GMH/ÍNDICE A-Z

3
----/--/--[13..], setembro, 5. Lugo

O Cabido de Lugo arréndalle ao deán don Diego Fernández a administración de agosto por 328 marabedís anuais e as demais condicións de costume.

 MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 39r.

Sabeam quantos esta carta viren, commo nos o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidôô por canpaa taniuda enno thesouro da dita iglesia, segundo que avemos de huso et de custume, arrendamos a vos don Diego Fernandes, dayan de Lugo, por en todos vossos dias, a amiistraçon do mes d'agosto que he da dita iglesia de Lugo, con todas suas pertenenças et dereyturas, segundo que mays compridamente perteesçem a a dita amiistraçon, et segundo que a agora tina et hussava don Fernan Aras dayam que foy de Lugo, et avedesnos a dar por la dita amiistraçon cada anno en salvo tresentos et viinte et oyto moravedis d'oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso; et avedes amiistrar et conprir et proveer enno dito mes de pan et de vinno a os coengos en esta maneira: dar quatro paes et hun quartillon de vinno a o coengo, et dous paes et hun meo de vinno a o raçoeyro, et pagar çento et viinte et tres moravedis de sobreposta, et conprir et amiistrar todas las coussas et cada huna dellas que se conteen eno estatuto novo. Et obligamos todos nossos beens para vos faser a dita renda de paz, et avemosvos a reçeber en conta tomas de rey ou de inffante ou de rico home et do bispo ou de merino, se acaesçeren, segundo se acustumaron a reçeber ata aqui enas outras rendas da iglesia de Lugo.

Et eu o dito dayan assy reçebo de vos o dito cabidoo a dita renda da dita amiistraçon, et obligo min et todos meus beens eclesiasticos et seglares para comprir et pagar a dita renda et as cousas sobreditas segundo dito he. Et demays para o assy complir douvos por fiador don Fernan de Deus, chantres de Lugo. Eu o dito chantres pressente et outorgante todos meus beens a a dita fiadoria segundo dito he. Et que esto seia çerto et non venna en dulta, nos dayan et cabidoo sobreditos, rogamos a Fernan Garçia notario publico de Lugo que feçesse ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo, çinquo dias de setenbro. era de mill et CCC […] anos.

Testemoyas que foron presentes: don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Aras Pelaes, arçidiago de Deçon; don Pedro Aras, meestrescola de Lugo; don Pedro Iacome, iuys; o chantre d'Armentia, Vasco Dias, Fernan Afonso, Vasco Rodrigues, Iohan Dias et Vasco Peres, coengos de Lugo; Iohan Fernandes, raçoeyro; et Lopo Domingues, clerigo.

Et eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo sobredito, dado por autoridade do bispo dese lugar, a esto commo dito he pressente fuy, et a rogo das ditas partes esta carta scrivir fiz en este livro do cabidoo, et puge y meu synal en testemoyo de verdade.