GMH/ÍNDICE A-Z

28
1500

fº 28r

VI mill

San Lorenço d’Andas, seys mill mrs.

VII mill

Santa Marina d’Oça paga la cura un quinto, siete mill mrs, no paga la otra parte sin cura que es de la Orden de San Juan

II mill D

San Mamede de Corvello, dos mill e quinientos

DCCCXXX\III/

Santome de Nugueira la mitad con cura ochoçientos e trynta e tres mrs, la otra parte syn cura non paga que hes de la Orden de San Juan.

I mill DCLXVI

Santa Christina de Grobas, myll e seisçientos e sesenta e seys mrs.

II mill DCLXVI

San Clemenço de Seçan, dos mill e seisçientos e sesenta e seys mrs.

II mill DCLXVI

San Martino de Padrenda, dos mill e seisçientos e sesenta e seys mrs.

I mill DCLXVI

San Tome do Mar myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.

X mill

San Gêes de Pedrinâo, diez mill mrs.

V mill DCLXVI1

San Fiis de Loys, çinco mill e seysçientos e sesenta e seys mrs. //

fº 28v

ARÇIPRESTAGO DE MORAÑA

II mill

San Brexamo d’Arcos, dos myll mrs.

I mill DCLXVI

Santa Vaya de Portena, mill e seysçientos e sesenta e seys mrs.

II mill DCLXVI

San Mamede de Pynero dos myll e seysçientos e sesenta e seys mrs.

III mill CCCXXXIII

Santa Maria do Troâas, tres myll e tresçientos e trynta e tres mrs.

I millDCLXVI

Santa Maria de Caldas syn cabildo de Cuntis, tres mill e seysçientos e sesenta e seys mrs.

III millCCCXXXIII

San Fiis de Estacas tres mill e tresçientos e trynta e tres maravediz

IIIIº mill CCCXXXIII

San Clemenço de Çesar, quatro mill e tresçientos e trynta e tres mrs.

VI mill CCC

Santa Maria de Vêemyll seys myll e tresçientos maravediz

IIIIº mill

San Tomas de Caldas sin arçobispo2, quatro mill mrs.

VII mill DCLXVI3

San Christobal de Briallos, siete mill e seisçientos e sesenta e seys mrs. //

1 S: XLII mill DCLXIII

2 Sobre raspado

3 S: XXX mill DCCCCeLXIII