GMH/ÍNDICE A-Z

008
1457

-8-

Testimoyo / Jon de / Portoma/rín.

Este día, ẽno dito lugar de Sjmes56. Por mãdado de Sueyro Gomes de Souto/mayor, este día, Jon Ferrnandes de Ganõ, morador en Ganõ, ome bõo que foy tomado por Afonso de Ga/lljñaas, morador en Meaño, e Rroý de Paaços, morador en Paaços4, ome bõo que foy tomado por / Jon de Portomarín, morador en     57; amos os ditos omes bõos feserõ juramẽto sóbrela / sinal da crus, et çétera, en forma de dereyto para que disesẽ a verdade de feyto sóbrela sẽtẽçia / que avíã dado entre os sobreditos Jon de Portomarín e Afonso de Galljñaas en rrasõ da / herdade do Cachopal; os quaes ditos omes bõos diserõ e declararõ que, para o jura/mẽto que feyto avíã, que estes ditos omes bõos nõ quiserõ dar sentençja fasta tãto que as / ditas partes desẽ fiadores que estouvesẽ porla sentẽnçia que eles desẽ so pena4 de J M morauidís, / a metade4 para o señor da terra e a outra metade para a parte obediẽte; os quaes diserõ / que lles prasja, e derõ por seus fiadores a Afonso Falcõ e a Afonso Ferrnandes de Ganõ; e que / estes ditos omes bõos derã esta sentẽçia que se sigue4: que Afonso de Galljñaas, que poys / jasja ẽna melloría de baixo, que fose jaser ençima, ẽno mõte, quando se rroçase, / e a Jon de Portomarín que lle quedase todo ajũtado o seu ẽno medjo da dita herdade / do Cachopal58; esto cada hũu cõ o quinón e parte que seu fose e ouvesẽ de aver; e logo o dito Jon / de Portomarín tomoulo por testimoyo, et çétera. Testigos que forõ presentes e virõ jurar: Rroý / Ledo, clérigo, e Diego Munjs e Ferrnand'Ares de Nogeyra, escudeyros59.

Para Jon de / Portomarín.//

 

____

4. Leva un trazo sobre a palabra.
56. Despois está riscado este día.
57. Deixou un espacio en branco.
58. Do Cachopal está escrito na marxe.
59. Antes hai un signo de peche da nota riscado.