GMH/ÍNDICE A-Z

D16
1459

Xoán Vello, veciño de Pontevedra, con poder da súa muller, Inés Pérez, arrenda durante vinte anos a Luís García unha leira de viña en Gomariz por 60 mrs. anuais. (fol. 5-5v)

Carta de Loys Garçia et Joan Vello carpenteiros et Eynes Peres.
Sabean quantos esta carta de arrendamento viren como eu Johan Vello, vesiño et morador enna vila de Pontevedra, por min et en nomme de miña moller Eynes Peres, filla legitima erdeira de Pero Sanches que deus aja (arrendo a vos)* por poder que ey da dita miña moller para todo o adiante contiundo sinado do sino de Joan de Pol notario da dita vila de Pontevedra, arrendo a vos Loys Garçia que sondes presente et a vosa moller Lyonor Gomes que non he presente, vesiños et moradores enna dita çidade d’Ourense, conben a saber que vos arrendo huna leira de viña que jas en Gomaris, que seran ata des ou dose cabaduras, et parte de huna das partes con viña de (- - -)
(- - -)
a qual dita leyra de viña perteesçe /a dita miña (...)\ por (...) hereença do dito Pero Sanches seu (marido)* /padre\ (...) arrendo deste dia de janeiro primeiro (...) (fol. 5)
deste dito anno ata viinte (...) sigentes viinte novidades (...) et mays non con estas condiço(ons ...)des ben a dita leyra de viña (...) que lle conpriren et foren neçes(arias ... chante)des e ontrechantedes e mantenades (...) en tal maneira como non desf(alesca ...) de lavor et de boon paramento et que (...) pagedes de renta en cada huun a(nno ...) et en salvo durante o dito tenpo (...) grando nen gyada /a dita miña moller et (...)\ seseenta mrs. (...) vella branca en tres dños. o a estimaçon (...)
enna moeda que porlo tenpo correr et que pagedes mays /de cada anno\ ao senorio oyto mrs. da moeda vella branca en tres dños. /que ha de aver de dereytura en cada anno porla dita viña\ os quaes ditos seseenta (de moeda vella branca en)* mrs. me avedes de dar de cada hun anno por cada dia de San (Martiño)* Iohan bautista do mes de juyo, et do al que ajades a dita leyra de viña de disemo a deus livre et quite de todo outro trebuto, çenso et encarrego alguun, et se a quiserdes vender, deytar ou sopinorar a dita leyra de vyna que primeyramente frontedes con ela a myn e a dyta myna muller e a nosas voses para que a ajamos porlo justo preço que vos outro por ela der ante que a outro algun segun que o dereyto manda en tal caso, e obrigo os bens da dita myña muller e meus para vos faser saon e de paz o dito arrendamento da dita leyra de vyña e para vos defender con ela a dereyto /durante o dito tenpo et avendo de deytar, vender ou supinorar que tanto por tanto a diamos a vos o dito Loys Garçia e a vosa moller\. E eu o dito Loys Garçia que soon presente por myn e porla dita myña muller que non he presente (por myn e porla dyta myna muller)* asy o ou(torgo) e reçebo en myn arrendada a dita leyra (...) tenpo dos ditos vynte annos (fol. 5v)
(...) (fol. 5 bis)

(...)

(fol. 5 bis v)