GMH/ÍNDICE A-Z

D87
1459, abril, 14
O abade de San Guillerme, en nome do arcediago de Limia, nomea varios procuradores para que o representen en certo preito. (fol. 29)

Gonçalvo de Cusanqua abade.

En este día Gonçalvo de Cusanqua, abade de San Guillelme, como procurador de Martin Anes arçediano de Lymia, sustetuyo por seus procuradores por sy et en nomme do dito arçediano a Joan Gonçalves de Deça arçediano de Baronçelle et Ares Neto et Gonçalvo Neto, Afonso Anes mestre escolla (- - -) a todos et quada hun delles para procurar todos feitos e autos do dito arçediano et (dar)* entrar en juiso et trautar, procurar etç. et enno pleyto que ha con Joan Estevees e trautar et procurar et faser todos et quaes quer autos et ter a mano poder a via et a mano lles outorgava etç., obrigo os beens etç. Tests. Ares de Monterroso, Gonçalvo de Berlanga coengo, Fernando Afonso da Torre, Joan de Meijonfrio. (fol. 29)