GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

060
1457

Procuraçõ / Éytor.

Ẽnos ditos paaços4, xjx do dito mes, ano4 dito. Sueyro Gomes de Soutomayor / outorgou173 súa procuraçõ bastante a Éytor de174 Benevjdes, seu escudeyro, / para sostituýr en todos seus pleitos, moujdos e por mouer, [en]175 espeçial / para ẽno de Põtevedra cõ o seu porto de Portonouo sóbrela salga, / e para deser e rresponder; obligose cõ seus bẽes de aver por firme, rrato / e grato o por el feyto o por seu sostituyto4; outorgou carta de procuraçõ / forte e bastante qual paresçer de meu signo4. Testigos: Rroý de Salnés, / morador en Sjmes, e Lopo4 de Mosonço e Rroý Mariño, o Vello, escudeyros / do dito Sueyro Gomes. //

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
173. Antes está riscado do.
174. Está escrito sobre se.
175. Falta a preposición.