GMH/ÍNDICE A-Z

50

1417, agosto, 13.
Juan Fernández de Cana, coengo de Santiago e recadador do arcebispo, declara ter recibido do Concello os 10.000 maravedís que debía pagar este ano.

Trese dias do mes de agosto. Sabean todos, que nos o conçello et regidores jurados12 et omes bõos da çidade de Santiago seendo juntados enna notaria de Rui Martines, notario publico da dita çidade por crida de anaffil segundo que avemos de uso et de custume, presentes ende Fernan Ares Xarpa, alcalde enna dita, cidade et Martin Serpe, Martin Galos, Fernan Gonçales do Preguntoiro, Afonso Fernandes Abril et Juan Aras da Cana regidores jurados da dita çidade outorgamos et connosçemos que fasemos et estabelesçemos por nosos bidemos (?) procuradores des oje este dia ata hũu anno primeiro seginte, conven a saber a Alvaro Gil et Pero Leiteiro, canbeadores, visiños et moradores enna dita çidade aos quaes procuradores et a cada hũu deles damos et outorgamos livre et conprido poder para que en este dito anno por nos et en nome de nos o dito conçello possa et possan demandar reçeber et acadar todas las contias de moravedis que en este anno por que os fasemos por nosos procuradores foren postos, lançados et repartidos en esta çidade asy por rendas como por enprestidos et en outra qualquer maneira et todas las outras contias de moravedis que a nos o dito conçello foren devidos et gẽeralmente os fasemos nosos procuradores en todos los outros pleitos et negoçios de nos o dito conçello movidos et por mover de nos contra qualquer persona ou personas et qualquer ou quasquer contra nos et sobre quaesquer cousas et para que posan eles et cada hũu deles dar carta et cartas de pago et de quitamento de todo o que por nos et en noso nome reçeberen et acadaren et para que posan sobre esto que dito he et sobre parte delo entrar en juiso se mester for por ante noso señor el rey et por ante os seus alcaldes juises13 et oydores da sua corte et audiencia et por ante noso señor o arçobispo de Santiago et por ante seus vigarios juises et oydores et por ante cada hũu deles et por ante outro qualquer juis et ofiçial ecclesiastica et seglar que de nosos pleito ou pleitos posan et devan conosçer de dreito para faser, pedir, demandar, responder, defender, contradiser, começar, propõer, anparar, reçeber, recusar, reconbiinr, recontar, frontar, protestar libelo ou libelos, dar et a outros responder eixenços põer pleito ou pleitos entrar et contestar et en nosas almas et de cada hũu de nos jurar juramento de calupnia et deçesorio et de diser verdade et outro qualquer juramento que lles por nos et por cada hũu de nos for demandado et entrar por autores et defendedores, nomear et dar (outro aou outras) carta et cartas, gaanar et outras purgar testar enbargar contradiser et a absolçon de las pedir beneficio de restituiçon in integram et d’absoluçon simple et a captela, pedir, reçeber, provar, reprovar, concludir sentença et sentenças pedir et oyr apelar et suplicar et a resposta et appllos pedir et requirir et appelaçon et suplicaçon sigir custas pedir et presentar et jurar et veer taixar et reçeber os moravedis da dita taixaçon et outro ou outros procurador ou procuradores sustituir et revocarlos quando quisesen despois da revocaçon o offiçio de procuraçon en si tomar et tomar et yr por los pleitos ou pleitos cabo... et faser sobre esto que dito he et sobre parte delo todas aquelas cousas et cada hũa delas que nos fariamos si fueramos presentes seendo aynda que soia en tal caso et sobre taes cousas que de dereito demanden et requiran et ajan mester espeçial mandado et quanto por los ditos nosos procuradores et por cada ũu deles et por los seus sustituido ou sustituitos ou por qualquer deles sobre esto que dito he et sobre parte delo, feyto for et procurado, reçebido et acadado carta et cartas de pago dadas et outorgadas por eles et por cada hũu deles nos outorgamos todo et o avemos et averemos por firme et estavele para todo senpre et prometemos et outorgamos os teer conprir et agardar et non vĩirmos contra elo nen contra parte delo en algũo tenpo nen por algũa maneira et relevamos a os ditos procuradores// et a cada hũu deles et a seus sustituito et sustituitos deles et de cada hũu deles de toda carga de satisfaçon, obligaçon et fiadoria et de aquela clausula que he scripta en latin judicium sist judicatum solui con sua clausulas acustumadas que nos obligamos a elo os bẽes do dito conçello et para estarmos a o juiso conprir14 et pagar15 o que contra nos for julgado et aynda que por nos a algũu pleito vaamos non entendemos por ende esta protestaçon revocar et por que esto he çerto outorgamos ende esta carta de poder por ante o dito Rui Martines, notario et testemoyas infra scriptas, que foy feyta et outorgada enna dita çidade anno, dia et mes sobreditas. Testemoyas que a esto foron presentes, Juan Aras do Vilar, Bernald Yanes do Camiño, canbeadores et Fernan Coxo, teneleyro et Afonso Gonçales Tranbollo, mercador, visiños da dita çidade et Fernan Montesiño, criado de min o dito Rui Martines, notario.
Predito. O dito conçello, alcalde et regidores jurados et omes bõos mandaron que os ditos procuradores ouvesen por rason de seu selario et traballo do procuratorio mill moravedis, branqua en tres dineiros cada ũu et fosen quitos este anno por rason do dito ofiçio de procuratorio de renda et fallas et posadaria. Testemoyas, as sobreditas.
 

12 “urados” sobre a liña.