GMH/ÍNDICE A-Z

810
1379, novembro, 23. Lugo
O conde don Pedro ordénalles aos oficiais de xustiza no seu condado que non tomen os moios de pan ou viño pertencentes á igrexa de Lugo.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fols. 103v-104r, traslado polo notario Gonzalo Pérez.

Este he o traslado de hun alvala do conde don Pero scripto en papel et firmado de seu nome do qual o tenor he: “Yo el conde don Pedro mando a vos Johan Alfonso, mio algasil, et a todos los otros merynos et justiçias de mi tierra de Lemos et de Sarria et de las otras villas et lugares de todo min condado et sennorio, que non pongades enbargo, nen prendedes, nin tomedes los moyos de pan ou de vinno que el dayan et personnas et canonigos et clerigos de la iglesia de Lugo an en toda mi terra et sennorio, et gelos dexedes trager a sus omes que por ellos enviaren, et non consintades que ningun quelles ponga embargo en ellos nin llos tome que \mi/ merçed es que se faga asy. Et esto non lo dexedes de faser por [...] que vos yo mande que los tomasedes nin por alvala nin carta que vos diese enesta rason que yo las revogo et quero et mando que non valgan aunque sea dada despues desta carta, que mi merçed et voluntad es que se cumpla esto que yo mando. Et non fagades ende al so pena de la mi merçed et de seisçentos moravedis a cada uno. Et que seia çerto scripvi aqui mio nonbre.

Fecho en Lugo, viinte et tres dias de nobenbro, era de mill et quatroçentos et dez et sete annos. Yo el conde”.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, vy et ley o dito alvala do dito senor conde feyto et firmado de seu nome o qual aqui fis scripvir et trasladar et puge aqui meu signal. (+).