GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

F-E1
1496, novembro, 27
[Incompleto] Estevo RodrÝguez de Muros, cˇengo, compra un pazo e casa coas s˙as vi˝as e predios anexos. (fols. 1-3v)
(...)
el dominio delas en vos el dito Estevan Rodrigues de Muros canonigo, para que seja voso e de vosos heredeiros libre e quite por juro de heredad para agora e para senpre jamais para lo poder morar, vender e enpenar e donar e tomar e canbear e enajenar e traspasar, demandar e defender en voso propio nome e faser delo e en elo como de vosa cousa propia, libre e quite e desenbargadamente como yo antes de agora poderia e podera faserlo, e dou et conšedo a vos el dito Estevoo Rodrigues, parte conprante, plena lišenšia, abtoridad e (delas)* libre poder de entrar e aprehender la posesyon delas ditas casas, vynas e hortas con todas suas perteesšas e dereitos e ašoos a ella pertensšentes por vosa porpia abtoridad syn lišenšia e mandamento de juez algun, e obligo a todos meus beens mobeles e rayzes, avydos e por aver e delos ditos menores e de nosos heredeiros que agora nin en algun tenpo nin por alguna maneira que eu nin outro por min nin los ditos menores nin outro por eles non vos moveremos pleyto nin lid (fol. 1)
sobre lo que dito he en juyšo nin fora del a vos nin a vosos sušesores, antes de vos faser saas e de paz a dita mi˝a legityma parte que me conpete aver a los ditos palašios, casas, vynas e hortas e eyxidos e ašioons por herenšia do dito meu fillo como las ditas tres legitymas partes de los ditos meus fillos menores de qual quer persona ou personas que vos las demandaren ou enbargaren en qual
quer maneira e por qual quer rason que seja e de tomar e meus heredeiros ou los ditos menores e seus heredeiros thomaran por vos e por vosos heredeiros el pleyto, la voz e demanda e lo seguyr a nosas costas e vos sacar a paz e a salvo e syn dapno sopenna de vos dar e pagar los ditos mrs. con el doblo e mais todas las costas, dapnos e yntereses que sobre elo se vos seguiren por penna e postura sose (fol. 1v)
gada convenšional que sobre min e sobre meus heredeiros e meus beens e dos ditos menores con vos po˝o, e la dita penna pagada ou non pagada que en (...) e senpre e todavya esta venda fique firme e valla et eu seja tiuda e obligada e meus heredeiros e los ditos meus beens e dos ditos menores de vos faser sao e de paz todo lo suso dito e cada cousa e parte delo, e de mais por esta /carta\ rogo e pido e dou poder conplido a qual quer alcalde ou juez ou meiri˝o ou outra justišia ou ofišial qual quer del rey e de la rey˝a nostros se˝ores de qual quer šibdad, vila o lugar ou senorio ou jurdišion que seja ante quen esta carta paresšer e for pedido conplimento dela que nos lo faga ansy teer, guardar et conplir et pagar et a nosos heredeiros de la maneira que dito he (fol. 2)
et en esta carta se conten ben et conplidamente, e de mas desto renunšio e parto de min e de mi fabor e ajuda que non posa diser nin alegar nin los ditos menores nin outro por eles nin nosos heredeiros que dolo nin lesyon ynšedio en elo nin me dou cabsa ao outorgamento desta carta nin posa pedir nin demandar nin resšeber benefišio de restituyšion (nin)* in integrum nin outra restituyšion alguna, e outrosy renunšio todas ferias de pan e vy˝o coller, de conprar e vender e todos los dias feriados e de mercados e plazo de consello de abogado e la demanda por escripto ou por palabra e el traslado desta carta, e ansy renunšio todas e quaes quer leys, foros, dereitos e partydas e hordenamentos vellos e novos, canonicos e šebiles, escriptos e non escriptos, comunes e monišipales e todas exsešiones e defensyones e boas rasoons (fol. 2v)
et todo uso e costume que en contrario de lo que dito he seja que nos non valla a min nin aos ditos meus fillos nin a outro por nos nin sejamos sobre elo oydos nin resšebidos en juyzio nin fora del et la ley de los enperadores Veliano e Justiliano que falan en fabor et ajuda do dereito e synpleza das mulleres e la ley do dereito en que dize que ninguno posa nin se entenda renunšiar o dereito de que non es sabydor e la ley do dereito en que dize que general renunšiašion de leys que sejan feytas non valla salvo sy las renunšiašiones de las leys que fezeren fosen espišialmente las leys en ela declaradas e espašificadas. Et el dito Estevan Rodrigues que presente estava ansy dixo que resšebya e resšebyo para sy e para seus heredeiros la dita conpra, ašioons, dominio e posesion de las ditas casas e pašos, vynas e hortas et eyxidos e todo lo sobre dito a elo anexo e pertenesšente et obligašion suso ditas, e porque esto seja šerto (fol. 3)
e firme e non ve˝a en dubda outorguey delo esta carta de venda antel notario publico e tests. de yuso escriptos. Que foy feita e outorgada en la šibdad de Ourense, a veynte et sete dias del mes de (dezenbro)* nobenbro, anno do nasšemento de noso se˝or Ihesu Cristo de mill e quatrošentos e noventa et seys annos. Tests. que a elo foron presentes los ditos Roy de Puga regedor e Anrique de Novoa escudeiro e Ares Correa e Fernan Lopes clerigos et Juan Galego home do dito Vasco Branco (ve)* juez, vezinos dela dita šibdad de Ourense e outros.