GMH/ÍNDICE A-Z

15
----/--/--

Traslado dunha carta (“testemuña de pesquisa”) do 11-IV-1397 na que o arcebispo don Johán ratifica o vello dereito das “gardas” da catedral de percibiren unha parte do pan que se recada no altar de Santiago entre a véspera do día do apóstolo e ese día, dereito que as ditas “gardas” din que non se lles respecta.

Santiago, Arquivo da Catedral, Tombo H, folio 36v-37r.
Mencionado por LÓPEZ FERREIRO, Antonio, Historia de la Santa..., tomo VI, p. 251-252.

Dom Juan, por la graça de Deus e dela santa eglesia de Rroma arçobispo de Santiago, perpetuum e administrador de la nuestra eglesia e obispado de Tuj, chançeler mayor de nuestro señor el Rey e su capellán mayor e notario mayor del reyno de León, a vós los thesoreros del nuestro altar dela nuestra eglesia de Santiago que agora son e serán de aquí adelante e a quales quier de uós, salud e bendiçión. Sepades que Juan Raño e Juan Rodriges Moula, gardas dela dicha nuestra eglesia de Santiago, se nos querelaron e disem que ellos e las gardas sus anteçesores que fueron en los tienpos passados fasta aquí en la dicha nuestra eglesia estudieran [sic] e están em vso e costunbre de aueren e leuaren el pam cozido que venise al altar dela dicha nuestra eglesia em oferta desde véspera de Santiago fasta en otro día de Santiago todo el día, que sson assí dos días. Et que deste tal pan que se han de fazer vijnte e dos raçiones para los ofiçiales del cuerpo dela dicha nuestra eglesia e del cabillo. Et que desto lieuan los bueros dela obra dela dicha nuestra eglesia todo el pam que venyere al dicho altar desde ora de prima fasta que emtren en la misa mayor, qual nós dimos nuestra carta para Gonçalvo Sanches, daián, e para Thomás Gonçalves, chantre dela dicha nuestra eglesia, em que les mandáuamos que sopiesen en como las dichas gardas solían levar el dicho pan em tienpo del arçobispo don Gomes, nuestro tío e nuestro señor que Dios perdone, e en los otros tenpos passados fasta aquí, sabiendo sobre ello la verdat por quantas partes podesen sobre lo qual las dichas gardas mostraron ante nós vn testimonio signado de Garçía Soares, notario de la dicha nuestra çibdade de Santiago, en que se contiene como ellos mostraron la dicha nuestra carta a los dichos deám e chantre e les pedieron que la conpliesen. Et como ellos en conplíndola saquaron sobr’elo pesquisa por saber la verdat del fecho, segundo que se contiene \en el/1 dicho testimonio, por el qual testimonio de pesquisa paresçe e se prouaua como en tienpo del dicho arçobispo don Gomes, nuestro tío, e después a anquí se tomaua todo el pam que venía al dicho altar mayor dela dicha nuestra eglesia de Santiago en la véspera e /f. 37r en el día, e lo echauan em vno almario o capilla o en otro lugar apartado saluo el pan que venĵa al dicho altar en la véspera de Santiago des que la començauan fasta que salían della <et> el cardenal dezía la oraçión e eso mesmo tanbem, saluo el pan que em otro día venĵa desque se começaua la prima fasta que se acabaua, que avían de levar los bueros e que del otro pan que finquaua que uós los dichos thesoreros de vuestra propia voluntade tomauades sendos saquos \de pan/ por el afán que \e hy/ leuauades. E que el otro pan que quedaua que se partía en veynte e quatro raçiones conuén a saber: las gardas anbas leuauan sendas raçiones e los reposteros otras sendas raçiones e los porteros del coro e del cabillo otras senlas [sic] e dos notarios, vno del altar e outro2 contador del coro, otras sendas raçiones e el sinero e sanchrispán [sic] otras sendas raçiones e la lavandera e lominaria otras sendas raçiones e el que barre la eglesia otra e el alfayate que cose los panos otra e quatro pinçernas cada vno suya e el portero del altar otra e el capellán de Madanela otra e los moços de los çirios anbos vna raçión, segundo que todo esto más conpridamente se contiene en el3 dicho testimonio de pesquisa, el qual leuaron para garda de su derecho. E pedíronos por merçet las dichas gardas que pues por el dicho testimonio de pesquisa paresçía como el dicho pan que venĵa al dicho altar la dicha vesperra e día de Santiago se avía de partir e leuar en la manera que dicha es, e ellos avían de leuar cada uno su ración, que nos pedían por merçet que mandásemos que se gardase e vsase así este ano e de aquí adelante. Et nós por quanto fallamos porla dicha pesquisa que el dicho pam que lo deuen d’auer las dichas gardas e ofiçiales e bueros e que se deue repartir entre ellos segund e en la manera que dicha es, tomando vós cada vno primeiramente su saquo por el afám que ay levades es nuestra merçed que se que se garde e vse asy de aquí adelante segundo que en esta nuestra carta va declarado. E mandamos dar esta nuestra carta para vosotros en esta razón. Por que vos mandamos que de aquí adelantre non ponga desenbargo a las dichas gardas e ofiçiales en el dicho pan que venyere al dicho altar la dicha véspera e día de Santiago, que son dos días, ante que lo dexedes todo poner en vn almario o capiella o em otro logar apartado saluo lo que venjere a la dicha vésperra desque se começar fasta que se acabe e ala dicha prima que han de leuar los dichos bueros segunt dicho es. Et que del otro pam que assí finquar dela dicha viésperra e día que tomedes cada vno de vós sendos saquos como dicho es. Et que del otro pan que finca que se parta las dichas raçiones porlas dichas gardas e ofiçiales a cada vno segunt e en la manera que dicha es. Et que las dichas gardas e ofiçiales que lo partan emtre si por las dichas raçiones e lieue cada vno su raçión como dicho es, e que uosotros nin algunos de vós que les non pomgades en ello embargo agora, nen de aquí adelantre vós njn los otros thesoreros que fuerem en el dicho altar de aquí adelante. E los vnos nin los otros non fagades ende al de aquí adelante em vertude d’obidiençia e sopena de excomunión e de mill maravedís a cada vno para la nuestra cámara. Dada en la nuestra çibdat de Santiago, honse días de abril, año del nasçemento de Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e trezientos e noueenta e siete años, yo Gonçalo Garçía la fize escripuir por mandado del arçobispo mj señor. Archiepiscopus compostellanus. Este hé traslado da sobredita carta do dito señor arçobispo, escripta em papel e firmada de seu nome e sẽelada em costa de seu selo posto em çera vermella, a qual carta non era rasa nen chançelada nen en algũa parte de sy sospeyta segundo que por ela paresçía. A qual carta eu Affonso Eanes Jacob, notario público jurado de Santiago, y e liĵ de verbo a verbo e aquí bem e verdadeiramemte fis trasladar por mandado e autoridade de Fernand Abril, bachaller em decretos e cóengo de Santiago e juíz ẽna dita audiençia do dito señor arçobispo de Santiago, a qual autoridade me dou a pedimento de Juan Raño, garda do altar de Santiago, a vijnte e dous días do mes de agosto, anno Dominj millesimo4 trezentesimo nonagesimo septimo. Testemoyas: Roy Fernandes, chantre de Tuy e cóengo de Santiago, Ffernán Eanes, escripuám, e Affomso de Ribadauea, criado do notario. E meu nome e signal poño que tal hé.
    
1 Riscado: el.
2  Riscado: del.
3 Riscado: o.
4 Riscadas tres caracteres ilexibles.

Materias

alimentos; altar; arquivo; audiencia bispal; auto xudicial; bacharel; boi; cabido; cámara bispal; campaneiro; candea; capela; capelán; capelán; capelán; cardeal; carreteiro; catedral; chanceler; chantre; chantre; cóengo; contador; coro; coro; criado; deán; decretos; dignidades; embargo; escribán; esmola; fábrica; familia; festa; gando; garda; horas; indagación; lavandeira; liturxia; luminaria; mandamento; marabedí; mesa capitular; misa; mozo; muller; notario; notario; notario; notario maior; pan; panos; papel; pena; pincerna; porteiro; prebenda; preito; provisión; querela; rei; reposteiro; secretario; selo; sentenza; sinatura; sobriño; tesoureiro; tío; transporte; traslado; vacante; xastre; xuíz; arcebispado

Persoas

Afonso de Ribadavia, criado; Afonso Eanes Xacobe, notario; Fernando Abril, bacharel en decretos e cóengo de Santiago de Compostela; Fernando Eanes, escribán; García Suárez das Encrobas, notario; Gómez Manrique, arcebispo de Santiago de Compostela; Gonzalo García, secretario; Gonzalo Sánchez de Bendaña, deán de Santiago de Compostela; Roi Fernández, chantre de Tui e cóengo de Santiago de Compostela; Tomé González, chantre de Santiago de Compostela; Xoán Rañón, garda do Altar de Santiago; Xoán Rodríguez Moula, garda do Altar de Santiago; Xoán García Manrique, arcebispo de Santiago de Compostela

Outros

León, reino; Santiago de Compostela, arcebispo; Tui, cabido; Tui, diocese; Santiago de Compostela, cabido

Lugares

León, reino; Madalena; Roma; Santiago de Compostela; Tui