GMH/ÍNDICE A-Z

075
1457

(24V)

-75-

Obligaçõ Garçía / Mjgeles.

Ẽno dito porto de Rriãjo, XXVJ días de agosto, ano4 dito. Como4 eu, Jon Carrao, fillo de Pero de Fruýme, morador en Ynobre, da freigresja de Sã Saluador de Taragoño, outorgo e / coñosco que deuo e ey de dar e pagar a vós, Garçía Mjgés, morador en Rriãjo232, o a que(e)n voso poder ouver233, / dosentos4 e vijnte morauidís de moeda vella, et çétera, por rrasõ que os de vós rreçebí prestados e me / los vós prestastes e pagastes por mj e por meu mãdado a Domingo Saluadores, / morador en Noya, por rrasõ de hũu boy que lle eu deuja; en rrasõ da paga rrenũçio / as leys, et çétera. Poño cõ bós praso a que me obligo4 de vos dar e pagar234 os ditos CCXX morauidís / fasta día de Natal primeyro que vén, so pena4 do dobro, para [o]235 qual así pagar, ateer, / e gardar obligo4 a mj mjsmo e a todos meus bẽes mobles e rraýses, gañados / e por ganar, e dou poder cõprido a quaesque(e)r juíses e justiçias a que me apremjẽ por / todo rrigor de dereyto a vos pagar os ditos morauidís e236 cõ a pena4 se en ela jncurryr / e custas e dapnos4, et çétera. Outorgo carta firme cõ rrenũçiaçiõ de leys, et çétera. Testigos: / Juã de Betãços e Diego Maseda e Rroý da Costa, moradores ẽno dito porto.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
232. Morador en Rriãjo está entreliñado.
233. Despois está riscado cento.
234. O último a escribiuno enriba do g ó xeito dunha abreviación.
235. Falta no manuscrito.
236. Despois está riscado un p
.