GMH/ÍNDICE A-Z

33
1433, xuño, 10

Pero Cruu, o vello, xurado de Pontevedra, como herdeiro et cumpridor dos testamentos de Juan Esteves, notario de Pontevedra, e da sua muller Teresa Crúa, defuntos, vende a Juan Viveiro, mariñeiro da vila, unha casa na Rua Grande, por precio de 1.600 maravedis.

(ff. 15-15 v)

Dez dias do dito mes. Sabean todos que eu Pero Cruu, o vello, jurado da villa de Pontevedra, heree et conpridor que soo das mandas de Juan Esteves, notario que foi, et de sua moller Tareija Crua cuja alma Deus aja, que soo presente et que faço por min et por todas mĩas voses, non costringido por força nen por enganno resçebido, mas de mia livre et propia voontade et para conprir as ditas mandas dos ditos Juan Esteves et Tareija Crua, sua moller que foi, vendo firmemente et outorgo por jur de herdade por todo senpre, a vos Juan de Viveiro, mariñeiro, visiño da dita villa de Pontebedra, que sodes presente, et a vosa moller Johana de Viveiro et todas bosas vozes et suas toda aquela casa, sotõo et sobrado, que foi dos ditos Juan Esteves et de sua moller, que esta ẽna Rua Grande, figresia de Santa Maria a Grande da dita villa, a qual casa se ten por cume con outra casa do mosteiro de San Salvador de Leres que del // ten aforada Ares Garçia de Rajoo, et da outra parte se teen por parede con outras casas que foron de Gonçalvo Cruu, o moço, que agora ten et usa Tareija Nunes, sua moller que foi, et vay entestar o outon da dita casa ao forno que foi do conçello, que agora he de Alvares Lopes, et sal con portas et fiestras aa dita Rua Grande, et ẽna qual casa o mosteiro de Santa Clara da par da dita villa ha quinse maravedis de moeda vella contando a branqua en tres dineiros cada un ano para senpre, et vendo a dita casa con seu tarreo et pedra, tella, ferro, madeira, et de ancho et de longo et de baixo et de alto et con todas seus jures, agoas vertentes, entradas et seydas et perteenças et dereituras que lle perteesçen et perteesçer deven, asi de feito como de dereito, por contia de mill et seysçentos maravedis de moeda vella, contando a branqua en tres dineiros et con mas o dito cargo dos ditos quinse maravedis que, en cada vn ano para todo senpre, avedes de pagar o dito mosteiro de Santa Clara, que asi ha de penson et foro ẽna dita casa, os quaes ditos mill et seisçentos maravedis da dita moeda, eu de vos resçeby en presença deste notario et ts., et de que me outorgo por entrego et pago et renunçio etc. Et se o diser etc. et se mas bal etc.. Et todo jur, etc., et a pena, etc., todavia etc. Et eu o dito Juan de Biveiro, que soo presente et que faso por min et por la dita mĩa moller et nosas voçes asi o resçebo. Ts. que foron presentes. Juan de Nogueira, medidor do sal, Marquos Carneiro et Martin de Lestedo, moradores na dita villa de Pontevedra et outros. Et despos desto, viinte et sete dias do mes de setenbre do dito año, o dito Pero Cruu, entregou a dita casa ao dito Juan de Viveiro et entregou a chave da porta da Rua dela, et a qual dita casa et o jur et posison dela o dito Juan de Biveiro asi resçebeu et ficou en ela a jur de pas et sen outro enbargo algũu et pideu a min, notario, testemoyo et ts. para guarda do seu dereito. Ts,: Fernan Lopes, Juan Galego, alfayates, et Juan Ferndes, pedreiro, et Juan de Nogueira, medidor do sal, et Juan Chamorro, criado do dito Pero Cruu, et outros. Feita.