GMH/ÍNDICE A-Z

D69
1459, abril, 12

Os xuíces ordenan a Donouro, viúva de David, que entregue a Xoán do Souto os 40 reais de prata que o seu marido tiña deste en prenda por 130 mrs., que
o dito Xoán do Souto deberá devolver. (fols. 25v-26)

Joan do Souto.

E despois desto, enna dita çidade d’Ourense, dose dias do dito mes de abril do dito anno, ante os ditos alcalldes, audiençia da terça, paresçeron ante eles os ditos Joan do Souto et a dita Donouro, et o dito Joan do Souto presentou o dito testemuyo porlo qual o dito David confesou que tina del a dita prenda do dito seu padre, et presentou mays o dito testamento do dito Lourenço de Seoane, enno qual se contiña que devia ao dito çento et triinta mrs. sobre quareenta rayaas de prata, et por ende diso que pedia aos ditos alcalldes que por sua sentença defenetiva lle mandasen pagar os (fol. 25v)

ditos XL rayaas de prata et que lle daria os ditos CXXX.- Et logo os ditos juises feseron pregunta a dita Donouro se tina carta ou meloramento ou testamento do dito David que o presentase et mostrase, diso que non tina para logo presentar e que curaria se o achase que o presentase. Et logo os ditos alcalldes diseron que visto a dita confeson do dito David et o dito testamento presentados porlo dito Joan de Souto, diseron que mandavan et mandaron por sua sentença defenetiva aa dita Donou(ro) que doje a IX dias primeiros sigentes dese et pagase ao dito Joan do Souto os ditos quareenta rayaas de prata con as costas dereytas et o dito Joan do Souto que lle dese et pagase os ditos CXXX.- que lle porlos ditos rayaas devia et que a salvo quedase a dita Donou(ro) que dentro enno dito termino mostrase paga ou quita que de reçeber fose, et as partes consentiron. Tests. Pero Gonçalves, Gonçalvo Vasques, Afonso Fernandes, Afonso Sindran, Gonçalvo do Bouteiro.