GMH/ÍNDICE A-Z

467
1345, xullo, 8. Lugo
O bispo de Lugo concédelles permiso de trinta días ao ano a todos os membros do Cabido para que poidan atender os asuntos da súa xurisdición e indica as racións que poderán percibir no devandito tempo.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 83r.

[...] por ende nos con outorgamento [...] padre et sennor don Iohan por la gracia de Deus, bispo de Lugo, ordinamos et estabelescemos d’aqui adeante que todas las personas, canonigos et raçioneros da dita eglesia, que quisseren y andar por la suas iuridiciones, ou a librar seus negocios enno bispado de Lugo, que cada hun delles aia XXXta dias, et estes XXXta dias que los aia una veç no anno, que los tome todos aiuntados que por parte do anno. Et que estes XXXª dias que aia la raçion del condoyto ben et compridamente, asi commo se personalmente estevesse residente enna dita iglesia, et demays que aia la meatade da sua raçon del pan et del vino, et aquel que se quiser contar en estes XXXª dias que lo diga, ou lo envie diçer, a o destribuydor quando feceren la conta e quantos dias se manda contar, et non no façendo asy, des que for feyta la conta et feytas las raçoes, que non possa mandarsse contar nos dias passados, nen que por esta raçon se desffaça la conta. En testemoyo desto nos, obispo et dayam et cabidoo sobreditos, mandamos a Iohan Gomes, coengo et notario publico de Lugo, que fecesse desto hun publico estrumento.

Feyto fuy esto en Lugo VIIIº dias de iulyo, era de mill et CCC LXXXª et tres annos.

Testemoyas que foron presentes: don Diego Fernandes, dayam; et don Fernan de Deus, chantres; don Alvar Dias, archidiago de Neyra; don Aras Pellaes, archidiago de Deçon; don Pedro Aras, maestrescola; don Pedro Iacome, iuyz; don Affonso Eanes, thesoreyro; Andres Perez, Affonso Gomes, Vaasco Dias, Vaasco Rodrigues, Fernan Affonso et Iohan Dias, Iohan Guterres, Vaasco Peres, coengos; Iohan Ferrnandes et Lopo Domingues et Martin Peres, raçoeyros.

Ego Iohan Gunssalvi, canonicus ac publicus notarius lucensis auctoritate episcopale capitulo ipsius ecclesie datus, premissis interfui, et de mandato dominy decani et capituli supradicti hoc instrumentum in presenti carta scribi feci et meo signo consueto signavi.