GMH/ÍNDICE A-Z

24

1417, febreiro, 15.
O arcebispo Don Lope de Mendoza reclama 20.000 maravedís que lle pertencían sobre as alcabalas de 1417, e o Concello ordena ó procurador que faga efectiva esta cantidade.

Quinse dias do mes de fevereiro. Sabean todos que seendo o conçello, alcalles et regidores jurados et omes bõos9 da çidade de Santiago juntados enno sobrado da notaria de min Rui Martines, notario publico da dita çidade por crida de anafil, segundo que han de uso et de costume, presentes ende Pero Eanes Abraldes et Fernan Ares Xarpa, alcalles da dita çidade et Martin Serpe et Gomes Rodriges, bachiller en Decretos, Afonso Fernandes Abril, Martin Galos, Fernan Gonçalves do Preguntoiro, Juan Ares da Cana, homes bõos jurados enna dita cidade et en presença de min o dito Rui Martines, notario et das testemoyas adeante escriptas paraesçeu Juan Fernandes de ... coengo enna iglesia de Santiago et recabdador de noso señor o arçobispo de Santiago don Lope et presetou et fiso leer por min o dito notario hũa carta de toma do dito señor arçobispo, escripta en papel et firmada de seu nome et seelada ennas espaldas de seu seelo posto sobre çera colorada segundo que por ela claramente 10  paresçia, e da igual dita carta o thenor e este que se sigue: “Nos el arçobispo de Santiago, capellan mayor de nuestro señor el rey et su notario mayor del regno de Leon et oydor de la su Audiençia, por rason que nos avemos de aver çiertos maravedis de nuestro señor el rey este anno de mill et quatroçientos et dies et siepte annos de los quales fasta aqui non nos es fecho libramiento algũo et por quanto al presente estamos en menester para fazer et conprir algunas cosas que cunplen al serviçio del dicho señor rey atrevyendonos a la su merçed, otorgamos et conosçemos que tomamos et fasemos toma de vos los fieles et cogedores et arrendadores de las alcavalas de la nuestra çibdad de Santiago deste dicho anno de mill et quatroçientos et dies et siepte annos, de quantia de veynte mill maravedis de moeda blanqua, contando blanqua en çinco dineiros en esta guisa: del alcavala del pan, quinentos maravedis; del alcavala del vino nueve mill e tresçientos maravedis del alcavala de la carne dos mill et quatroçientos maravedis, del alcavala del pescado mill et ocho cientos maravedis; del alcavala del gros quinientos maravedis; del alcavala de la salvagina seteçientos maravedis; del alcavala del fierro seysçientos maravedis; del alcavala de la fruta dosientos maravedis; del alcavala de los paños dos mill et quatroçientos maravedís; del alcavala de la çapataria mill maravedis; del alcavala de la çera tresientos maravedis; del alcavala de la madera, tresientos maravedis. Así son cunplidos los dichos veynte mill maravedis con los quales vos mandamos que recurrades et fagades recodir a Juan Fernandes de (...) canonigo de Santiago, nuestro recabdador que los ha de aver et de recabdar por nos este dicho anno et tomar carta de pago et con ella et con esta nuestra carta nos otorgamos dellos por pagado et por esta nuestra carta mandamos a vos el conçejo et alcalles et omes buenos de la dicha nuestra çibdad que costrengades et apremiedes a los dichos fieles para que den et paguen luego los dichos maravedis al dicho Juan Fernandes segundo dicho es et non fagades ende al, so penna de la nuestra merçed et de seysçientos maravedis a cada uno para la nuestra camara. Et por esta dicha nuestra carta rogamos a los contadores et recabdadores de nuestro señor el rey que resçiban et fagan resçebir en cuenta a vos los dichos fieles et arrendadores los dichos veynte mill maravedis et los descuenten a nos de qualesquier maravedis que avemos o ayamos de aver del dicho señor rey este dicho anno et por que dello seades çiertos dimos ende esta nuestra carta de toma firmada de nuestro nonbre et sellada de nuestro sello escripta en la nuestra cibdad de Santiago (en blanco) dias del mes (en blanco) anno del Nasçemiento del vuestro Señor Jhesu Christo de mill et quatroçientos et dies et siepte annos. Lupus, archiepiscopus Conpostellanus.//  
(Fol. 13)
A qual carta de toma presentada et liuda, o dito Johan Fernandes frontou et requiren a o dito conçello, justiças et jurados sobreditos que fesesen repartir os maravedis contiudos enna dita carta ennas rendas de alcavalas da dita çidade segundo que enna dita carta era declarado et que llos fesesen logo dar et pagar segundo que o dito señor arçobispo lles mandava. Et o dito conçello, justiças et jurados diseron que obedesçian aa dita carta do dito señor arçobispo con a reverençia que devian et que por quanto non podian resistir nen contradiser seu mandado por quanto era seu señor, por ende que mandavan et mandaron de parte do dito señor arçobispo a os fiees que eran postos ennas rendas contiudas enna dita carta de toma que repartisen os maravedis contiudos enna dita carta ennas ditas rendas segundo que enna dita carta era declarado et que recodisen con os maravedis en ela contiudos ao dito Johan Fernandes, segundo que o dito señor mandava por la dita sua carta et que quando fesesen pagados ditos maravedis que reçebesen en sy a dita carta de toma oreginal et tomasen carta de pago do dito Johan Fernandes en como lles fasian paga dos ditos maravedis et outrosy que mandavan aas ditas justiças que costrengesen a os fiẽes que eran postos ennas ditas rendas que pagasen os maravedis contiudos enna dita toma ao dito Johan Fernandes segundo que enna dita carta se contiña. Et desto en como pasou o dito Johan Fernandes pedeu a min o dito notario testemoyo signado para sua guarda. Esto fuy enno dito lugar, anno, dia et mes sobreditos. Testemoyas que a esto foron presentes Diego Lopes de Toledo et Martin da Figeiras, bachiller en decretos, alcallde do dito señor arçobispo et Vaasco Fernandes Troquo et Alvaro Gil et Vaasco Gomes de Marçoa et Juan da Cana veciños da dita çidade et Gil Peres procurador do conçello da dita çidade.
 
9  “omes bõos” engadido.
10 “Claramente”, testado.