GMH/ÍNDICE A-Z

306
1022[1022]*

Guntino e os seus irmáns véndenlle ó abade Aloito varias propiedades en Bobadela, como satisfacción á abadía pola concesión dun préstamo. No mesmo documento Vimaredo vende unha parte do seu lovio.

TC, fol. 119r.

Ego Guntino una cum iermanos meos Sarracino, Gemondo ad personas sic pro nostros quomodo et pro totos alios nostros germanos qui de facie ibi non sunt vobis domno Aloito abba vendimus vobis ibidem in Buvadem medietate de illo lovio qui stat iuxta illa casa et medietatem de illa larea qui iacet iuxta illa alia qui iacet iuxta laria de Viliulfo et medietatem de quinionem de vinea qui iacet iuxta casa de Toderedo et medietatem de vinea cum sua terra qui iacet iuxta alia de Lilli. Et accepimus proinde de vestro renovo modios VIIIIº minus quartario. Et ego Vimaredo et Constanzco et Ciosina damus vobis nostra ratione de illo lovio qui iacet sub casa de Constanzco et accepimus de vos precio modios IIIes que nobis bene complacuit ipsa que desursum resonat.

Qui presentes fuerunt: Sisnando Honorigiz. Sando Sendamiriz. Adaulfo Froilaz. Loverigo. Nausti Frogiaz. Lazaro. Toderedo. Lecenio. Vimaredo. Potenzo.

* Aínda que o documento non leva data, na marxe dereita do diploma apuntouse a data da Era do 1060, que pensamos poida corresponderlle ó diploma.