GMH/ÍNDICE A-Z

005
145712, xaneiro

-5-

Ẽno43 porto de San Tomé do Mar, a dose djas44 do mes de janeyro, ano4 dito de J M CCCCº LVIJ anos4. / Este día Sueyro Gomes de Soutomayor arrendou a Ferrnand Gomes d'Ouçẽça, / notario de terra de Salnés, morador en Fefiñaas, o benefiçio de Santa María / de Sjmes todo enteyramẽte, o qual dito benefiçio le arrendou por quatro anos4 / conpridos primeyros segujẽtes, que comẽçã primeyro dja de45 Sã Juã de junjo, / que agora pasou, do ano4 de J M CCCCº LVJ anos4, e se conprirã por dja de / Sã Juã de junjo, que verná, do ano4 de  J M CCCCº LX anos4: quatro anos4 e quatro / noujdades alçadas; o qual dito benefiçio, désemos e premjças e dereyturas46 lle arrendou por cõtía de / MJLL e dosentos4 morauidís de moeda vella en cada hũu ano4, que sõ en los / ditos quatro anos4 IIIJº M DCCCº morauidís47; e48 o dito Ferrnand ha de sosobyr los cárre/gos49 de pedido do arçobispo, e50 de colleytas e quadras e outras dereyturas / cada ano4, saluo se venjere pedido do Santo Padre a este arçobispado, / que o paguẽ de por medjo e o dito Sueyro Gomes ha de crerigar e51 / serujr a dita egleia; obligouse cõ seus bẽes de gelo faser çerto e sano4 de morte / e de saca52 e de nõ llo quitar por máys nẽ por menos4, e que seja a súa vẽtura / do tẽporal do dito Ferrnand Gomes. Outorgou carta de arrendamẽto firme. / Testigos53: Jon Peres de Põtevedra e Pero Santiagujño e Garçía de Villamayor. //

____

4. Leva un trazo sobre a palabra.
43. O o está escrito sobre un a; despois está riscado pousa do juís, mes seys djas.
44. Porto de San Tomé do Mar a dose djas está sobre a liña.
45. Despois está riscado janeyro.
46. Désemos e primjças e dereyturas está entreliñado e sen sinal de abreviación na última palabra.
47. A abreviatura non é a habitual, un punto cun trazo por riba, senón unha especie de i longo.
48. Despois está riscado que.
49. Comezou a escribir cag co r abreviado e logo escribiu por riba carre.
50. Está escrito sobre de.
51. Está escrito sobre a dita.
52. De morte / e de saca está escrito na marxe.
53. Antes está riscado Testigos: Njcolao, clérigo, e Rroý Paas do Rregẽgo, morador en Dorrõ e Afonso do Paaço, morador / en Lores.