de que vos usades, et vos o dito Rui de Nantes devedesme de enseñar ao dito ofiçio o mellor que vos poderdes et vos Deus der a entender segundo Deus et vosa conçiencia. Et eu seerbos obidiente et mandado para aprender o dito ofiçio et levar todo o que eu poder gaanar ẽno dito tenpo. Et demays desto, conpridos os ditos seys meses, devobos eu de dar mais, por voso afan et traballo de me enseñar, dosentos maravedis de moeda vella, contando a branqua en tres dineiros. Os quaes devo de pagar en esta guisa: conpridos os tres meses primeiros, çent maravedis et conpridose e fiindos os ditos seys meses os outros çent maravedis. Et para asi conprir douvos comigo por fiador // devedor et prinçipal pagador a Alvaro Nabeiro, mercador, que presente esta, et outorga a dita fiaduria et obliga a ela si et seus bees. Et demais querendo eu, o dito Martin Anis, estar a alende dos ditos seys meses convosco estar, que me dedes a meadade do que eu gaanar. Et eu, o dito Alvaro Nabeiro, fiador do dito Martin Anis, asi outorgo a dita fiaduria et obligo a min et a todos meus bees para o teer et conprir asi etc. Et eu o dito Ruy de Nantes, que soo presente, asi resçebo et outorgo todo o sobredito, et esto todo, como dito he, deve destar conprido et agardado ontre nos as ditas partes aa boa fe de Deus et sen mao enganno por nos et por nosos bees et so pena de quinentos maravedis que peite, etc... Et a pena etc... Ts: Juan Rodriges Murçiano, Fernando Reixas, çapateiro et Juan Nodal, mareante, et outras.

Hao de governar Rui de Nantes ata conprido o tenpo et demais en quanto con el estever de que o dito Rui Nantes a alende os ditos seys meses dee a metade do que el gaanar. Ts. ut supra.