GMH/ÍNDICE A-Z

890
1396, marzo, 30 xoves. Vilar de Miroes

Testemuño notarial de que o arcediago de Sarria lle entrega ao Cabido diversas propiedades en Vilar de Miroes por valor de 300 marabedís.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 115r, traslado ao Libro do Cabido polo notario Pedro Fernández: 1416-II-12.

Estando enna fiigresia de San Pedro de Viveiro enno lugar hu chaman Vilar de Miroes, terminno de Viveiro, dia joves triinta dias de março, anno do nasçemento de noso Salvador Ihesu Christo de mill et tresentos et noveenta et seys annos. En presença de min Johan Afonso de Viveiro, scripvan de noso senor el rey et seu notario publico enna sua corte et en todos los seus reynos, et das testemoyas adeante scriptas, pareçeron Lopo Eanes, arçidiago de Sarrea, da huna parte, et Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes, coengos da iglesia de Lugo por nome et en lugar do cabidoo da dita iglesia de Lugo, da outra parte; o dito arçidiago diso et outorgou et por rason que el devia et avia de dar a o cabidoo da iglesia de Lugo entrega de suas casas et herdades de vinnas que valuesen tresentos moravedis de longos a boa vista dos ditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes, coengos, que disian que vinan aqui a o dito lugar de Miroes a tomar et reçeber dos beens et herdamentos et vinnas et casas dos beens et herdamentos et casas et vinnas (sic) do dito arçidiago que el y ten por mandado do dito cabidoo, para reçeber asy os ditos bees do dito arçidiago que el ten enno dito lugar de Vilar de Myroes, que montasen et valuesen cada anno os ditos tresentos moravedis de longos, et os sobreditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes diseron que presentes estavan para tomar et reçeber logo tantos dos ditos bees et herdamentos et vinnas do dito arçidiago que montasen et valuesen a dita contia dos ditos tresentos moravedis en cada hun anno. Et logo os sobreditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes tomaron et reçeberon juramento a os santos avangelios et sobre la signal da crus de Suer Gomes de Raygosa, et de Juan Ferrnandes de Cambella, et de Pedro Dias, moradores enna dita fiigresia, que estavan presentes que logo tangeron de suas maos corporalmente, segundo forma de dereyto, que eles et cada hun deles por lo juramento que fasian que visen et declarasen et peegasen et desen tantos dos ditos bees et herdamentos et vinnas et casas a os sobreditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes que montasen et valuesen a dita contia dos ditos tresentos moravedis en cada hun anno para o dito cabidoo; et os sobreditos Suer Gomes et Johan Ferrnandes et Pedro Dias diseron que asy o farian por lo juramento que sobrelo fasian. Et os sobreditos arçidiago et Rodrigo Afonso et Lopo Fernandes diseron que lles prasia et asy o outorgaron. Et os sobreditos Suer Gomes et Johan Ferrnandes et Pedro Dias por mandado do dito arçidiago et dos sobreditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes foron logo a as ditas herdades et bees et vinnas et apartaron et estremaron et declararon para os ditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes en nome do dito cabidoo et para el dos ditos bees do dito arçidiago estes bees et herdades et vinnas et casas que se adeante siguen: primeiramente todo ese sesego et lugar que esta enna dita fiigresia a que chaman o Carvallal, que he en Vilar de Myroes, con o paaço et vinnas et herdamentos et pumares et arvores que y ten o dito arçidiago segundo que el y ha gaanado; item mays toda esa vinna con seu herdamento que esta en [Lyavedra] que he enna dita fiigresia que lavra Afonso Peres, fillo de Pedro Viviaas que foy morador en Vilar de Myroes, commo departe esta dita vinna da veella que ias entestada en çima que vay para o [Calvo] et commo departe de outra vinna de Pero Laura, et departe de outra vinna de Johan de San Jurjo, [notario], morador enna dita fiigresia, et en fondo fere da testada da vinna de Pedro Lopes de [Barmaseda], et d’outra testada fere enna vinna de Fernan do Barral, que lavra de Marina Martines, muller de Afonso Viçoso; item toda esa outra vinna con seu herdamento que lavra Pedro Diaz et Afonso Leal, morador en Calvo, commo departe da vinna que he do dito arçidiago, que lavra Johan Symon, et da outra parte enna vinna que lavra Johan de Canbadella, et da outra testada fere en fondo enno caminno publico que vay para Viveiro; item mays as duas partes entregamente de toda esa outra vinna con seu herdamento que he do dito arçidiago, que lavra Pedro Dias, morador en Vilar de Miroes, ante o paaço do dito arçidiago commo departe da vinna de Afonso Peres do Juncal. Et estes ditos bees et herdamentos et vinnas sobreditos, et por los ditos departimentos delas, prometeu et outorgou o dito arçidiago de faser de pas por todos seus bees que para elo obligou. Et os sobreditos Rodrigo Afonso et Lopo Ferrnandes, que eran presentes en nome do dito cabiidoo, foron logo reçeber et entrar os ditos bees et herdamentos et vinnas et diseron que asy o reçebian en nome do dito cabidoo, et que pedian delo carta et testemoyo. Et o dito arçidiago diso que pedia delo en commo pasava outra tal carta.

Feyto enno dito lugar de Vilar de Myroes dia et era et mes sobreditos. Testemoyas: Suer Gomes de Raygosa; Johan Ferrnandes de Cambella; et Pedro Dias, morador enno dito lugar de Vilar de Myroes enno paaço do dito arçidiago, et outros.

Et eu Johan Afonso de Viveiro, scripvan de noso sennor el rey et seu notario publico en sua corte et en todos los seus reynos, que a esto que dito he con as ditas testemoyas presente foy, et esta carta por mandado das ditas partes en minna presença scripvir fiz et puge aqui meu signal que tal he.

Este he o traslado do sobredito contracto feyto enno tennor sobredito o qual era scripto en pergameo de coyro et signado de signal do dito Johan Afonso, notario, segundo por el paresçia, et o qual non era roto, nen raso, nen cançelado, nen alguna parte sospeytoso o qual eu Pedro Ferrnandes, notario publico da çiudade de Lugo, vi et lii et aqui ben et fielmente por rogo de Lopo Ferrnandes, coengo de Lugo, rendeyro dos aniversarios da iglesia de Lugo, et por mandado de Afonso Ares das Cortinas, arçidiago de Deçon, vigario geeral da iglesia et obispado de Lugo, que a petiçon do dito Lopo Ferrnandes, deu sua autoridade et interposo seu decreto a este dito traslado para que valuese et fesese fe asy commo o dito original mesmo, vervo por vervo traslladey et en este dito traslado puge meu signal en testemoyo de verdade que tal he.

Feyto et sacado este traslado enna çiudade de Lugo, dose dias de febreyro, anno domini Mº CCCCº XVIº.

Testemoyas que foron presentes: Pedro de Çela, clerigo; et Lopo de Prol; et Afonso Ares, yrmao de Rodrigo Ares, coengo; et [Afonso de Montenegro], notario, et outros.

Pedro Fernandes.