GMH/ÍNDICE A-Z

127

1419, agosto, 30.
Fernán Gómez de Tordehumos, veciño de León, presenta carta do Rei, data 3 abril 1419, na que nomea coma recadador maior no arcebispado de Santiago, bispado de Tui e Mondoñedo e dos dezmos e alfolís, etc., a Diego Fernández de León. Acompáñanse os poderes deste a favor de Fernán Gómez de Tordehumos e a Pedro López de Saldaña.

(Fol. 63)32
Enno anno do naçemento de Noso Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e des e nove annos, quoarta feira, triinta dias do mes de agosto, este dito dia seendo o conçello e alcalles e regidores e omẽes bõos da çidade de Santiago, juntados enna notaria de min Rui Martines, notario da dita çidade por crida de anafil, segundo que han de uso e de costume, presentes ende Gomes Rodriges, bachiller en Decretos e Vaasco Fernandes Troquo, alcalles da dita çidade e Fernan Gonçales do Preguntoiro e Afonso Fernandes Abril, Martin Galos, jurados da dita çidade en presença de min o dito Rui Martines, notario e das testemoyas adeante scriptas, paresçeu ende Fernan Gomes de Outerdefumos, vesiño da çidade de Leon e presentou por ante min o dito notario e feso leer hũa carta de noso señor el rey, escripta en papel e firmada dos nomes dos seus contadores mayores e de algũos outros seus ofiçiaes e seelada ennas espaldas con o seelo da poridade do dito señor rei, posto sobre çera colorada e con esto presentou mais hũa carta de poder escripta en papel e firmada do nome de Diego Fernandes de Leon recabdador mayor do dito señor rey enno arçobispado de Santiago con os obispados de Tuy e Mondonenndo este dito anno e signada do signo e suscriçon de Fernan Peres de Peñafior, escrivano do dito señor rei e outra carta de poder signada do signo e suscriçon de Pero Lopes de Saldaña escrivano do dito señor rey, segundo que por las ditas cartas oreginaes paresçian, das quaes ditas cartas de que suso fas mençon os thenores delas son estes que se siguen:  
 Don Juan por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira e señor de Viscaya e de Molina, a los conçejos e corregidores e jueses e alcalles e merinos e regidores et jurados e justiçias e otros ofiçiales qualesquer de la çibdat de Santiago con las villas de la Coruña e Betanços e de todas las otras villas e lugares de su arçobispado con el obispado de Tuy e de la çibdat de Villamayor de Mondoñedo et de todas las villas e lugares de su obispado segunt suele andar en renta de alcavalas et diesmos e alfolys de la sal del regno de Gallisia en los annos pasados e a todos los fieles e arrendadores e cogedores, e recabdadores que avedes cogido e recabdado e cogierdes et recabdardes e avedes de coger e de recabdar en renta e en fieldat o en otra manera qualquer las alcavalas e martiniegas e yantares e scripvanias e portadgos e otros pechos e derechos que a mi pertenesçen e pertenescer deven e yo mande arrendar e coger en las dichas çibdades e en todas las otras villas e lugares del dicho arçobispado de Santiago con el dicho obispado de Tuy e obispado de Mondoñedo este anno que començo primero dia de enero que agora paso deste anno en que estamos de la data desta mi carta e a los arrendadores e fieles e cogedores e recabdadores que avedes cogido e recabdado e cogierdes e recabdardes los diesmos de la mar e alfolis de la sal del regno de Gallisia este dicho anno e a las aljamas de los judios e moros de las dichas çibdades de Santiago e Tuy//
(Fol. 63 vº)
et Villamayor de Mondoñedo e de todas las villas e lugares de su arçobispado et obispados e a qualquier o a qualesquier de vos que esta mi carta vierdes o el traslado della signado de scripvano publico, salut e graçia. Sepades que mi merçet es que Diego Fernandes de Leon sea mi recabdador mayor del dicho arçobispado de Santiago con los dichos obispados de Tuy e Mondoñedo e de los dichos diesmos e alfolis de todo el dicho Regno de Gallisia e que coja e recabde por mi todos los maravedis e otras cosas que montan las dichas mis rentas de las dichas alcavalas e martiniegas et yantares e escripvanias e portadgos et cabecas de pechos de judios et moros et otros pechos e derechos que yo he de aver e a mi pertenesçen en el dicho arçobispado et obispados et otrosy los dichos diesmos e alfolis del dicho Regno de Gallisia et me vos devedes e avedes a dar este dicho anno salvo el serviço e medio serviço de los dichos judios e moros del dicho arçobispado e obispados por quanto lo han de recabdar por mi otras personas; porque vos mando, vista esta mi carta o el dicho su traslado signado, como dicho es a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e jurediçiones que recudades e fagades recudir al dicho Diego Fernandes de Leon, mi recabdador mayor o a los que lo ovieren de recabdar por el con todos maravedis e otras cosas qualesquier que montaron e montaren e rendieren en qualquier manera las dichas alcavalas e martiniegas e yantares e escripvanias e portadgos e cabeças de pechos de judios e moros e otros pechos e derechos que yo he de aver e me pertenesçen e pertenesçer deven en ese dicho arçobispado e obispados e los dichos diesmos e alfolis de todo el dicho Regno de Gallisia en qualquier manera este dicho anno, bien e conplidamiente en gisa que le non mengue ende alguna cosa e datgelos e pagatgelos a los plasos e en la manera que los avedes e pagardes al dicho Diego Fernandes de Leon, mi recabador mayor o a los que lo ovieren de recabdar por el tomar sus cartas de pago e setvos an resçybidos en cuenta e a otro alguno nin algunos non recudades nin fagades recudyr con ningunos nin algunos maravedis nin otras cosas de las dichas mis rentas de las dichas alcavalas e martiniegas e yantares e escripvanias e portadgos e cabeças de pechos de judios e moros e otros pechos e derechos dese dicho arçobispado de Santiago e obispados de Tuy e Mondoñedo e de los dichos diesmos e alfolis de todo el dicho Regno de Gallisia, salvo al dicho Diego Fernandes de Leon mi recabdador mayor o a los que lo ovieren de recabdar por el set (...) çiertos que quanto de otra gisa dierdes e pagaredes (sic) que lo perderedes e vos non sera resçebido en cuenta e averlo hedes a pagar otra ves; e por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando a vos los dichos conçejos e alcalles e ofiçiales que lo fagades asy pregonar publicamente por las //
(Fol. 64)
plaças e mercados de las dichas çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado de Santiago e obispados de Tuy e Mondoñedo y sy vos los dichos conçejos e arrendadores e cogedores e fiadores e fieles e aljamas o algunos de vos non dierdes e pagardes al dicho Diego Fernandes mi recabdador mayor o aquel o aquellos que por el lo ovieren de aver e de recabdar todos los maravedis e otras cosas qualesquier que me devedes e devierdes e ovierdes a dar de las dichas alcabalas e diesmos e alfolys e martiniegas e yantares e escripvanias e portadgos e cabeças de pechos de judios e moros e otros pechos e derechos a los dichos plasos e a cada uno dellos segunt dicho es. Por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es, mando e do poder conplido al dicho Diego Fernandes de Leon, mi recabdador mayor o a los que lo ovieren de recabdar por el, que vos prendan los cuerpos e vos tengan presos e bien recabdados en su poder e entre tanto que entren e tomen tantos de vuestros bienes muebles e reises doquier que los fallaren e los vendan e rematen asy como por maravedis del  mi aver e de los maravedis que valieren que se entreguen de todos los maravedis que devierdes e ovierdes a dar de lo que dicho es con las costas que sobresta rason fesieren a vuestra culpa en los cobrar e a qualquier o a qualesquier que los dichos bienes conpraren, que por esta rason fueren y vendidos yo por esta mi carta o por el dicho su traslado signado como dicho es ge los fago sanos para agora e para sienpre jamas e si bienes desenbargados non vos fallaren a vos los dichos arrendadores, e a vuestros fiadores e fieles e cogedores e aljamas para conplimiento de todos los dichos maravedis que asi devierdes e ovierdes a dar, mando al dicho Diego Fernandes mi recabdador mayor e a los que los ovieren de recabdar por el que vos lieven e puedan levar presos en su poder de una cibdat o villa a otra o de un logar a otro a do ellos quisieren e vos tengan presos e bien recabdados e vos non den sueltos nin fiados fasta que les dedes e pagedes todos los maravedis e otras cosas que cada uno de vos devierdes e ovierdes a dar de las dichas mis rentas con las dichas costas en la manera que dicha es e sy para esto que dicho es menester oviere ayuda el dicho mi recabdador o el que lo oviere de recabdar por el, mando a vos los dichos conçejos e corregedores e justiçias e otros ofiçiales qualesquier de las dichas çibdades e villas e lugares del dicho arçobispado de Santiago e obispados de Tuy e Mondoñedo e de todas las otras çibdades e villas e logares de mis regnos e señorios e de cada una dellas que agora son o seran de aqui adelante e a qualquier mi ballestero o portero que se y acaesçiere //
(Fol. 64 vº)
e a qualquier o a qualesquier dellos que los ayudedes e ayuden en todo lo que vos dixieren de mi parte que han menester vuestra ayuda en tal manera que se faga e cunpla esto que yo mando, e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçet e de dies mill maravedis a cada uno de vos para la mi camara, salvo de lo que luego syn alongamiento de maliçia mostrardes paga o quita del dicho Diego Fernandes, mi recabdador mayor o de los que lo ovieren de recabdar por el e demas por qualquier o qualesquier de vos los dichos conçejos e justiças e ofiçiales por quien fincar de lo asy faser e conplir, mando al home que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado, signado como dicho es que vos enplase que paraescades ante mi doquier que yo sea los conçejos por vuestros procuradores e uno o dos de los ofiçiales de cada lugar personalmente con poder çierto de los otros ofiçiales del dia que vos enplasaren a quense dias primero segientes so la dicha penna a cada uno a desir por qual rason non conplides mi mandado e de como esta mi carta vos fuere mostrada o el dicho su traslado signado como dicho es, e los unos e los otros la conplierdes, mando so la dicha pena a cualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en como conplides mi mandado. Dada en la villa de Madrid tres dias de abril anno del Nasçemiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e nueve annos. Yo Alfon Gonçales de Tordesillas la fise escripvir por mandado de nuestro señor el rey. Alfon Gonçales e en las espaldas de la dicha carta avia scripto estos nonbres que se siguen: Pero Martines, Nicolas Martines, Alfon Gonçales, Sancho Fernandes, Pero Ruys.- Conçertada.
Sepant quantos esta carta de poder vieren como yo Diego Fernandes de Leon, recabdador mayor por nuestro señor el rey, del arçobispado de Santiago con los obispados de Tuy e Mondoñedo este anno de la fecha desta carta, otorgo e connosco que de todo mi poder conplido segunt que lo yo he del dicho señor rey a vos Ferrand Gomes de Oterdefumos vesiño de la çibdat de Leon para que por mi e en mi nonbre podades estar e estedes con los arrendadores mayores da las alcavalas del dicho arçobispado de Santiago con el dicho obispado de Tuy e con sus fasedores a las almoedas e fasimiento de las dichas //
(Fol. 65)
alcavalas de la dicha çibdad de Santiago con las villas de Padron e Mellid deste dicho anno e a los remates dellas e otrosi para que podades resçibir e resçibades obligaçiones e recabdos e fianças de las personas que arrendaren las dichas alcavalas de la dicha çibdat e villas e darles vuestras cartas de contento e desenbargo dellas e para que çerqua desto podades faser e fagades todas las cosas e cada una dellas que yo meesmo faria e poderia faser presente seyendo e tan conplido poder como yo he del dicho señor rey para todo esto que dicho es otro tal e tan conplido lo do e otorgo a vos el dicho Ferrand Gomes et porque esto sea firme escripvi aqui en esta carta mi nonbre e por mayor firmesa roge al notario de yuso escripto que la signase de su signo fecha, onse dias de jullio anno del  Nasçemiento del Nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e nueve annos. Diego Fernandes. Testemoyas que fueron presentes quando el dicho Diego Fernandes firmo en esta carta este su nonbre Alfon Fernandes de Leon e Pero Lopes de Saldaña escrivano del rey. Et yo Ferrnant Peres de Penaflor, escrivano de nuestro señor el rey e su notario publico en la su Corte e en todos los sus Regnos por ruego del dicho Diego Fernandes de Leon que aqui vy escripvir este su nonbre en presençia de los dichos testemoyas fise aqui este mio signo que es atal en testimonio de verdad. Ferrant Peres.- Conçertada.
Si se sacar este testemonyo de como foron presentadas estas cartas suso escriptas o escrivan que o ouver de escrivir quando fiinçer aqui leixe este poder juso escrito que jas aqui registrado o qual non se ouvera aqui de trasladar salvo andar sobre si e torne ao acto postrimeiro donde esta posto por sinal hũa cifra tal como esta (signo) e se demandaren o traslado deste poder ordenese o acto de como fui presentado por lo dito Ferrant Gomes en este dito conçello e o requirimiento que por vertude del fiso.
Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Lopes de Saldaña, escrivano de nuestro señor el rey arrendador mayor que so de la meytad de las alcavalas del arçobispado de Santiago con el obispado de Tuy este anno de la fecha desta carta, otorgo e connosco que do todo mi poder conplido a vos Ferrant Gomes de Oter de Fumos, vesiño de la çibdat de Leon o a quien vuestro poder oviere para coger e resçebir e recabdar e arrendar asi por granado como por menudo la dicha meytad de las alcavalas de las villas de la Cruña e Betanços e sus alfoses e de todas las villas e lugares e cotos e feligresias de Nuno Freyle de Andrade e de terra de Garçia Dias de Mesia e de terra de Arias Pardo de las Mariñas e de la terra de Pero de Andrade e de terra de Martin Sanches de las Mariñas e de la terra de arçediano de Nendos e de las terras que son en el Chão de (...) //
(Fol. 65 vº)
e de Villamoriel e Soto e Sant Panteon e Santa Maria la Mayor e del Coto de Cines e del coto de Ropar e de la terra de Juan Nunes Pardo e de la terra de Rui Sanches de Moscoso e del coto de Leyro con la meytad del coto de Lubre deste dicho anno segunt las dichas villas e lugares e cotos e feligresias e alfoses e comarcas e terras andudieron en renta de alcavalas el anno pasado e de cada una dellas e otrosy de la çibdat de Santiago con las villas de Mellid e de Padron deste dicho anno e para demandar cuenta e cuentas con pago a qualquier o a qualesquier persona o personas que ovieren cogido o cogieren en fieldat la dicha meytad de las dichas alcavalas o parte dellas e otrosy para que podades dar e dedes vos el dicho Fernant Gomes o quien vuestro poder oviere vuestra carta o cartas de pago e de quitamiento de los maravedis o otras qualesquier cosas que dende recibierdes e otrosy para que podades dar e dedes vos o el que vuestro poder ovier vuestras cartas de recudimiento a qualquier o a qualesquier personas que de vos arrendaren la dicha meytad de las dichas alcavalas o parte dellas para que les recudan con ella con desenbargo del recabdador del dicho señor rey e del que lo ovier de recabdar por el. El por esta carta o por su traslado signado de escripvano publico digo de parte del dicho señor rey y ruego de la mĩa a [todos] los conçejos e alcalles e jueses e omes buenos e otros ofiçiales qualesquier de la dicha çibdat de Santiago con las dichas villas de Mellid e de Padron e de las dichas villas de la Cruña e Betanços e de todas las otras villas e lugares e cotos e feligresias e terras e alfoses de suso declarados e a qualquer dellos que vos fagan dar cuenta con pago de la dicha meytad de las dichas alcavalas, otrosi que recudan e fagan recudir a la personna o personas que de vos o de quen vuestro poder oviere arrendaren qualquer renta o rentas de la dicha mi meytad de las dichas alcavalas o parte dellas mostrandoles primeramente vuestra carta de recudimiento con desenbargo del dicho recabdador como dicho es e tan conplido poder como yo he del dicho señor rey para todo lo que dicho es e para cada cosa dello otro tal e tan conplido do e otorgo a vos el dicho Ferrant Gomes o a quien vuestro poder oviere e para que sobre todo lo que dicho es e cada cosa dello podades faser e fagades vos o el que lo ouiere de aver por vos todas las premias e prendas e afincamientos e enplasamientos e requerimientos e protestaçiones e todas las otras cosas e cada una dellas que yo meesmo faria e poderia faser presente seyendo e segunt que mejor e mas conplidamente se contiene en la carta de quaderno del dicho señor rey por do de mando recodir con la dicha meytad de las dichas alcavalas del dicho arçobispado de Santiago e obispado de //
(Fol. 66)
Tuy este dicho anno e todo lo que vos o quien vuestro poder oviere fesierdes e dixierdes e otorgardes en la dicha rason yo otorgo de lo aver por firme e valedero so obligaçon de mi e de todos mis bienes que para ello obligo e porque esto sea firme e non venga en dubda escrivi esta carta e signela de mi signo e ruego a los presentes que sean dello testigos. Fecha en la çibdat de Leon, honse dias de jullio del anno del  Nasçemiento del  Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e nueve annos; otrosi vos do mi poder conplido para coger e recabdar e arrendar la dicha mi meytad de las alcavalas de las (...) de (...) este dicho anno segunt andudieron en renta los annos pasados. Testigos que estavan presentes, Alonso Fernandes de Leon e Fernant Peres de Penaflor, escrivanos del rey e Gutier Martines, criado de Diego Fernandes de Leon e yo el dicho  Pero Lopes escrivano del dicho señor rey e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e otorgo lo en esta carta contenido e la escripvi e por ende fis aqui este mio signo atal en testimonyo de verdat. Pero Lopes.
Conçertada.
A qual dita carta do dito señor rey e cartas de poder presentadas por lo dito Fernan Gomes e liudas enno dito conçello por min o dito notario segundo dito he o dito Fernan Gomes frontou et requireu a os ditos alcalles que mandasen recudir con as rendas de alcavalas da dita çidade e as personas que as arrendasen que mostrasen seu desenbargo segund o thenor e forma da dita carta do dito señor rey, fesendoo asi que farian ben e dereito e cunplirian mandado do dito señor rei o que eran obligados de faser en outra maneira fasendo o contrario que protestava contra eles das penas contiudas enna dita carta. E logo o dito conçello e alcalles e regidores sobreditos respondendo diseron que obedesçian e obedeçeron a dita carta do dito señor rey con a mayor reverençia que podian e devian, asi como carta de su rey e señor natural a o qual Deus manteña e leixe viver e reynar por longos tenpos a o seu santo serviço e que eran prestes de a conprir en todo e por todo segundo que se en ela contiiña en quanto podesen e devesen e por lo dito Fernan Gomes fosen requeridos e que mandavan e mandaron a Domingo Longo, pregoeiro do dito conçello que presente estava que pregoase por las plaças da dita çidade acostumadas que ningũa nen algũas personas non recudisen con maravedis algũos das rendas do dito señor rey, salvo a o dito Diego Fernandes de Leon seu recabdador ou a quel que o ouvese de aver por el, segundo que o dito señor rei mandara por la dita sua carta et desto en como pasou, o dito Fernan Gomes pedeu a min o dito notario testemoyo signado e mais os que lle conprisen para garda do dito Diego Fernandes e seu en seu nome. Esto fui enna dita çidade enno sobredito lugar, dia, mes e anno susoditos. Testemoyas que a esto foron presentes Fernan Ares Xarpa e  Pero Yanes Abraldes e Garçia Eanes e Fernan Juliate  e Juan Fernandes da Cana, vesiños da dita çidade.  //
(Fol. 66 vº)
Traslado da carta del rey porque mandou recodir a Diego Fernandes de Leon, seu recabdador mayor do arçobispado de Santiago con os obispados de Tuy e Mondoñedo este anno de I mill CCCCXIX annos con todos los maravedis e outras cousas quaesquer que a el eran devidas enno dito arçobispado e obispado este dito anno.


32 Folios 63 e 66 vo, inclusive escritos en papel.


Materias

alfolí; alcabala; alfoz; arrendamento; besteiro; corrixidor; couto; décimos do mar; fiel; fisco; manual; marabedí; meiriño; mercé; musulmán; pedidos; poder; portádego; porteiro; pregón; prenda; provisión; publicación; recadador maior; recudimento; rei; requirimento; rexistro; sal; selo; subhasta; traslado; tributo; xantar; xudeu; xurisdición; notaría

Persoas

Afonso Fernández Abril, rexedor de Santiago de Compostela; Alfonso Fernández de León; Alfonso González; Alfonso González de Tordesillas, secretario; Diego Fernández de León, redadador; Domingos Longo, pregoeiro; Fernando Ares Serpe; Fernando Gómez de Tordehumos, recadador; Fernando González do Preguntoiro, rexedor de Santiago de Compostela; Fernando Pérez de Penaflor, notario; Fernando Xuliate; García Díaz de Mesía; García Eáns; Gómez Rodríguez, bacharel en decretos e alcalde de Santiago de Compostela; Guterre Martínez, criado; Martiño Galos, rexedor de Santiago de Compostela; Martiño Sánchez das Mariñas; Nicolás Martínez; Nuño Freire de Andrade; Pedro Eáns Abraldes; Pedro López de Saldaña, escribán e recadador; Pedro López de Saldaña, notario; Pedro Martínez; Pedro Ruiz; Roi Sánchez de Moscoso; Sancho Fernández; Vasco Fernández Troco, alcalde de Santiago de Compostela; Xoán Fernández da Cana; Xoán II, rei de Castela; Xoán Núñez Pardo; Roi Martínez de Carballido, notario público

Outros

Altamira; Betanzos, vila; Coruña, vila; Galicia, reino; Melide, vila; Mondoñedo, bispado; Nendos, arcediagado; Padrón, vila; Santiago de Compostela, concello; Tui, bispado; Santiago de Compostela, arcebispado

Lugares

A Coruña; Algarve; Alxeciras; Betanzos; Biscaia; Castela; Cis, San Nicolao; Córdoba; Galicia; Leiro, San Salvador; León; Lubre; Madrid; Melide; Molina; Mondoñedo; Mondoñedo, bispado; Murcia; Nendos, arcediagado compostelán; Padrón; Roupar; Santiago de Compostela; Santiago, arcebispado; Sevilla; Souto, Santa María; Toledo; Tui; Tui, bispado; Val, Santa María A Maior; Vilamourel, San Xoán; Viñas, San Pantaleón; Xaén