GMH/ÍNDICE A-Z

061
1457

XV (21R)

-61-

Foro.

Enos ditos paaços de Leýño, XX djas do dito mes4 de julljo, ano4 dito. / Como4 eu,Sueyro Gomes de Soutomayor, aforo para senpre jamays4 / a vós, Diego Caluo de Leýño176, que estades presente, e a vosa moller, Tareyia Vasques, moradores / ẽna freigresja de Sã Gião de Leýño, e a vosas voses, herdeyros e soçesores, / toda a herdade que jas por poer agora ẽna Lamosa, ẽna vjna grande4 / d'Entre Carreyras, que entesta4 ẽna vjña de Jon dos Santos e d'outro cabo ẽna / de Pero de Ben, e jas de longo cõ a vjna de Pero d'Erbón, e da outra parte jas / Pedr'Ares, a qual dita herdade así marcada vos aforo por mj e por mjñas / voses para que a chantedes e ponades de vjna en este ano4, e avédesme / de dar de foro a [mj] e a177 mjñas boses e vós e vosas voses en cada ano4 para / senpre jamays4, así da vjna que en esta herdade poserdes como4 da / outra vjna vella que vós agora labrades ẽna dita chousa d'Entre Carreyras, / o quarto do vjno que Deus4 en ellas der á dorna, o desmo a Deus pagado, / por quanto mjña võtade he de vos tornar a dita vjna vella de terço / en quarto cõ esta outra que avedes de faser e avedes de pagar os foros / segũdo que pagã os outros foreyros por rrasõ da jãtar e avedes de / chamar a meu mayordomo quando quiserdes vendimjar e trager o vjno / á bodega segũdo custume4 e avedes de cauar e arrendar e rrodrigar / e desfollar e cerrar e dar a ditas vjnas as outras labores que menester / ouverẽ por maneyra que por mẽgua de boo rreparo nõ se perdan, / e avéndolas de vender ou traspasar que seja cõ mjña liçençia4, e querẽdo/as eu, que as posa aver tãto por tãto, e nõ as querendo, que o façades / cõ178 persona4 semejable4 de vós. E eu, o dito Djego Caluo, por mj] / e por mjña moller e por todas mjñas boses e soçesores asý rreçebo / o dito foro ẽna maneyra que dita he. E oblígome4 por mj e por todos meus / bees mobles e rraýses, avjdos e por aver, de o así conprir, mãtener / e gardar e pagar en cada hũu ano4 so pena4 de mjll morauidís vellos; / e a pena4 pagada o nõ, que todavía sejamos tiúdos e obligados4 / de conprir e pagar todo o en esta carta cõtiúdo por nós e nosas voses; do qual / nós, ditas partes, outorgamos dúas cartas de foro firmes, fortes, en hũu / thenor4, tal la hũa como4 la outra, para cada hũu de nós la súa, / qual pareçerẽ signadas do presente notario. Testigos: Gonçaluo Mariño e / Lopo4 de Junqeiras e Garçía de Páramos, escudeyros do dito Sueyro Gomes. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
176. De Leýño está entreliñado.
177. Falta no manuscrito.
178. Co está escrito na marxe. Despois está riscado por
.