GMH/ÍNDICE A-Z

1127
1459, marzo, 14. Lugo

O vigairo lucense, con poder do bispo, (incl˙e carta de poder: 1447-VIII-24 Lugo CD n║ 1075), afˇralles a Roi Lˇpez, sancristßn, e a seis voces unha parte da herdade chamada Costa do Bano prˇxima a Lugo, por renda anual da sÚtima parte das uvas mailo dezmo ˇ Cabido. Seguidamente o Cabido ratifica o contrato.

MADRID, AHN, Carp. 1333 B/11, perg. orix., galego, cortesß, 410 x 615 mm.
   

En o nome de Deus amen. Sabeam quantos esta carta de foro viren como eu Gonšalvo Peres de Carvallido, aršidiano de Sarrea que agora soo en a iglesia de Lugo, vigario et provisor general en a dita iglesia et obispado de Lugo por lo onrrado padre et senor don Garšia de Vaamonde, por la devinal grašia Obispo da dita iglesia et obispado, oydor do Consello del Rey noso senor, por poderio que teno do dito meu senor Obispo para ho ajusso scripto, o qual do qual (sic) he o siguente:

segue a continuaciˇn a carta de poder: 1447-VIII-24 Lugo (CD n║ 1075).

et por quanto de grandes tempos a esta parte jas en ermo et en canpo toda ha herdade chamada a Costa do Bano cabo desta šiudade, que en outros tempos soya seer probada de vinas, segun que a dita costa vay et se parte en esta maneira: comešasse en a parede vella que esta alende o rigueyro da agoa que corre do lugar de Maagoye para a agoa do Mino, chamado o rigueyro de Cabo da Fonte da Sartem, como sobe para o dito lugar de Maagoy, et da parte de šima vay topar en huna cortina de [...] de [...] que foy de Nuno Garšia, notario, et en huna leyra de herdade que agora he de Estevoo Nunes de Onbreyro, et corresse a carom da dita leyra en a parte de šima por la lonba da Costa Grande, chamada a Vina, acaron de outra leyra de herdade que eso mesmo he da dita costa, a qual Afonso Vasques de Vaamonde, sobrino do dito senor Obispo, ha de aver en foro se a quiser plantar de vina, et ven topar de longo a o casaron do lagar que esta primeyro en a entrada da dita costa quando van da šiudade para o Bano, et desšende por valado que vay detras lo dito lagar para bayxo fasta topar en o camino publico que vay da Porta Minaa para a Ponte de Lugo onde chaman os Barreiros, et da parte de bayxo corre a dita leyra para la congostra que vay para a beyga da Ponte et como passa por šima da dita beyga por lo valado vello et por šima dos Pelameos et da casa vella, que esta sobrelo Bano, et por lo camino do Bano que bay para a beyga de Fingoe fasta topar en o canto dita parede alende o dito rigueyro da Fonte da Sartam, segun que a dita agra vay lemitada de todo arredor en duas costas a huna chamada a Costa Pequena de sobrelo Bano, et a outra junta con ella chamada a Costa Grande, que sobe mays arriba, con seus dous formaes de cassas et lagares que en ella estam et con a entrada para ella que vay da Porta do Postigo da dita šiudade a dereito para la outra herdade de šima, que tanben he da dita Costa, para entrar a a dita costa et agra. Eu o dito aršediano veendo et entendendo que esto he probeyto et onrra do dito senor Obispo et sua iglesia et de seus sušessores fige da dita agra segum que de suso esta limitada et con suas entradas et saydas foro a vos Roy Lopes, sanchristan da dita iglesia de Lugo, et a outros vossos šertos conpaneiros et paršiales convosco, segundo que cada un ten seu foro et ha de teer da parte que le coubo para que plantasedes et labrasedes as ditas costas anbas de vinas et as partisedes entre vos en adras por vara et por forte, et a cada hun de vos di et outorguey et fige et mandey dar particolarmente seu foro da partilla et quinon et quinoes, que a cada un coubese da dita agra, os quaes foros vos fige et fago et outorguey et outorgo en a forma et maneyra que suso et de iuso scripta, asy que por quanto ja entre vos o dito Roy Lopes, sanchristan, et vosos companeiros et consortes son feytas as ditas partillas et devedido por marcos et limetes o que a cada un coubo en adra por vara et por forte, da qual partilla a vos couberon en a Costa Pequena duas leyras de herdade, segun vosas partillas, et segun jasen partidas et marcadas da parte da Fonte da Sartaem en brašo con outra leyra de Fernando de Sant Jullao, et da outra parte [...] jas en brašo con outra leyra de Alvaro de Mera como vay de fondo a šima topar en a cortina que foy do dito Nuno Garšia; et outra leyra en dereyto o Bano de fondo a šima que jas en brašo contra a Fonte da Sartaem con a leyra de Gomes Vasques, canonigo da dita iglesia de Lugo, et da outra parte contra a Costa Grande con outra leyra de Fernando de Sant Jullao como vay de fondo a šima topar en a dita leyra de Estevoo Nunes; et en a Costa Grande vos coubo outra leyra de herdade que jas en dereito os Barreyros que vay topar en o camino publico que vay da dita šiudade para o Bano, conmo vay de fondo fasta šima topar en a dita leyra que [...] Vasques et jas en brašo da parte contra o Bano con outra leyra de Pedro de Ma[...]os et da parte contra a šiudade con outra de Fernando das Camoyras como vay de fondo a šima fasta topar en a dita leyra que a o [...] Afonso [...] tres leyras de herdade segundo jasen et de suso son limitadas con todas suas entradas et saydas et agoas estantes et correntes et jures et pertenenšas. Et eu, o dito aršediano et provisor, en o dito nome do dito senor Obispo et sua iglesia a min perteescem as ditas herdades et leiras delas as dou et outorgo a foro et a censso a vos o dito Roy Lopes, sanchristan, et por vosa vida et de outras seys personas despoys de vos, huna qual vos nomeardes en vosa vida ou a o tempo de voso finamento, et non seendo nomeada que seia quen herdar et sušeder en vossos bees de dereito ou en a mayor parte deles, et asi sucesive de grado en grado as outras šinquo personas huna por la outra seian nomeadas ou herdeyras de seus bees fasta o numero de todas ellas seer complido et acabado; et se por la ventura vos, ou algun de vosos dešendentes, nomeardes persona alguna por foreyro do dito foro asy de voso linage como de fora del et a tal persona que asy for nomeada por la ventura for ynabel et incapaz por algun defecto en tal maneira que segundo dereito canonico et ševil non possa sušeder de dereito en o dito foro o qual a vos et a vossos dešendentes seria grave cousa et estrana segundo boa razon a non sušeder en o dito foro aquel a que vos ou eles leyxasedes poys que en elo avedes de traballar et gastar en o faser de nobo, eu quiro et outorgo por min et por lo dito senor Obispo et sua iglesia et seus sušesores que non usen nin se aproveyten de tal dereito contra as ditas persona ou personas ahun que en elas ou en ellas aja tal defecto nin por elo o senor Obispo nin sua iglesia et sušesores non possan rešeber et o quiseren faser et refutar as taes persona ou personas por la tal ynabilidade que non valla ante que se torne este dito foro et seia persona del ho mays propinquo parente, ou herdeyro vosso, et das ditas persona ou personas en cuio tempo acaesšere que seia a tal persona que o labre et procure bem por sy ou por outro. O qual dito foro vos dou et fago, como dito he, a tal pleito et condišion que vos, o dito Roy Lopes, da feita desta carta fasta quatro anos complidos ponades et plantedes as ditas leyras todas tres de vinas et as šarredes bem en a parte que a vos cabe et as mantenades labradas et šarradas et reparadas como mingoa de laborio et reparamento se non vaa a perdišion; et dedes vos et as ditas seys personas de foro et šenso a o dito senor Obispo et a sua iglesia et seus sušesores, de cada ano, pagando o diezmo de todo a o cabildo da dita iglesia a quen perteenše o septimo das ubas et vino que Deus der en as ditas vinas partido por los šestos en a dita vina ou a a vica do lagar [...] vos mays quiserdes, et se por ventura por discurso de tenpo et por non levar a natureza da terra ende non ouver vino et outra nobidade ende labrardes que eso mesmo diades o septimo do que Deus der en a dita herdade a o dito senor Obispo et a sua iglesia. Et se por ventura vos, ou vosas personas dešendentes, quiserdes vender ou supinorar este dito foro que requirades a o senor Obispo que for, ou seu vigario, et se o quiseren por lo justo prešio lles seia dado.

Et eu, o dito Roy Lopes, por min et por las ditas seys personas depoys de min asy rešebo o dito foro polo modo et maneira et condišiones susoditas, et obligo a min et a todos meus bees et das ditas personas, ecclesiasticos et seglares, avidos et por aver de plantar as ditas vinas et de eu et ellas despoys de min teermos et conplirmos et pagarmos et atendermos todo o susodito.

Et eu, o dito aršediano et provisor, assi vos lo dou fago et outorgo et rogo et pido a os senores dean et cabildo da dita iglesia que den a ella seu consentimento et asenso quando et cada que les lo demandardes, et obligo a min et meus beens et a os beens do dito senor Obispo et de sua mesa de vos deffender et anparar con este dito foro a todo tempo a dereito et de vos lo teer et guardar et atender, como susodito he, durante vos et as ditas seys personas depus vos. En testemoyo do qual nos as ditas partes rogamos et mandamos a o notario juso escripto que faga delo duas cartas de foro en hun tenor huna para vos, o dito Roy Lopes, et vosas personas et outra para o dito senor Obispo et sua iglesia, et as de signadas de seu signo as vezes que conprir et a vosa que seia firmada de meu nome et seellada con o sello do dito senor Obispo.

Que foy feyto et outorgado en a dita šiudade de Lugo en os paazos do dito senor Obispo, quatorze dias do mes de maršo, ano do nasšemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatrošentos et šinquenta et nove anos.

Testigos que foron presentes chamados et rogados: Vaasco de Vaamonde, escudeyro, sobrino do dito senor Obispo; et Juan Afonso [...], et Afonso dĺAgrelo, et Diego dĺAspay, visinos da dita šiudade; et Roy de Cospeyto, clerigo do coro da dita iglesia de Lugo; et Afonso Ferrnandes Morete, azemereyro do dito senor Obispo; et Gomez de Villamoure, et outros.

Et eu o dito Fernan Ares das Moreiras, vesino da dita šiudade de Lugo, notario publico da dita šiudade et seu obispado por lo senor Obispo et iglesia dese lugar, a veer dar et outorgar o dito poderio do dito senor Obispo a o dito aršediano, et a veer faser dar et outorgar por virtude del o dito foro a o dito Roy Lopes, sanchristan da dita iglesia de Lugo, por lo dito aršediano que aqui firmou de seu nome et seelou con o seelo do dito senor Obispo segundo cada hun pasou en seu tempo et lugar et [...] dito con as ditas testemoyas presente foy et por mandado do dito aršediano et provisor et a rogo et pedimento do dito Roy Lopes, sanchristan da dita iglesia, esta carta de foro en a maneyra susodita seendo ocupado de outros negošios ha [...] et scripvir fielmente et aqui en ela puge meu signo et nome acustumado que tal he en testemoyo de verdade.