GMH/ÍNDICE A-Z

1398
1498, abril, 27 venres. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlles a Diego de Río e a dúas voces o lugar de Río na freguesía de San Martiño de Ferreirúa, por renda anual de cen marabedís e vinte marabedís de luctuosa.

MADRID, AHN, Cód. 418 B, fs. 2 v.- 11 r.

Sepan quantos esta carta de foro vieren como nos las personas canonigos et beneficiados de la yglesia de Lugo sendo juntos en noso cavildo por son de canpana tangida a par da porta por donde soven as bobedas, segundo que avemos de yuso et de costume, vendo et entendendo que fazemos noso proveyto et da dita yglesia et de nosos suçesores, de consentimiento del bachiller, Pedro Ferrnandes de las Camueras, arçediano de Sarrea en la dicha yglesia, noso hermano et conpanero, administrador de la administracion de Santalla de Rey, et nos el dean et cavildo de la dicha yglesia, damos aforo y averbo a vos Diego de Ryo, que presente estades, et de otras dos personas depues de vos, una qual vos nonbrardes a o tenpo de voso pasamento et a otra qual nonbrar aquella que por vos for nomeada, et non sendo nomeada que seja persona deste foro quen de derecho herdar vosos vienes o la mayor parte deles. Conben a saber que vos aforamos o noso lugar do Rio con suas casas, herdades, adegas, formas, arbores, vinas, montes et soutos et debesas, prados et pastos et moynos, a montes et a fontes por hu quer que ban et le pertenescan et pertenescer podan en qualquer rarazon (sic), segundo que todo he sito et locado so o signo de Sant Martino de Fereyrua, et segundo que vos, o dito Diego de Rio, o tragiades en foro da dita iglesia, a tal pleito et condiçion que tenades feytas, cubertas et ben reparadas as ditas adegas, et labredes ven as ditas herdades et vinas, et as saquedes de monte por hu quer qu’estobieren de manera que no se vaan a perdiçion por mingoa de boon paramiento. Et avedes de pagar por lo dito foro, en cada un ano, cent morabedis de moeda vella, de cada diez cornados a o moravedi, de moeda que se corra por dia de San Martino de nobenbre, de cada un ano, a dito administrador, et a os outros administradores que por tenpo foren, postos et pagos en paz y en salvo en casa del arcipreste, que agora es o por tenpo for en a dita administracion, et non pagando este dito foro por dos anos que por ese mismo feyto o pergades. Et seredes serbente et obediente a la dicha iglesia de Lugo et al dicho administrador, que aora es et a los que por tiempo foren da dita administraçion. Et pagaredes a o voso passamiento et de cada huna das ditas personas vinte morabedis da dita moeda de loitosa a o dito administrador, o a su arçipreste. Et outrosi con condiçon que cada una das personas, que subçederen en o dito foro, seja teuda et obligada do dia que en el subçeder por foreyra et persona fasta trinta dias primeiros seguientes de se presentar ante nos, o dito cabildo o administrador et nos mostre como en el subçede et del he persona, so pena de o perder. Et a o finamiento da postrimeyra persona, que subçeder en este dito foro, que o dito lugar, casas, adegas y herdades, arbores et formas, vinas et cosas susoditas queden libres, quitas et desenbargadas con todos los boos paramientos que en o dito lugar foren feitos a dita iglesia et a o administrador que por tempo for da dita administracion.

Et eu, o dito Diego de Rio, que presente estou, por min et por las ditas personas despoys de mi asi rescibo de vos, o dito cabildo et administrador, este dito foro segundo et por la via, modo et maneyra que me lo outorgades et fazedes, et obligo meus vees et das ditas personas de teer, conplir et guardar, segundo de susodito he. Et porque esto seja çerto nos as ditas partes rogamos et mandamos a o notario de juso escripto que fezese delo duas cartas de foro, anbas en un tenor, as mays fortes et firmes que sobre elo se podese fazer et notar, et por mays firmeza mandamos selar a carta de vos, o dito Diego de Rio, et das ditas vossas personas con o sello pendente do dito cabildo.

Que foy feyto et otorgado en a çibdad de Lugo en el lugar sobredito vernes, vinte et sete dias do mes de abrill, ano do nasçemiento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et nobenta et oyto anos.

Foron presentes a fazer et outorgar et consentir este dito foro: el dean, don Gonçalvo Gomez de Montenegro; et Alvaro Diaz de Lama, chantre; et o dito Pedro Ferrnandes das Camoyras, arçediano de Sarrea et administrador susodito; et Gomez Garcia de Gayoso, arçediano de Deçon; et Diego Gomes, arçediano de Triacastela; et Juan Ares de Parga, et Gomez Fernandez, el bachiller de Villafranca, Pedro de Parga, Rodrigo Velleti, Garcia Lopez, Ares de Neyra Gaybol, canonigos prebendados da dita iglesia. Testigos: Afonso Fernandez, Vasco Grandio, raçioneros; et Pedro Ferrnandes das Camoyras, clerigo de aniversario, et otros.

Et yo Garçia de las Camueras, canonigo en la dicha iglesia de Lugo, notario por las abtoridades apostolica et ordinaria et secretario de los abtos capitulares del dicho cabildo, a este dicho fuero, segundo fue otorgado del dicho consentimiento et el dicho Diego de Rio resçibio este fuero et a todo lo otro en uno con los testigos presente fue, et aqui estando ocupado por otro en mi presencia lo fize escrivir, et puse estos mis nonbre et signo acostumbrado que tal es rogado et requerido.