GMH/ÍNDICE A-Z

47

xaneiro, 17

Afonso Bernáldez, pedreiro, que ten contrato co mestre da Ponte, demanda parte do diñeiro acordado. (fol. 14)

Afonso Bernaldes.

En este día Afonso Bernaldes, pedreiro, tomou testemunyo contra Pero Lopes, que por quanto ficara en lugar de Afonso Garçia pedreiro, mestre da ponte, e o dito Afonso Garçia fesera con el aviinça que lle collese dosentas pedras e que lle avia de dar por elas tres mill pares de brancas, por ende que lle requería que lle dese alguns mrs. ou parte deles para coller, senon que protestava de non caer en pena alguna etç. e o dito Pero Lopes diso que diso que llos non davan et se llos dese que el que seeria prestes de llos dar e por los non davan que los non podia dar e que esto lle dava por resposta etç. Tests. Joan de Paz, Ares Nunes correeyro et (- - -). ( fol. 14)