GMH/ÍNDICE A-Z

233
1327, agosto, 19. Lugo
O Cabido de Lugo arréndalle ao deán a administración de decembro con Picato e Farnadeiros por 2550 marabedís anuais e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 70r.

Era de mill et CCC LXª et çinquo anos, XII por andar do mes de agosto. Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Fernam Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo desse miismo lugar, seendo no thesouro da iglesia de Santa Maria hu acustumamos de façermos cabidoo, por campaa tanguda, arrendamos a vos dom Fernan Aras, dayam sobredito, amiistraçon do mes de decenbre, con todas suas pertenenças et dereyturas segundo a Fernan Dias tevo de nos arrendada, con Picato et con Farnadeyros, et segundo se husam as outras rendas do cabidoo. Et avedesnos a dar por ella cada anno, dous mill et quinentos et çinquaenta moravedis desta moneda branca del rey don Fernando, et teerdes o mes sobredito, et dardes a o coengo quatro paes, et dous a o raçoeyro; et pagardes segundo pagan as outras rendas do cabidoo. Et eu dom Fernam Aras, dayam sobredito, assi reçebo en min esta renda, et obligo min et meus bees de pagar et comprir en todo segundo dito he. Et demays douvos por fiador: don Aras Peres de Parrega, el presente et outorgouse por fiador. Et que esto seia çerto et non venna en dulta estas partes sobreditas rogaron a min Iacome Eanes, notario publico de Lugo, que feçesse ende esta carta.

Testemoyas: o dayam sobredito et o meestrescola; don Iohan Beçerra iuyz; don Pedro Savaschaes, thesoreyro; Fernan Affonso, Aras Peres de Parrega, coengo de Lugo; Andreu Peres et Pedro Migueles, clerigos do coro ts.

Et eu Iacome Eanes, notario publico de Lugo, a esto pressente foy esta carta en mina pressença fiz escrivir, et a rogo do dayan et do cabidoo sobredito puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).