GMH/ÍNDICE A-Z

174

1454, setembro, 2. Vilamaior-Mondoñedo
O vigairo xeral, mellor informado, revoga unha sentencia que el dera contra o Cabido e recoñece a xurisdicción e señorío que este tiña no couto de Oirán.
A, papel, con signo notarial, de 273 x 295 mm. Letra cortesá.

Era del nasçimiento de noso sennor Jesucristo de mill et quatroçientos et cinquenta et quatro annos luuns dos dias del mes se setienbre [...10] /Vilamayor dentro ennos paaços episcopales ante ho onrrado et discreto Gonçalo Martines de Alcala arçipreste de Cuellar vicario general [...7] / spiritual et tenporal en todo obispado de Mendonnedo por lo reuerendo in Christo padre et sennor don Afonso Segura por la graça de Deus et da santa / Iglesia de Roma obispo do dito obispado et en presençia de min Juan Fernandes de Galdo escriuano del dicho sennor Rey et dos testigos de juso escriptos pa/resçeu ende presente Gonçalo Peres de Labrada canonigo de la iglesia de Mondonnedo et diso que pedia et rogaua ao dito sennor bicario que le die/se rescripto et apostolos reuerençiales a una apelaçon que dantel tinna feito et apelado et yntimado de vna sentençia que el auia dado et / pronunçiado en prejudiçio da dita iglesia cathedral et en seu dapno del sobre rason de la judicatura et prestamo de Oyran que o ca/bildo da dita iglesia et el en seu nomme alli tinnan et posuyan segund que mays largamente diso que auia pasado a dita sentençia / et sua apelaçon et actos ante Ferrnan Felipe notario da abdençia protestando que se lle non outorgase os ditos apostolos ou non reuo/case et anullase a dita sua sentençia de proseguir a dita sua apellaçon ante o dito sennor obispo et que o pedia por testimonio / para guarda de seu dereito et rogaua aos presentes que fosen delo tetigos. Et logo o dito sennor bicario diso que oya o que desia / et que por quanto el era ben enformado asi por el tunbo da dita iglesia cathedral commo por las escripturas et vessita/çoes antel por o dito Gonçalo Peres presentadas commo por enformaçiones plenarias por el en esta parte avidas con personas / de fee et creer et achaua <que> o dito cabido et prestameiro que por el auia tiido et tiinna o dito prestamo de Oyran estaua en / posesion de oyr et conosçer os pleitos et tener juridiçon et sennorio çeuil et criminal por ende diso que reuocaua er reuoco a di/ta sua sentença segundo et enna maneira que a auia daado por ante o diro Ferrnand Felipe et relaxaua et relaxo a pena de excomonion / en ela contiuda asi contra o dito Gonçalo Peres prestameiro commo contra los moradores et pobladores da dita feligresia et prestamo de Oyran / et que mandaua et mando ao dito Gonçalo Peres prestameiro por o dito cabido et aos ditos feligreses que vsasen da cogniçion et judiçio / do dito prestamo et desde aqui adiante segundo et por la forma et maneira que fasta aqui auian vsado non enbargante a dita / sua sentençia a qual irritaua casaua et daua por ninhuna et de ninhun valor a saluo ficase ao dito sennor obispo de pro/ueer çerca dello o que aa sua merçed ploguiese. Et logo o dito Gonçalo Peres diso que o pedia por tetimonio signado para guarda do / dito cabido et seu en seu nome. Et o dito sennor bicario diso que llo mandaua et mando dar signado. Do qual foron testigos presentes / ho onrrado Pedro de Vargas merino et justiçia mayor do bispado de Mondonnedo por lo dito sennor obispo et Ferrando de Vargas seu fillo / escudeiro do dito sennor obispo et Gonçaluo de Mooselos criado do dito Gonçalo Martines et Rodrigo Alonso asemilero.
Et yo el dicho Johan Fernandes de Galdo escriuano et notario publico susodicho del dicho sennor rey et seu notario publico en la su corte et todos los sus / reynos fue a esto presente con los dichos testigos et a mandamiento del dicho Gonçalo Martines bicario et a pedimiento del dicho Gonçalo Peres la fis escriuir et por ende fise aqui mi signo que tal es en testimonio de verdade. (Signo, que na parte inferior di: Johan Fernandes). (Rúbrica).

(Reverso):
M. iiii. n. 102. Sentençia del probisor de Mondonnedo en que mando guardar la jurisdicion de Oyran en favor del cavildo.