GMH/ÍNDICE A-Z

498
1347, xuño, 2. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao xuíz don Martiño Pérez a administración de agosto, por 328 marabedís anuais, 123 marabedís de sobreposta e demais pagamentos acostumados.
 MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 53v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo por canpaa taniuda enno coro da dita iglesia, arrendamos a vos don Martin Perez, iuyz de Lugo, deste San Iohan Baptista primeyro que ven endeante por en todos vossos dias a amiistraçon do mes d’agosto, que he da dita iglesia de Lugo, con todas suas pertenenças et dereyturas segundo que mays compridamente perteesçen a a dita amiistraçon et segundo que a agora tinna et husava don Diego Ferrnandes, dayam de Lugo, et avedes-nos a dar por la dita amiistraçon, cada anno, en salvo treçentos et viinte et oyto moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso, et avedes amiistrar et comprir et proveer enno dito mes de pam et de vinno a os coengos en esta maneyra: dar quatro paes et hum quartillon de vinno a o coengo, et dous paes et hun medeo de vinno a o raçoeyro, et pagar çento et viinte et tres moravedis de sobreposta, et comprir et amiistrar todas las cousas et cada huna delas que se conteen enno estatuto novo. Et obligamos todos nosos beens para vos faser a dita renda de pas, et avemos-vos a reçeber en conta tomas de rey, ou de infante, ou de ricome, et do bispo, ou de meryno se acaesçeren, segundo se acustumaron a resçeber ata aqui ennas outras rendas da iglesia de Lugo.

Et eu, o dito iuyz, assi resçebo de vos, o dito dayam et cabidoo, a dita renda da dita amiistraçon, et obligo min et todos meus beens, eclesiasiticos et segrares, para comprir et pagar a dita renda et as cousas sobreditas, segundo sobredito he, et demays para o asy conprir dou-vos por fiadores Vaasco Peres de Rodeyro, coengo, et Diego Gomes, raçoeyro da iglesia de Lugo. Nos, os ditos Vaasco Peres et Diego Gomes, que estamos presentes et outorgantes, et obligamos todos nosos beens a a dita fiadoria, segundo sobredito he. Et por que esto seia çerto et non venna en dulta nos, o dayam et cabidoo et juyz sobreditos, rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Que fuy feyta en Lugo, dous dias de iunyo, era de mill et treçentos et oyteenta et çinquo annos.

Testemoias que foron presentes: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Pedro Aras, mestrescola; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Vaasco Dias, thesoreyro; Pero Galvan, Vaasco Rodrigues, Fernando Afonso, Iohan Dias, coengos de Lugo; Iohan Ferrnandes, Lopo Domingues et Rodrigo Affonso, raçoeyros ts., et outros.

Et eu Fernando Garçia, notario sobredito, a esto pressente fuy et a rogo das partes sobreditas esta carta en minna pressença fiz scripvir et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.