GMH/ÍNDICE A-Z

438
1342, setembro, 26. Portomarín

O bispo de Lugo outorga un novo foro do couto de Betote a favor de María Fernández e incrementa a renda a 15 marabedís.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 40v, traslado ao Libro do Cabido polo notario Fernando García; Libros, lib. 6289 con referencia ao Lib. A, fol. 40.

Sabeam quantos esta carta virem, commo nos don Iohan por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, fosse mostrado por Maria Fernandes, muller de Diego Aras que fuy de Betote, hun testemoyo feito por Fernan Garçia, notario de Sarrea, segundo por ela pareçia, o qual era traslado de huna carta do dayam et cabidoo et coengos d’aniversario da nosa iglesia, per lo qual pareçia que don Ferna Aras, dayam, et o cabidoo et coengos sobreditos, afforaron a o dito Diego Aras de Betote et a dita Maria Fernandes, sua muller, por en toda sua vida d’anbos et dous et de huna pessoa de tal condiçon commo elles, que fose do linagem do chantres don Aras, qual o pustrimeyro delles nomeasse en sua vida ou al tenpo de sus finamento, o seu couto et herdamento de Betote que he sub signo de San Viçenço de Betote, que el dito Diego Aras tinna deles con todas suas dereyturas et pertenenças et coussas et rendas, a monte et a fonte peru quer que vaa, et con la herdade que elles an en Oleyros, que fuy do chantres don Aras, sub signo de San Martino d’Oleyros en esta maneira que se sigue: conven a saber que los ditos Diego Aras et Maria Fernandes et la pessoa que o pustrimeyro delles nomeasse que lavrassen et parassen ben as herdades do dito couto et herdade de Betote et herdade d’Oleyros sobreditas et mantevessen as cassas destes lugares en boo estado et chantassen das arvores. Et a finamento de Diego Aras que aquelas pessoas en que ficasse este vervo deste couto et herdamento et herdade sobreditos que o veessen tomar et reçeber do cabidoo da iglesia de Lugo do dia que vagasse, d’aquela pessoa que o tevesse, ata hun mes primeyro seguente, et que dessen de cada anno por dia de Santa Maria de setenbre por foro et en reconosçemento a o cabidoo et a os aniversarios da iglesia de Lugo seys moravedis, d’oyto soldos o moravedi. Et que a o tenpo do finamento delles anbos et da dita pessoa que o couto et herdamento et herdades sobreditas ficassen livres et quitas et desenbargadas a o cabidoo et aniversarios da iglesia de Lugo, con todos los boos paramentos que y fossen feitos. Et os ditos Diego Aras et Maria Fernandes por sy et pola dita pesso, a que desspoys delles veesse, que davan et outorgavan a o dito cabidoo et aniversarios po-la graçia et merçee que-lles façian, por iur de sua herdade para senpre iamyas, a oytava do sobredito couto de Betote et herdade del que os ditos Diego Aras et Maria Fernandes compraron et guaanaron de Moor Rodrigues de Vilasante, filla de Pedro Rodrigues de Chamosso que fuy, et con toda aquela herdade, iglesiaria et leygaria, que elles compraron eno dito lugar de Betote desta Moor Rodrigues, con todas suas dereyturas et pertenenças et cousas per u quer que vaan en tal maneira que os ditos Diego Aras et Maria Fernandes et pessoa sobredita que o pus trimeyto deles nomeasse en que ficasse o dito couto et herdade que tevesen en todos seus dias esta oytava do dito couto et herdade del que compraron da dita Moor Rodrigues commo dito he, con lo outro couto et herdamento et herdade sobreditos qu’elles o dito cabidoo et coengos sobreditos afforavan, et a passamento da dita pessoa que o pustrimeyro delles nomeasse que ficasse o dito couto et herdade que elles davan et o couto et herdamento et herdade qu’elles afforavan o dito cabidoo et coengos a o cabidoo et aniversarios sobreditos para senpre iamays por iur d’erdade livre et quita, con todos los boos paramentos que y foren feitos para faseren della toda sua voontade assy commo de suyo proprio. Et obligaron a si et a todos seus beens para faser senpre senpre (sic) de paz la dita oytava do dito couto et herdade del que davan a os ditos cabidoo et anniversarios commo dito he, segunt que todo esto mellor et mays compridamente se continna eno dito testemoyo.

Et agora a dita Maria Fernandes pidionos que por raçon que nos non foramos pressente quando se este dito vervo fez nen no outorgaramos, et outrossy porque el dito Diego Aras era ia finado, que tevessemos por ben delle outorgar este dito afforamento segunt dicho es et lle dessemos autoridade que o tevese ella por sua vida et de huna pessoa qual ella nomeasse en sua vida ou a seu passamento segunt llo outorgaron los ditos cabidoo et coengos d’aniversarios. Et por que nos acharamos que este afforamento fora feito en dampno da dita iglesia de Lugo et dos aniversarios della, a que perteeçe, et lle davan pequena pensson por ende nos autoriçamos et outorgamos o dito afforamento a a dita Maria Fernades por en toda sua vida et de huna pessoa qual ela nomear en sua vida ou a seu passamento segundo sobredito es, en tal maneira que a dita Maria Fernandes et a pessoa que despoys dela tever este vervo que den en cada hun anno a os ditos cabidoo et aniversarios quinse moravedis, d’oyto soldos cada moravedi, po-lo dito dia de Santa Maria de setembre.

Et eu, a dita Maria Fernande, por min et po-la pessoa sobredita que despoys de min este vervo ouver, reçebo de vos o dito sennor obispo et cabidoo et coengos este foro ena maneira et condiçoes que ditos son, et outorgo por esta carta a doaçon que o dito Diego Aras et eu fesemos a os ditos cabidoo et aniversarios da oytava do dito couto et herdade del, que conpramos et guaanamos da dita Moor Rodrigues segundo de susso se conten; et obligo min et todos meus beens, movilles et reyses, ut quer que os eu aia por min et po-la dita pessoa que depoys de min veer, de leyxar a o passamento de min et della o dito couto et herdade et herdamento que nos vos, o dito sennor obispo et cabidoo, afforades et outorgades et a oytava do dito couto et a herdade del que o dito meu marido et eu demos et ora eu dou commo dito he a o cabidoo et aniversarios sobreditos, livres, quitos et desenbargados con todos los boos paramentos que y foren feitos, et de faser saa et de paz esta oytava sobredita do dito couto et herdade del de quenquer que-lla demande ou enbargue en qual maneira quer, et de pagar os ditos quinse moravedis de cada anno segundo sobredito he.

E testemoyo desto nos, o dito sennor obispo, mandamos ende dar esta nossa carta seellada con noso seello pendente et por mayor firmidue nos, o dito sennor obispo, firmamos-la de nosso nome con nossa mao, et enviamos mandar a o cabidoo sobredito que a seellassen outrossy de seu seello pendente.

Dada en Portomarin viinte et seys dias de setembre, era de mill et trezentos et oyteenta annos.

F. Iohannes episcopus.

Eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo desse lugar, vi a carta sobredita scripta en pulgameo et firmada do nome do dito sennor obispo et seellada con seu seello et do dito cabidoo feyta no tenor sobredito, et a pidimento do dito cabidoo trasladeya en este seu livro de vervo a vervo ninhuna coussa caduda en mingoada por que a sustançia da verdade dela podesse seer mingoada, et puge en este traslado meu sinal en testemoyo de verdade.

Testemoyas: don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Affonso Ares, thesoreyro; Andres Peres, Vaasco Dias, Fernan Affonso, Iohan Diaz et Johan Gomes, coengos de Lugo; et Johan Gutierres, raçoeyro desse lugar; Ruy Peres, porteyro; Lopo Domingues, clerigo do coro de Lugo.