GMH/ÍNDICE A-Z

11
1397, xaneiro, 1. Santiago

O cardeal Johán Martíns de Castromocho móstralle ó cardeal Gonçalvo Peres un albalá do arcebispo (do mesmo día), do cal se traslada o teor, no que este lle manda ó cardeal Gonçalvo que colla trescentos moravedís do altar para darllos ó cabido por razón dunha festa miterada que lle han facer o primeiro día de cada ano.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 3v.-4r., inversos.

Ẽno ano da naçença de noso señor Jhesu Christo de mjll e trezentos e noueenta e sete anos, honze días do mes de janeiro. Sábean todos que, en presença de mjn Afomso Eanes Jacob, notario etcétera, e das testemoias etcétera, Johán Martíns de Castromocho, cardeal ẽna igleja de Santiago, \em nome do deán e cabídõo da dita igleja/ mostrou e feço leer a Gonçalvo Peres, cardeal ẽna dita iglleia, hũa \alualá/1 do señor arçibispo de Santiago dom Johán escripto em papel e firmado do nome do dito señor arçibispo segundo por el paresçía. Do qual alualá o thenor a tal hé:

Nós el arçobispo de Santiago et perpetuo admjnistrador dela nuestra eglesia et obispado de Tuy, chançeler mayor de nuestro señor el Rey, mandamos a vós Gonçalo Peres, carde\n/al dela nuestra eglesia de Santiago, que dedes ende luego al deán e cabildo dela \dicha/ nuestra egllesia2 de Santiago de los maravedís que por nós cogiedes del altar de la dicha nuestra eglesia tresientos maravedís que les nos avemos de dar por rrazón de la fiesta miterada que agora mandamos fazer por el primero día del año, la qual fiesta el dicho deán e cabilldo nos am de fazer de aquí adlante em cada año. Et datles eso mesmo los dichos tresientos maravedís cada año fasta que nós ordenemos donde les ayam, et tomad su carta de pago et con ella et con este nuestro alualá vos reçeberemos em cuenta los dichos tresientos maravedís, et non fagades ende al. Fecho o primeiro [sic] día de enero del año del nasçemento [sic] de nuestro señor Jhesu Christo de mjll et tresientos et noueenta et siete años. Archiepiscopus conpostelanus.

O qual alualá mostrado e liúdo o dito Gonçaluo Peres, cardeal, diso que obedeeçía ao dito alualá con aquela reuerençia que deuía e podía. E que era prestes de dar os ditos moravedís segundo se ẽno dito alualá contijna o máis que el podese. Esto fuy ẽno coro da dita jglleia nos ditos día e ano. Testemoias: Pero Afonso, cardeal, e Sancho Martíns, cóengo, e Pero Vidal, raçoeiro da dita jglleia, e outros.

Concordado porlo ouriginar [sic] escripto em papel e firmado do nome do dito señor arçibispo segundo por el paresçía.

1 Riscada unha palabra ilexible.
2
Riscado: desentos maravedís.