GMH/ÍNDICE A-Z

070
1457

-70-

Torre de / Rriãjo.

XVIIJº (24R)

Ẽna torre de Rriãjo, xxiiijº djas (de) do dito mes, ano4 dito. Como4 eu, Sueyro Gomes, coñosco / que por quanto vós, Ferrnando de [Ca]toyra211, fasta este dito dja, teuestes esta dita casa por / mj e en meu nome4, que agora que a rreçebo de vós e as chaues dela e todo o alto / e baixo dela e me dou dela por entrego e apoderado e vos dou por libre e quito / dela e vos quito qualque(e)r promesa e seguridade ou outro rrecabdo que por ela me / teuesedes feyta. Outorgou carta firme. Testigos: Jon Mariño, arçidyano212 de rreýña, / e o abade de Sã Justo e Gomes de Rribademar, juís, e o capelã Ferrnand Peres. //

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
211. Está escrito toyra.
212. Escribiu primeiro arçideano e corrixiu con y sobre o segundo e. A palabra leva un trazo por riba.